Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 2.957 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Nghị định 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
02

Quyết định 248/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Kiểm tra văn bản pháp luật

Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2020
03

Quyết định 26/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý và chức danh tư pháp trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
04

Quyết định 211/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Nhà xuất bản Tư pháp

Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/02/2020
05

Quyết định 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ

Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2020
06

Quyết định 207/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Ban hành: 06/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
07

Quyết định 206/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Ban hành: 05/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2020
08

Quyết định 201/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm của Tạp chí Dân chủ và Pháp luật

Ban hành: 04/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
09

Nghị định 16/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 03/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2020
10

Quyết định 167/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Văn phòng Bộ

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
11

Quyết định 140/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2020 của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia

Ban hành: 21/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2020
12

Quyết định 96/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành "Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và các yêu cầu đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng các cơ quan thi hành án dân sự địa phương"

Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2020
13

Quyết định 76/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thep dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2020

Ban hành: 15/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2020
14

Chỉ thị 01/2020/CT-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của các Tòa án

Ban hành: 09/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2020
15

Nghị định 08/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Ban hành: 08/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/01/2020
16

Quyết định 24/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Bộ luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8

Ban hành: 06/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2020
17

Quyết định 24/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2019

Ban hành: 06/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
18

Nghị định 05/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Ban hành: 04/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
19

Quyết định 01/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 03/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
20

Quyết định 1124/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 31/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
Vui lòng đợi