Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23/01/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Ban hành: 27/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Luật Đặc xá, số 30/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 2750/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp cận thông tin thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 2638/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1897/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 22/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1898/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 22/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1899/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 22/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1900/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 22/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí"

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1848/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1849/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1839/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 17/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1840/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 17/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 1841/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 17/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 14/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1771/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1774/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1776/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1778/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết