Văn bản Luật Quốc phòng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 32 văn bản: Quốc phòng
01

Kế hoạch 4705/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ khảo sát của Ban soạn thảo Luật Phòng không nhân dân Bộ Quốc phòng

02

Quyết định 275/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy định nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội

03

Quyết định 2463/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Yên Bái

04

Thông tư 114/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

05

Thông tư 01/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tính tuổi nghề cơ yếu

06

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng của Quốc hội, số 98/2015/QH13

07

Nghị định 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

08

Thông tư 116/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

09

Thông tư 113/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Viện kiểm sát quân sự

10

Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13

11
12

Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 73/2014/QH13

13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Quốc hội, số 72/2014/QH13

14

Quyết định 4786/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố các thủ tục hành chính về lĩnh vực đối ngoại quốc phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

15

Nghị định 101/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

16

Thông tư 110/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam

17
18

Thông tư 39/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

19
20

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh của Quốc hội, số 30/2013/QH13