Quyết định 105/QĐ-BKHCN 2024 công bố hệ thống hóa VBQPPL lĩnh vực quản lý Nhà nước thời kỳ 2019-2023

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 105/QĐ-BKHCN

Quyết định 105/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ thời kỳ 2019-2023
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:105/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Thế Duy
Ngày ban hành:01/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
_________

Số: 105/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2019-2023

_______________________

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2019-2023, bao gồm:

1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ trong ky hệ thống hóa 2019-2023.

4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được công bố tại Quyết định này, Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Lưu: VT, PC (NMH).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

 

 

Phụ lục 1

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

của Bộ Khoa học và Công nghệ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-BKHCN ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_______________________________________

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1.

Luật

29/2013/QH13 ngày 18/6/2013

Khoa học và Công nghệ

01/01/2014

Hết hiệu lực một phần

2.

Nghị định

19/2002/NĐ-CP ngày 19/02/2002

Huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của Nhà nước phục vụ quốc phòng

06/3/2002

 

3.

Nghị định

87/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002

Về hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ tư vấn

20/11/2002

 

4.

Nghị định

122/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003

Về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

10/11/2003

Hết hiệu lực một phần

5.

Nghị định

06/2005/NĐ-CP ngày 19/01/2005

Về việc lập và hoạt động của Văn phòng đại diện của các tổ chức hợp tác, nghiên cứu của nước ngoài tại Việt Nam

10/02/2005

 

6.

Nghị định

169/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007

Về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác công an

11/12/2007

 

7.

Nghị định

80/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010

Quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

01/9/2010

Hết hiệu lực một phần

8.

Nghị định

213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

10/02/2014

Hết hiệu lực một phần Từ 15/01/2024 hết hiệu lực toàn bộ

9.

Nghị định

08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

15/3/2014

 

10.

Nghị định

11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014

Về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

15/4/2014

 

11.

Nghị định

23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014

Về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

01/6/2014

Hết hiệu lực một phần

12.

Nghị định

40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014

Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

01/7/2014

Hết hiệu lực một phần

13.

Nghị định

78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014

Về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

15/9/2014

Hết hiệu lực một phần

14.

Nghị định

87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014

Quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

10/11/2014

Hết hiệu lực một phần

15.

Nghị định

95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

01/12/2014

Hết hiệu lực một phần

16.

Nghị định

50/2015/NĐ-CP ngày 18/5/2015

Về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

15/7/2015

 

17.

Nghị định

27/2017/NĐ-CP ngày 15/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

15/3/2017

 

18.

Nghị định

60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

17/7/2017

 

19.

Nghị định

99/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

18/8/2017

 

20.

Nghị định

154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

9/11/2018

Hết hiệu lực một phần

21.

Nghị định

13/2019/NĐ-CP ngày 01/2/2019

Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

20/3/2019

 

22.

Nghị định

60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

16/9/2019

 

23.

Nghị định

27/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 của Chính phủ quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

15/4/2020

 

24.

Nghị định

19/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 03/4/2014 của Chính phủ.

01/5/2021

 

25.

Nghị định

126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử

01/01/2022

 

26.

Nghị định

28/2023/NĐ-CP ngày 02/6/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

6/6/2023

 

27.

Quyết định

77/2001/QĐ-TTg ngày 14/5/2001

Về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

29/5/2001

 

28.

Quyết định

45/2003/QĐ-TTg ngày 02/4/2003

Về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

07/5/2003

 

29.

Quyết định

188/2005/QĐ-TTg ngày 22/7/2005

Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

16/8/2005

 

30.

Quyết định

214/2005/QĐ-TTg ngày 30/8/2005

Phê duyệt Đề án phát triển thị trường công nghệ

27/9/2005

 

31.

Quyết định

356/2005/QĐ-TTg ngày 28/4/2005

Về việc điều chỉnh Đề án "Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước"

28/4/2005

 

32.

Quyết định

61/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007

Về việc phê duyệt "Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020"

10/6/2007

 

33.

Quyết định

14/2008/QĐ-TTg ngày 22/01/2008

Về việc phê duyệt "Kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020"

17/02/2008

 

34.

Quyết định

97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009

Về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ

15/9/2009

 

35.

Quyết định

62/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010

Về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm

01/12/2010

 

36.

Quyết định

37/2015/QĐ-TTg ngày 08/9/2015

Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

25/10/2015

 

37.

Quyết định

08/2018/QĐ-TTg ngày 23/02/2018

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

10/4/2018

 

38.

Quyết định

30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018

Quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư

15/9/2018

 

39.

Quyết định

04/2021/QĐ-TTg ngày 29/01/2021

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

15/3/2021

 

40.

Quyết định

14/2023/QĐ-TTg ngày 24/5/2023

Ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

15/7/2023

 

41.

Thông tư liên tịch

2215/2000/TTLT/BKHCNMT-BNG ngày 23/11/2000

Hướng dẫn thực hiện một số điều khoản thuộc Nghị định 183/CP ngày 18/11/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh về cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

08/12/2000

 

42.

Thông tư liên tịch

2341/20007TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

03/10/1999

Hết hiệu lực một phần

43.

Thông tư

18/2005/TT-BKHCN ngày 02/11/2005

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức khoa học và công nghệ

01/12/2005

 

44.

Thông tư liên tịch

12/2006/TTLT-BKHCN- BTC-BNV ngày 05/6/2006

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

29/6/2006

Hết hiệu lực một phần

45.

Thông tư liên tịch

06/2008/TTLT-BKHCN- BTC-BNV ngày 18/6/2008

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

24/9/2008

Hết hiệu lực một phần

46.

Thông tư

06/2010/TT-BKHCN ngày 02/7/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

16/8/2010

 

47.

Thông tư

07/2010/TT-BKHCN ngày 09/7/2010

Quy định hoạt động của Hội đồng chuyên ngành phòng thí nghiệm trọng điểm và Hội đồng các phòng thí nghiệm trọng điểm

23/8/2010

 

48.

Thông tư

09/2010/TT-BKHCN ngày 23/7/2010

Về việc ban hành "Quy chế đánh giá phòng thí nghiệm trọng điểm”

06/9/2010

 

49.

Thông tư

06/2011/TT-BKHCN ngày 18/5/2011

Quy định về quản lý và sử dụng quỹ bảo lãnh vay vốn cho dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa

01/7/2011

 

50.

Thông tư

19/2011/TT-BKHCN ngày 26/7/2011

Quy định tổ chức quản lý hoạt động chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

09/9/2011

Không còn áp dụng, cần bãi bỏ

51.

Thông tư

20/2011/TT-BKHCN ngày 25/8/2011

Quy định tổ chức và hoạt động của Ban chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015

09/10/2011

 

52.

Thông tư liên tịch

36/2011/TTLT-BKHCN- BTC-BNV ngày 26/12/2011

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT- BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

15/3/2012

 

53.

Thông tư

12/2012/TT-BKHCN ngày 14/4/2012

Về tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học xã hội trọng điểm cấp nhà nước "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015", mã số KX.04/11-15

01/6/2012

Không còn áp dụng, cần bãi bỏ

54.

Thông tư liên tịch

17/2012/TTLT-BKHCN- BTC-BNV ngày 10/9/2012

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT- BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

01/11/2012

 

55.

Thông tư

20/2012/TT-BKHCN ngày 20/11/2012

Hướng dẫn chi tiết điều kiện, trình tự và thủ tục công nhận phòng thí nghiệm nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen

04/01/2013

 

56.

Thông tư

21/2012/TT-BKHCN ngày 20/11/2012

Quy định về an toàn sinh học trong hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ về sinh vật biến đổi gen

04/01/2013

 

57.

Thông tư

22/2012/TT-BKHCN ngày 22/11/2012

Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án nâng cao năng lực của trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

06/01/2013

 

58.

Thông tư

02/2013/TT-BKHCN ngày 22/01/2013

Quy định đánh giá nghiệm thu dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015

04/4/2013

 

59.

Thông tư

07/2013/TT-BKHCN ngày 08/3/2013

Quy định nguyên tắc, hình thức, nội dung của văn bản hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

22/4/2013

 

60.

Thông tư

10/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013

Hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

13/5/2013

Hết hiệu lực một phần

61.

Thông tư

12/2013/TT-BKHCN ngày 29/3/2013

Hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt dự án khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm quốc gia

13/5/2013

Hết hiệu lực một phần

62.

Thông tư

03/2014yTT-BKHCN ngày 31/3/2014

Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

15/5/2014

Hết hiệu lực một phần

63.

Thông tư

05/2014/TT-BKHCN ngày 10/4/2014

Ban hành "Mẫu hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ"

26/5/2014

 

64.

Thông tư

09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia

15/7/2014

Hết hiệu lực một phần

65.

Thông tư

11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014

Quy định đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

01/8/2014

 

66.

Thông tư

14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014

Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

15/8/2014

Hết hiệu lực một phần

67.

Thông tư

16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014

Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

01/8/2014

 

68.

Thông tư liên tịch

24/2014/TTLT-BKHCN- BNV ngày 01/10/2014

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

01/12/2014

Hết hiệu lực một phần

69.

Thông tư

28/2014/TT-BKHCN ngày 15/10/2014

Quy định việc xét duyệt, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc gia

01/12/2014

 

70.

Thông tư

33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

20/12/2014

 

71.

Thông tư

37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

01/02/2015

 

72.

Thông tư liên tịch

39/2014/TTLT-BKHCN- BTC ngày 17/12/2014

Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước

04/02/2015

 

73.

Thông tư

40/2014/TT-BKHCN ngày 18/12/2014

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia tài trợ

01/02/2015

 

74.

Thông tư

01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015

Ban hành Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu

01/3/2015

Hết hiệu lực một phần

75.

Thông tư

02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015

Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

20/4/2015

Hết hiệu lực một phần

76.

Thông tư

03/2015/TT-BKHCN ngày 09/3/2015

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

23/4/2015

 

77.

Thông tư

04/2015/TT-BKHCN ngày 11/3/2015

Quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

01/5/2015

 

78.

Thông tư

05/2015/TT-BKHCN ngày 12/3/2015

Quy định tổ chức quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia

01/5/2015

Hết hiệu lực một phần

79.

Thông tư

07/2015/TT-BKHCN ngày 15/4/2015

Quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

01/5/2015

 

80.

Thông tư

09/2015/TT-BKHCN ngày 15/5/2015

Quy định quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ.

01/8/2015

 

81.

Thông tư

17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

25/11/2015

 

82.

Thông tư liên tịch

19/2015/TTLT-BKHCN- BLĐTBXH ngày 30/10/2015

Quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật

01/01/2016

 

83.

Thông tư

20/2015/TT-BKHCN ngày 05/11/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

20/12/2015

 

84.

Thông tư liên tịch

21/2015/TTLT-BKHCN- BNV-BTC ngày 06/11/2015

Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

01/01/2016

Hết hiệu lực một phần

85.

Thông tư

24/2015/TT-BKHCN ngày 16/11/2015

Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

15/01/2016

Hết hiệu lực một phần

86.

Thông tư liên tịch

27/2015/TTLT-BKHCN- BTC ngày 30/12/2015

Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

15/2/2016

Hết hiệu lực một phần

87.

Thông tư liên tịch

01/2016/TTLT-BKHCN- BNV ngày 11/01/2016

Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

01/3/2016

 

88.

Thông tư

07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016

Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016- 2025

08/6/2016

 

89.

Thông tư

13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016

Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

01/9/2016

Hết hiệu lực một phần

90.

Thông tư

14/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016

Quản lý các hoạt động cho vay từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia

01/11/2016

 

91.

Thông tư

15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016

Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

01/1/2017

 

92.

Thông tư

17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016

Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

15/10/2016

 

93.

Thông tư

18/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016

Hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia

18/10/2016

 

94.

Thông tư

22/2016/TT-BKHCN ngày 28/12/2016

Quy định mẫu văn bản sử dụng trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

30/3/2017

Hết hiệu lực một phần

95.

Thông tư

10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

15/8/2017

Hết hiệu lực một phần

96.

Thông tư

11/2017/TT-BKHCN ngày 11/8/2017

Quy định quản lý thực hiện Đề án “Thí điểm cơ chế đối tác công - tư, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ”

15/10/2017

 

97.

Thông tư

01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2018

Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"

1/6/2018

 

98.

Thông tư

03/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018

Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và phân công thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia về khoa học và công nghệ

1/7/2018

 

99.

Thông tư

04/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018

Quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

1/7/2018

 

100.

Thông tư

05/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

1/7/2018

 

101.

Thông tư

12/2018/TT-BKHCN ngày 30/8/2018

Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia

15/10/2018

 

102.

Thông tư

15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018

Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ.

01/01/2019

 

103.

Thông tư

04/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019

Quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

15/9/2019

 

104.

Thông tư

10/2019/TT-BKHCN ngày 29/10/2019

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

13/12/2019

 

105.

Thông tư

16/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019

Quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”

10/2/2020

Hết hiệu lực một phần

Từ 15/01/2024 hết hiệu lực toàn bộ

106.

Thông tư

18/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019

Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

10/02/2020

 

107.

Thông tư

19/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành khoa học và công nghệ

3/02/2020

Hết hiệu lực một phần

108.

Thông tư

24/2019/TT-BKHCN ngày 20/12/2019

Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung

15/3/2020

 

109.

Thông tư

29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

 

110.

Thông tư

01/2020/TT-BKHCN ngày 20/01/2020

Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

05/3/2020

Hết hiệu lực một phần

111.

Thông tư

02/2020/TT-B KHCN ngày 10/8/2020

Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước.

30/9/2020

 

112.

Thông tư

07/2020/TT-BKHCN ngày 11/12/2020

Hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

12/02/2021

 

113.

Thông tư

08/2020/TT-BKHCN ngày 24/12/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước

11/02/2021

 

114.

Thông tư

01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

15/4/2021

 

115.

Thông tư

02/2021/TT-BKHCN ngày 10/3/2021

Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

25/4/2021

 

116.

Thông tư

05/2021/TT-BKHCN ngày 17/6/2021

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

01/8/2021

 

117.

Thông tư

06/2021/TT-BKHCN ngày 18/6/2021

Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

02/8/2021

 

118.

Thông tư

07/2021/TT-BKHCN ngày 20/8/2021

Hướng dẫn quản lý hoạt động của Quỳ Đổi mới công nghệ quốc gia

01/11/2021

 

119.

Thông tư

08/2021/TT-BKHCN ngày 27/10/2021

Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

15/12/2022

 

120.

Thông tư

10/2021/TT-BKHCN ngày 17/11/2021

Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

20/01/2022

 

121.

Thông tư

13/2021 /TT-BKHCN ngày 30/12/2021

Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

16/5/2022

 

122.

Thông tư

03/2022/TT-BKHCN ngày 20/4/2022

Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

15/6/2022

 

123.

Thông tư

05/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022

Hướng dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

01/6/2022

 

124.

Thông tư

06/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

15/7/2022

 

125.

Thông tư

16/2022/TT-BKHCN ngày 15/12/2022

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”

01/02/2023

 

126.

Thông tư

02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023

Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cỏ sử dụng ngân sách nhà nước

23/6/2023

 

127.

Thông tư

03/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023

Hướng dẫn xử lý rủi ro trong hoạt động cho vay trực tiếp của Quỹ Đổi mới công nghệ Quốc gia

1/7/2023

 

128.

Thông tư

04/2023/TT-BKHCN ngày 15/5/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

30/6/2023

 

129.

Thông tư

05/2023/TT-BKHCN ngày 22/5/2023

Quy định chi tiết một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ

7/7/2023

 

130.

Thông tư

06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

9/7/2023

 

131.

Thông tư

07/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023

Hướng dẫn về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự thủ tục thuê đảm nhiệm chức danh lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ đối với người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam

10/7/2023

 

132.

Thông tư

11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

10/8/2023

 

133.

Thông tư

13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành

30/6/2023

 

134.

Thông tư

15/2023/TT-BKHCN ngày 26/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 và Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014

01/8/2023

 

135.

Thông tư

16/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ

25/9/2023

 

136.

Thông tư

17/2023/TT-BKHCN ngày 09/8/2023

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành KH&CN, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong tổ chức KH&CN công lập

25/9/2023

 

137.

Thông tư

18/2023/TT-BKHCN ngày 15/8/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Giải thưởng Tạ Quang Bửu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHCN ngày 12/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

1/10/2023

 

138.

Thông tư

20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023

Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

27/11/2023

 

139.

Quyết định

546/2000/QĐ-BKHCNMT ngày 13/4/2000

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

28/4/2000

 

140.

Quyết định

40/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 12/7/2001

Về việc ban hành "Quy chế quản lý hoạt động quan hệ quốc tế của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường"

27/7/2001

 

141.

Quyết định

06/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

18/5/2003

 

142.

Quyết định

39/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2004

Về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

06/02/2005

 

143.

Quyết định

40/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2004

Về việc ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu mật của Bộ Khoa học và Công nghệ

06/02/2005

 

144.

Quyết định

08/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/4/2007

Về việc ban hành "Quy định về tiêu chí xác định tổ chức khoa học và công nghệ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước"

20/5/2007

 

145.

Quyết định

15/2007/QĐ-BKHCN ngày 25/7/2007

Về việc ban hành Quy chế chợ công nghệ và thiết bị

05/9/2007

 

146.

Quyết định

03/2008/QĐ-BKHCN ngày 19/3/2008

Về việc ban hành Quy chế đánh giá viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

19/4/2008

 

147.

Quyết định

08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/7/2008

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm

18/8/2008

Hết hiệu lực một phần

148.

Quyết định

12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008

Về việc ban hành một số bảng phân loại thống kê khoa học và công nghệ

09/10/2008

 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ CAO, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

149.

Luật

21/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Công nghệ cao

01/7/2009

Hết hiệu lực một phần

150.

Luật

07/2017/QH14 ngày 19/6/2017

Chuyển giao công nghệ

01/7/2018

 

151.

Nghị định

99/2003/NĐ-CP ngày 28/8/2003

Về việc ban hành Quy chế khu công nghệ cao

18/9/2003

 

152.

Nghị định

154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013

Quy định về khu công nghệ thông tin tập trung

01/01/2014

 

153.

Nghị định

74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017

Quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

05/8/2017

 

154.

Nghị định

04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018

Quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao Đà Nẵng

20/02/2018

 

155.

Nghị định

76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ 2017

01/7/2018

 

156.

Nghị định

51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ và chuyển giao công nghệ

01/8/2019

Hết hiệu lực một phần

157.

Quyết định

10/2000/QĐ-TTg ngày 18/01/2000

Về việc thành lập Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

02/02/2000

Hết hiệu lực một phần

158.

Quyết định

98/2001/QĐ-TTg ngày 26/6/2001

Về việc triển khai đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

11/7/2001

 

159.

Quyết định

145/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002

Về việc thành lập Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

08/11/2002

 

160.

Quyết định

146/2002/QĐ-TTg ngày 24/10/2002

Về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

08/11/2002

 

161.

Quyết định

95/2003/QĐ-TTg ngày 13/5/2003

Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư xây dựng Giai đoạn 1 Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

11/6/2003

 

162.

Quyết định

53/2004/QĐ-TTg ngày 05/4/2004

Về một số chính sách khuyến khích đầu tư tại khu Công nghệ cao

01/5/2004

 

163.

Quyết định

274/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005

Về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

22/11/2005

 

164.

Quyết định

137/2006/QĐ-TTg ngày 14/6/2006

Về việc phê duyệt "Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020"

09/7/2006

 

165.

Quyết định

45/2007/QĐ-TTg ngày 03/4/2007

Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ các Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế và các Ban quản lý có tên gọi khác thuộc Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

04/5/2007

 

166.

Quyết định

458/2007/QĐ-TTg ngày 18/4/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

18/4/2007

 

167.

Quyết định

55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao

26/10/2010

 

168.

Quyết định

69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010

Quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

20/12/2010

 

169.

Quyết định

12/2011/QĐ-TTg ngày 24/02/2011

Về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ

15/4/2011

 

170.

Quyết định

09/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

02/4/2019

 

171.

Quyết định

18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

15/6/2019

Hết hiệu lực một phần

172.

Quyết định

38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020

Ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

15/02/2021

 

173.

Quyết định

10/2021/QĐ-TTg ngày 16/3/2021

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

30/4/2021

 

174.

Quyết định

28/2022/QĐ-TTg ngày 20/12/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

01/3/2023

Hết hiệu lực một phần

175.

Quyết định

12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023

Về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

01/7/2023

 

176.

Quyết định

29/2023/QĐ-TTg ngày 19/12/2023

Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, thẩm dụng tài nguyên

15/02/2024

Chưa có hiệu lực

177.

Quyết định

33/2023/QĐ-TTg ngày 29/12/2023

Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện giám định chất lượng và giá trị máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong dự án đầu tư

15/02/2024

Chưa có hiệu lực

178.

Thông tư

32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011

Quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao

30/12/2011

Hết hiệu lực một phần

179.

Thông tư

33/2011/TT-BKHCN ngày 09/12/2011

Hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

23/01/2012

 

180.

Thông tư

31/2012/TT-BKHCN ngày 28/12/2012

Hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

11/02/2013

Hết hiệu lực một phần

181.

Thông tư

01/2013/TT-BKHCN ngày 14/01/2013

Quy định về việc xác định tiêu chí đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao

28/02/2013

 

182.

Thông tư

08/2013/TT-BKHCN ngày 08/3/2013

Hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ

22/4/2013

 

183.

Thông tư

27/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013

Quy định các điều kiện đối với cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

31/01/2014

 

184.

Thông tư

03/2016/TT-BKHCN ngày 30/3/2016

Quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

15/5/2016

Hết hiệu lực một phần

185.

Thông tư

14/2017/TT-BKHCN ngày 01/12/2017

Quy định tiêu chí xác định phương tiện vận tải; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư chuyên dùng và danh mục tài liệu, sách báo, tạp chí khoa học quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu

01/6/2018

 

186.

Thông tư

02/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018

Quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

01/7/2018

 

187.

Thông tư

02/2019/TT-BKHCN ngày 03/6/2019

Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

15/7/2019

 

188.

Thông tư

17/2019/TT-BKHCN 10/12/2019

Hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

21/01/2020

 

189.

Thông tư

04/2020/TT-BKHCN ngày 28/9/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao

15/11/2020

 

190.

Thông tư

09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020

Ban hành các biểu mẫu phục vụ công tác thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư.

10/02/2021

 

191.

Thông tư

11/2022/TT-BKHCN ngày 10/8/2022

Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

01/10/2022

 

192.

Thông tư

01/2023/TT-BKHCN ngày 24/4/2023

Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

15/6/2023

 

193.

Thông tư

14/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023

Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao Công nghệ

16/8/2023

 

194.

Thông tư

21/2023/TT-BKHCN ngày 21/11/2023

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cho các dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; hỗ trợ xây dựng lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ; tư vấn hỗ trợ đổi mới công nghệ; hỗ trợ chuyển giao công nghệ

06/01/2024

Chưa có hiệu lực

195.

Quyết định

63/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 12/8/2002

Về việc ban hành Danh mục nguyên vật liệu phục vụ trực tiếp cho sản xuất phần mềm mà trong nước đã sản xuất được

27/8/2002

 

196.

Quyết định

41/2004/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2004

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ

29/12/2004

 

197.

Quyết định

27/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006

Về việc ban hành "Quy định về tiêu chuẩn xác định dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao"

16/01/2007

 

III. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

198.

Luật

18/2008/QH12 ngày 03/6/2008

Năng lượng nguyên tử

01/01/2009

Hết hiệu lực một phần

199.

Nghị quyết

31/2016/QH14 ngày 22/11/2016

Về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

22/11/2016

 

200.

Nghị định

07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử

15/3/2010

 

201.

Nghị định

70/2010/NĐ-CP ngày 22/6/2010

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử về nhà máy điện hạt nhân

10/8/2010

 

202.

Nghị định

107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

15/11/2013

Hết hiệu lực một phần

203.

Nghị định

124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013

Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

01/12/2013

 

204.

Nghị định

41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019

Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

15/5/2019

 

205.

Nghị định

142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020

Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

01/02/2021

 

206.

Quyết định

01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006

Về việc phê duyệt “Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020”

28/01/2006

 

207.

Quyết định

45/2010/QĐ-TTg ngày 14/6/2010

Ban hành quy chế hoạt động kiểm soát hạt nhân

15/8/2010

 

208.

Quyết định

09/2014/QĐ-TTg ngày 23/01/2014

Nghĩa vụ tài chính của tổ chức có nhà máy điện hạt nhân, phương thức quản lý nguồn tài chính đảm bảo chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân

10/3/2014

 

209.

Quyết định

45/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014

Về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ

01/10/2014

 

210.

Thông tư

13/2009/TT-BKHCN ngày 20/5/2009

Hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư

06/7/2009

 

211.

Thông tư

27/2010/TT-BKHCN ngày 30/12/2010

Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường

13/02/2011

 

212.

Thông tư

02/2011/TT-BKHCN ngày 16/3/2011

Hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân và vật liệu hạt nhân nguồn

01/6/2011

 

213.

Thông tư

28/2011/TT-BKHCN ngày 28/10/2011

Quy định về yêu cầu an toàn hạt nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt nhân

15/12/2011

 

214.

Thông tư

38/2011/TT-BKHCN ngày 30/12/2011

Quy định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân

15/02/2012

 

215.

Thông tư

19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012

Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng

23/12/2012

 

216.

Thông tư

23/2012/TT-BKHCN ngày 23/11/2012

Hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu phóng xạ

07/01/2013

 

217.

Thông tư

25/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

Quy định danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và thiết bị trong chu trình nhiên liệu hạt nhân

26/01/2013

 

218.

Thông tư

29/2012/TT-BKHCN ngày 19/12/2012

Quy định nội dung báo cáo phân tích an toàn sơ bộ trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa điểm nhà máy điện hạt nhân

02/02/2013

 

219.

Thông tư

30/2012/TT-BKHCN ngày 28/12/2012

Quy định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với thiết kế nhà máy điện hạt nhân

11/02/2013

 

220.

Thông tư

17/2013/TT-BKHCN ngày 30/7/2013

Hướng dẫn thực hiện quy định về khai báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh sát theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân

16/9/2013

 

221.

Thông tư

20/2013/TT-BKHCN ngày 06/9/2013

Hướng dẫn thủ tục kiểm tra, quy trình và thủ tục thanh tra an toàn hạt nhân trong quá trình khảo sát, đánh giá địa điểm nhà máy điện hạt nhân

21/10/2013

 

222.

Thông tư

08/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014

Quy định nội dung Báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân

10/7/2014

 

223.

Thông tư liên tịch

13/2014/TTLT-BKHCN- BYT ngày 09/6/2014

Quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

25/7/2014

Hết hiệu lực một phần

224.

Thông tư

22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014

Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

01/11/2014

 

225.

Thông tư

34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014

Quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ

15/01/2015

Hết hiệu lực một phần

226.

Thông tư

12/2015/TT-BKHCN ngày 20/7/2015

Quy định về phân tích an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân

05/9/2015

 

227.

Thông tư

04/2016/TT-BKHCN ngày 04/4/2016

Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ

01/6/2016

 

228.

Thông tư

10/2016/TT-BKHCN ngày 13/6/2016

Quy định nội dung báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân

28/7/2016

 

229.

Thông tư

15/2017/TT-BKHCN ngày 05/12/2017

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị

15/12/2018

 

230.

Thông tư

13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế

01/11/2018

 

231.

Thông tư

14/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang di động; X-quang chụp mạch, chiếu can thiệp; X-quang chụp răng

01/6/2019

 

232.

Thông tư

01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019

Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

30/5/2019

 

233.

Thông tư

22/2019/TT-BKHCN ngày 20/12/2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang vú và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa trong y tế

20/02/2020

 

234.

Thông tư

05/2020/TT-BKHCN ngày 30/10/2020

Quy định an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu

15/12/2020

 

235.

Thông tư

02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022

Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 142/2020 ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

15/4/2022

Hết hiệu lực một phần

236.

Thông tư

08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022

Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ

22/7/2022

 

237.

Thông tư

09/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử

28/7/2022

 

238.

Thông tư

08/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải chứa các nhân phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên

15/7/2023

 

239.

Thông tư

09/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang đo mật độ xương dùng trong y tế

15/7/2023

 

240.

Thông tư

12/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023

Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

18/8/2023

 

241.

Thông tư

19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023

Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

05/11/2023

 

IV. LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ

 

242.

Luật

50/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Sở hữu trí tuệ

01/7/2006

Hết hiệu lực một phần

243.

Luật

36/2009/QH12 ngày 19/6/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

01/01/2010

Hết hiệu lực một phần

244.

Luật

42/2019/QH14 ngày 14/6/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ

01/11/2019

 

245.

Luật

07/2022/QH15 ngày 16/6/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022

01/01/2023

 

246.

Nghị định

105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

21/10/2006

Hết hiệu lực một phần

247.

Nghị định

119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

20/02/2011

Hết hiệu lực một phần

248.

Nghị định

13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012

Ban hành Điều lệ Sáng kiến

25/4/2012

 

249.

Nghị định

99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

15/10/2013

Hết hiệu lực một phần

250.

Nghị định

65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

23/8/2023

 

251.

Quyết định

06/2017/QĐ-TTg ngày 20/3/2017

Về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

15/5/2017

 

252.

Thông tư

08/2006/TT-BKHCN ngày 04/4/2006

Hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ

30/4/2006

 

253.

Thông tư

01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008

Hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

23/3/2008

Hết hiệu lực một phần

254.

Thông tư

04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

11/5/2009

 

255.

Thông tư

13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

13/9/2010

Hết hiệu lực một phần

256.

Thông tư

18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009

05/9/2011

Hết hiệu lực một phần

257.

Thông tư

04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2008/TT-BKHCN ngày 27/3/2009 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2014

29/3/2012

Hết hiệu lực một phần

258.

Thông tư

18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính Phủ

25/9/2013

Hết hiệu lực một phần

259.

Thông tư

11/2015/TT-BKHCN ngày 26/6/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp

11/8/2015

 

260.

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BKHCN- BKHĐT ngày 05/4/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

20/5/2016

 

261.

Thông tư

03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021

Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

26/7/2021

 

262.

Thông tư

23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/2023

Quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp

30/11/2023

 

V. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

 

263.

Luật

68/2006/QH11 ngày 29/6/2006

Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

01/01/2007

Hết hiệu lực một phần

264.

Luật

05/2007/QH12 ngày 21/11/2007

Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

01/7/2008

Hết hiệu lực một phần

265.

Luật

04/2011/QH13 ngày 11/11/2011

Đo lường

01/7/2012

Hết hiệu lực một phần

266.

Nghị định

127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quỹ chuẩn kỹ thuật

03/9/2007

Hết hiệu lực một phần

267.

Nghị định

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

01/02/2009

Hết hiệu lực một phần

268.

Nghị định

67/2009/NĐ-CP ngày 03/8/2009

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

22/9/2009

 

269.

Nghị định

86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường

15/12/2012

Hết hiệu lực một phần

270.

Nghị định

105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

271.

Nghị định

107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

272.

Nghị định

119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa

15/12/2017

Hết hiệu lực một phần

273.

Nghị định

43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017

Về nhãn hàng hóa

01/6/2017

Hết hiệu lực một phần

274.

Nghị định

74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

01/7/2018

Hết hiệu lực một phần

275.

Nghị định

78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

01/7/2018

 

276.

Nghị định

111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

15/02/2022

 

277.

Nghị định

13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

15/3/2022

 

278.

Quyết định

155/2001/QĐ-TTg ngày 11/10/2001

Về ngày Đo lường Việt Nam

26/10/2001

 

279.

Quyết định

72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002

Về việc thống nhất dùng Bộ mã các ký tự chữ viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước

10/6/2002

 

280.

Quyết định

166/2004/QĐ-TTg ngày 21/9/2004

Ban hành Quy chế phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia

13/10/2004

 

281.

Quyết định

14/2006/QĐ-TTg ngày 17/01/2006

Phê duyệt 10 chuẩn đo lường quốc gia

22/02/2006

 

282.

Quyết định

36/2010/QĐ-TTg ngày 15/4/2010

Ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"

07/6/2010

 

283.

Quyết định

19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014

Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

18/5/2014

 

284.

Quyết định

46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017

Ban hành Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

10/01/2018

 

285.

Quyết định

08/2019/QĐ-TTg ngày 15/02/2019

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

15/4/2019

 

286.

Thông tư

07/2002/TT-BKHCN ngày 15/11/2002

Hướng dẫn triển khai Quyết định số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất dùng Bộ mã các ký tự chữ viết theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước

15/11/2002

 

287.

Thông tư

10/2004/TT-BKHCN ngày 05/5/2004

Về việc hướng dẫn điều kiện kỹ thuật sản xuất, pha chế xăng, dầu

02/6/2004

 

288.

Thông tư

27/2007/TT-BKHCN ngày 31/10/2007

Hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các hiệp định và thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp

29/11/2007

 

289.

Thông tư

01/2009/TT-BKHCN ngày 20/3/2009

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

04/5/2009

 

290.

Thông tư

06/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009

Hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng Giải thưởng Chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân

04/10/2009

Hết hiệu lực một phần

291.

Thông tư

09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009

Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

23/5/2009

Hết hiệu lực một phần

292.

Thông tư

15/2009/TT-BKHCN ngày 02/6/2009

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký việc sử dụng phụ gia không thông dụng để sản xuất, chế biến, pha chế xăng và nhiên liệu Điêzen

17/7/2009

 

293.

Thông tư

19/2009/TT-BKHCN ngày 30/6/2009

Quy định các biện pháp quản lý chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa cần tăng cường quản lý trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường

14/8/2009

 

294.

Thông tư

21/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009

Về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử"

14/11/2009

Hết hiệu lực một phần

295.

Thông tư

22/2009/TT-BKHCN ngày 30/9/2009

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

14/11/2009

 

296.

Thông tư

23/2009/TT-BKHCN ngày 31/12/2009

Quy định việc sử dụng thống nhất dấu chất lượng đối với mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

14/02/2010

 

297.

Thông tư

03/2010/TT-BKHCN ngày 21/4/2010

Quy định về hoạt động đào tạo kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan hành chính nhà nước

05/6/2010

Hết hiệu lực một phần

298.

Thông tư

15/2010/TT-BKHCN ngày 14/9/2010

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép"

29/10/2010

 

299.

Thông tư

16/2010/TT-BKHCN ngày 21/9/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 21/2009/TT-BKHCN ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử

05/11/2010

 

300.

Thông tư

20/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010

Quy định về tổ chức, quản lý và điều hành Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

12/02/2011

 

301.

Thông tư

24/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010

Ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ"

12/02/2011

 

302.

Thông tư

24/2011/TT-BKHCN ngày 30/9/2011

Quy định về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

15/11/2011

 

303.

Thông tư

25/2011/TT-BKHCN ngày 30/9/2011

Quy định về nội dung chi thực hiện các nhiệm vụ thuộc đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015

15/11/2011

 

304.

Thông tư

26/2011/TT-BKHCN ngày 04/10/2011

Quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

20/11/2011

Hết hiệu lực một phần

305.

Thông tư

11 /2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện tử đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự"

01/6/2012

Hết hiệu lực một phần

306.

Thông tư

16/2012/TT-BKHCN ngày 27/8/2012

Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và công nghệ

15/10/2012

Hết hiệu lực một phần

307.

Thông tư

26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

27/01/2013

Hết hiệu lực một phần

308.

Thông tư

28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

27/01/2013

Hết hiệu lực một phần

309.

Thông tư liên tịch

06/2013/TTLT-BKHCN- BCT-BCA-BGTVT ngày 28/02/2013

Quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy

15/5/2013

 

310.

Thông tư

13/2013/TT-BKHCN ngày 12/4/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2011/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 11/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

01/6/2013

Hết hiệu lực một phần

311.

Thông tư

14/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013

Quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia

30/8/2013

 

312.

Thông tư

16/2013/TT-BKHCN ngày 30/7/2013

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia"

26/01/2014

 

313.

Thông tư

21/2013/TT-BKHCN ngày 12/9/2013

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân

01/11/2013

 

314.

Thông tư

22/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013

Quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường

01/6/2014

 

315.

Thông tư

23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013

Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

15/11/2013

Hết hiệu lực một phần

316.

Thông tư

24/2013/TT-BKHCN ngày 30/9/2013

Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

15/11/2013

Hết hiệu lực một phần

317.

Thông tư

25/2013/TT-BKHCN ngày 15/11/2013

Bãi bỏ Quyết định số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83"

01/01/2014

 

318.

Thông tư

26/2013/TT-BKHCN ngày 15/11/2013

Quy định yêu cầu, trình tự và thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thực hiện đánh giá sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

31/12/2013

 

319.

Thông tư

28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013

Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

01/6/2014

Hết hiệu lực một phần

320.

Thông tư

21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014

Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn

30/8/2014

 

321.

Thông tư

26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014

Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

01/12/2014

 

322.

Thông tư

36/2014HT-BKHCN ngày 12/12/2014

Quy định hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý và chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm của tổ chức đánh giá sự phù hợp

15/4/2015

 

323.

Thông tư

10/2015/TT-BKHCN ngày 19/6/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2011/TT-BKHCN ngày 4/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm soát viên chất lượng đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa

03/8/2015

 

324.

Thông tư

15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015

Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

01/4/2016

Hết hiệu lực một phần

325.

Thông tư

22/2015/TT-BKHCN ngày 11/11/2015

Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”

01/01/2016

Hết hiệu lực một phần

Hết hiệu lực từ 15/6/2024

326.

Thông tư

28/2015/TT-BKHCN ngày 28/12/2015

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp X- quang tổng hợp dùng trong y tế

06/01/2016

 

327.

Thông tư

02/2016/TT-BKHCN ngày 25/3/2016

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế

01/7/2016

 

328.

Thông tư

21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016

Ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử

01/02/2017

 

329.

Thông tư

02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

15/5/2017

Hết hiệu lực một phần

330.

Thông tư

04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017

Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học

01/7/2017

Hết hiệu lực một phần

Hết hiệu lực từ 15/6/2024

331.

Thông tư

06/2017/TT-BKHCN ngày 25/5/2017

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục

01/7/2017

 

332.

Thông tư

09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017

Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ

15/8/2017

 

333.

Thông tư

12/2017/TT-BKHCN ngày 28/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

01/01/2018

 

334.

Thông tư

06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”

30/7/2018

Hết hiệu lực một phần

335.

Thông tư

07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018

Ban hành Sửa đổi 01:2018 QCVN 09:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử và mục đích tương tự

1/9/2018

Hết hiệu lực một phần

336.

Thông tư

08/2018/TT-BKHCN ngày 15/6/2018

Ban hành sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

1/7/2018

 

337.

Thông tư

10/2018/TT-BKHCN ngày 01/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) 14:2018/BKHCN đối với dầu nhờn động cơ đốt trong

15/12/2018

 

338.

Thông tư

11/2018/TT-BKHCN ngày 06/8/2018

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục

15/9/2018

 

339.

Thông tư

16/2018/TT-BKHCN ngày 29/11/2018

Quy định hoạt động, phối hợp trong mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

15/01/2019

 

340.

Thông tư

18/2018/TT-BKHCN ngày 18/12/2018

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

15/02/2019

 

341.

Thông tư

05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

01/01/2021

 

342.

Thông tư

07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2

01/01/2020

Hết hiệu lực một phần

343.

Thông tư

08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED”

31/12/2019

Hết hiệu lực một phần

344.

Thông tư

09/2019/TT-BKHCN ngày 30/9/2019

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”

31/12/2019

 

345.

Thông tư

12/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019

Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

01/01/2020

 

346.

Thông tư

13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”

01/01/2020

 

347.

Thông tư

14/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019

Thông tư số 14/2019/TT-BKHCN ngày 05/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”

01/01/2020

 

348.

Thông tư

15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019

Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 05/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”

01/01/2020

 

349.

Thông tư

20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019

Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam

15/3/2020

 

350.

Thông tư

26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019

Quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

01/8/2020

Hết hiệu lực một phần

351.

Thông tư

27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia

01/8/2020

 

352.

Thông tư

03/2020/TT-BKHCN ngày 23/9/2020

Về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKH&CN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”

23/9/2020

 

353.

Thông tư

06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

15/01/2021

 

354.

Thông tư

10/2020/TT-BKHCN ngày 30/12/2020

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 nầm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch

01/4/2021

 

355.

Thông tư

04/2021/TT-BKHCN ngày 15/6/2021

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

01/8/2021

 

356.

Thông tư

09/2021/TT-BKHCN ngày 01/11/2021

Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ

01/01/2022

 

357.

Thông tư

11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021

Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

06/01/2022

 

358.

Thông tư

01/2022/TT-BKHCN ngày 16/02/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2018/BKHCN ngày 06/6/2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

01/4/2022

 

359.

Thông tư

04/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường quốc gia; xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

15/7/2022

 

360.

Thông tư

07/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

15/7/2022

 

361.

Thông tư

10/2022/TT-BKHCN ngày 28/7/2022

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường

12/9/2022

 

362.

Thông tư

12/2022/TT-BKHCN ngày 15/8/2022

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

01/10/2022

 

363.

Thông tư

13/2022/TT-BKHCN ngày 15/9/2022

Quy định định mức kinh tế-kỹ thuật cho nhóm dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia.

01/11/2022

 

364.

Thông tư

15/2022/TT-BKHCN ngày 12/10/2022

Quy định quản lý chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2023.

01/12/2022

 

365.

Thông tư

16/2022/TT-BKHCN ngày 15/12/2022

Ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”

01/02/2023

 

366.

Thông tư

18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022

Quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử

15/02/2023

 

367.

Thông tư

10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

18/7/2023

 

368.

Thông tư

24/2023/TT-BKHCN ngày 29/12/2023

Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.

15/02/2024

Chưa có hiệu lực

369.

Quyết định

18/2002/QĐ-BKHCN ngày 30/12/2002

Về việc phê duyệt "Đề án phát triển và quản lý hoạt động mã số mã vạch”

14/01/2003

 

370.

Quyết định

12/2003/QĐ-BKHCN ngày 26/5/2003

Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Văn phòng Thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn đo lường chất lượng

15/7/2003

Hết hiệu lực một phần

371.

Quyết định

03/2005/QĐ-BKHCN ngày 26/4/2005

Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Khoa học và Công nghệ

13/5/2005

 

372.

Quyết định

22/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007

Về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia"

04/11/2007

 

373.

Quyết định

30/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2007

Về việc công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng chưa được chuyển thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo thời hạn quy định tại Nghị định số 127/2007/NĐ-CP

23/01/2008

 

Tổng số: 373 văn bản

 

 

Phụ lục 2

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

của Bộ Khoa học và Công nghệ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023

(Kèm theo Quyết định số 105/QĐ-BKHCN ngày 01/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

_____________________________

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

1.

Nghị định

119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999

Về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.

30/12/2022

2.

Nghị định

30/2006/NĐ-CP ngày 29/3/2006

Về thống kê khoa học và công nghệ

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

20/3/2019

3.

Nghi đinh

103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

23/8/2023

4.

Nghị định

80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007

Về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

20/3/2019

5.

Nghị định

134/2007/NĐ-CP ngày 15/8/2007

Quy định về đơn vị đo lường chính thức

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

20/3/2019

6.

Nghị định

96/2010/NĐ-CP ngày 20/9/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

20/3/2019

7.

Nghị định

122/2010/NĐ-CP ngày 31/10/2010

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/08/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

23/8/2023

8.

Nghị định

64/2013/NĐ-CP ngày 26/7/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Bị thay thế bởi Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

01/8/2019

9.

Nghị định

93/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Bị thay thế bởi Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

01/8/2019

10.

Nghị định

54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Hết hiệu lực bởi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

15/8/2021

11.

Quyết định

115/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007

Ban hành Quy chế đảm bảo an ninh đối với các nguồn phóng xạ

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-TTg ngày 12/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

12/12/2022

12.

Quyết định

146/2007/QĐ-TTg ngày 04/9/2007

Ban hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn phóng xạ đang nằm ngoài sự kiểm soát

13.

Quyết định

27/2011/QĐ-TTg ngày 10/5/2011

Về danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ

10/4/2021

14.

Quyết định

27/2014/QĐ-TTg ngày 04/4/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

15/4/2019

15.

Quyết định

66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014

Phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

15/02/2021

16.

Quyết định

68/2014/QĐ-TTg ngày 09/12/2014

Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

02/04/2019

17.

Quyết định

19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015

Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Hết hiệu lực bởi Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

30/4/2021

18.

Quyết định

13/2017/QĐ-TTg ngày 28/4/2017

Sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển

15/02/2021

19.

Thông tư

01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp

30/11/2023

20.

Thông tư

21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007

Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

06/01/2022

21.

Thông tư

23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007

Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

01/8/2020

22.

Thông tư

18/2009/TT-BKHCN ngày 26/6/2009

Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em”

31/12/2019

23.

Thông tư

08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010

Hướng dẫn về việc khai báo, cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

15/4/2022

24.

Thông tư

12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010

Quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam

15/3/2020

25.

Thông tư

22/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010

Quy định về việc cấp và kiểm tra Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành

30/6/2023

26.

Thông tư

23/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010

Về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

15/7/2019

27.

Thông tư

03/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011

Hướng dẫn tuyển chọn và quản lý dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011-2015.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

28.

Thông tư

07/2011/TT-BKHCN ngày 27/6/2011

Hướng dẫn quản lý chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

29.

Thông tư

16/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 10/2020/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch

01/4/2021

30.

Thông tư

17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011

Quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 7f2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia

01/8/2020

31.

Thông tư

18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp

30/11/2023

32.

Thông tư

21/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông”

01/01/2020

33.

Thông tư

22/2011/TT-BKHCN ngày 22/9/2011

Quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750v.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

34.

Thông tư

29/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

06/01/2022

35.

Thông tư

30/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

01/8/2020

36.

Thông tư

02/2012/TT-BKHCN ngày 18/01/2012

Về việc hướng dẫn quản lý Chương trình phát triển công nghệ cao đến năm 2020

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành

30/6/2023

37.

Thông tư

05/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN ngày 10/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô

01/10/2022

38.

Thông tư

07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012

Sửa đổi khoản 2 Điều 7 Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia

01/8/2020

39.

Thông tư

10/2012/TT-BKHCN ngày 12/4/2012

Về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (QCVN 8:2012/BKHCN)

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 14/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)”

01/01/2020

40.

Thông tư

15/2012/TT-BKHCN ngày 08/8/2012

Ban hành “Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại”

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 16/2018/TT-BKHCN ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định hoạt động, phối hợp trong Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

15/01/2019

41.

Thông tư

27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012

Quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10 ngày 12 tháng 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ

15/01/2021

42.

Thông tư

03/2013/TT-BKHCN ngày 30/01/2013

Hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành

30/6/2023

43.

Thông tư

04/2013/TT-BKHCN ngày 30/01/2013

Hướng dẫn tiêu chí đánh giá đề tài, dự án thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

44.

Thông tư

05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp

30/11/2023

45.

Thông tư

09/2013/TT-BKHCN ngày 15/3/2013

Hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 06/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030

02/8/2021

46.

Thông tư

15/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam

15/3/2020

47.

Thông tư

02/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014

Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”.

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 04/2021/TT-BKHCN ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

01/8/2021

48.

Thông tư

04/2014/TT-BKHCN ngày 08/4/2014

Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất

Được thay thế bởi Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất

25/01/2020

49.

Thông tư

06/2014/TT-BKHCN ngày 25/4/2014

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành

30/6/2023

50.

Thông tư

07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Thay thế bởi Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

09/7/2023

51.

Thông tư

15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014

Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học vả công nghệ sử dụng vốn nhà nước

30/9/2020

52.

Thông tư

19/2014/TT-BKHCN ngày 01/7/2014

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 18/2018/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

15/02/2019

53.

Thông tư

25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014

Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Thay thế bởi Thông tư số 12/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

18/8/2023

54.

Thông tư

27/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Thay thế bởi Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20/9/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ

05/11/2023

55.

Thông tư liên tịch

29/2014/TTLT- BKHCN-BNV ngày 15/10/2014

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

15/4/2021

56.

Thông tư

31/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014

Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

57.

Thông tư

32/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014

Quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ đến năm 2020

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành

30/6/2023

58.

Thông tư

35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014

Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ

15/6/2022

59.

Thông tư

38/2014/TT-BKHCN ngày 16/12/2014

Quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

10/02/2020

60.

Thông tư

06/2015/TT-BKHCN ngày 26/3/2015

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành

30/6/2023

61.

Thông tư

08/2015/TT-BKHCN ngày 05/5/2015

Quy định thực hiện Chương trình hợp tác nghiên cứu song phương và đa phương về khoa học và công nghệ đến năm 2020 và Chương trình tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020

62.

Thông tư

13/2015/TT-BKHCN ngày 21/7/2015

Về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ

15/7/2019

63.

Thông tư

18/2015/TT-BKHCN ngày 12/10/2015

Quy định thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Được thay thế bởi Thông tư số 16/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tặng Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ”

10/02/2020

64.

Thông tư

23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015

Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2019/TT-BKHCN ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/4/2020

65.

Thông tư

25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015

Quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

01/01/2019

66.

Thông tư

26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015

Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với Sở Khoa học và Công nghệ

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ

01/01/2019

67.

Thông tư

06/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016

Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 nầm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

15/4/2022

68.

Thông tư

08/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, liên tịch ban hành

30/6/2023

69.

Thông tư

09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016

Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

70.

Thông tư

11/2016/TT-BKHCN ngày 28/6/2016

Hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí

Hết hiệu lực bởi Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam