Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 06/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia theo chất lượng thực hiện và chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2019 vốn ngân sách trung ương (trái phiếu Chính phủ) cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 206/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 29/2005/NĐ-CP ngày 10/03/2005 của Chính phủ quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa và Nghị định 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 200/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông Vận tải

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 192/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 183/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia

Ban hành: 25/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định các tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Nha Trang

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị định 07/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2015/NĐ-CP ngày 18/05/2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 04/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch"

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 147/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 123/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 01/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

Ban hành: 17/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay

Xác thực: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGTVT năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung

Xác thực: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 62/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 01/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 02/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận Thành phố Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 22/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu (CNS/ATM) Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết