Văn bản Luật Quốc phòng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 30 văn bản: Quốc phòng
01

Quyết định 275/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy định nội dung, phương pháp tổ chức đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn kỹ thuật đối với quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng là nhân viên kỹ thuật trong Quân đội

02

Thông tư 114/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành 18 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong Bộ Quốc phòng

03

Thông tư 01/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tính tuổi nghề cơ yếu

04

Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng của Quốc hội, số 98/2015/QH13

05

Nghị định 93/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

06

Thông tư 116/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

07

Thông tư 113/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Viện kiểm sát quân sự

08

Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13

09
10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam của Quốc hội, số 72/2014/QH13

11

Luật Công an nhân dân của Quốc hội, số 73/2014/QH13

12

Quyết định 4786/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố các thủ tục hành chính về lĩnh vực đối ngoại quốc phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

13

Nghị định 101/2014/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Viễn thông Quân đội

14

Thông tư 110/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam

15
16

Thông tư 39/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

17
18

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh của Quốc hội, số 30/2013/QH13

19

Luật Phòng, chống khủng bố của Quốc hội, số 28/2013/QH13

20

Nghị định 26/2002/NĐ-CP của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam