Văn bản Luật Quốc phòng

Có tất cả 28 văn bản: Quốc phòng
01

Thông tư 114/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

Ban hành: 18/09/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2020
02

Thông tư 01/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tính tuổi nghề cơ yếu

Ban hành: 04/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2016
03

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng của Quốc hội, số 98/2015/QH13

Ban hành: 26/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
04

Nghị định 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Ban hành: 15/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2015
05

Thông tư 116/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

Ban hành: 01/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2015
06

Thông tư 113/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Viện kiểm sát quân sự

Ban hành: 28/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2015
07

Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13

Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2017
08

Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BCA-BQP-BYT của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, tư vấn, điều trị cho người nhiễm HIV và dự phòng lây nhiễm HIV tại trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Ban hành: 22/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2015
09

Quyết định 4786/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố các thủ tục hành chính về lĩnh vực đối ngoại quốc phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 17/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2015
10

Thông tư 110/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 22/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2015
11

Thông tư 39/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

Ban hành: 03/06/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2014
12

Quyết định 228/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận 13-KL/TW ngày 28/10/2011 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 14/09/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Ban hành: 10/02/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2014
13

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh của Quốc hội, số 30/2013/QH13

Ban hành: 19/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2013
14

Luật Phòng, chống khủng bố của Quốc hội, số 28/2013/QH13

Ban hành: 12/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2013
15

Thông tư 18/LĐTBXH-TT của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với quân nhân, công an nhân dân bị bệnh nghề nghiệp theo Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ

Ban hành: 27/06/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
16

Nghị định 188-CP của Chính phủ về việc thành lập Học viện Quốc phòng

Ban hành: 20/12/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
17

Nghị định 71-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể

Ban hành: 13/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
18

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự số 35-L/CTN của Quốc hội

Ban hành: 05/07/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
19

Nghị định 94-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 74-HĐBT ngày 26/4/1982 của Hội đồng Bộ trưởng quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và lễ phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 30/11/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
20

Nghị định 66-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội đối với lực lượng vũ trang

Ban hành: 30/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi