Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổng kết Nghị quyết 48-NQ/TW ngày 24/05/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

02

Quyết định 911/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

03

Quyết định 912/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

04

Quyết định 913/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

05

Quyết định 914/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

06

Quyết định 915/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

07

Quyết định 916/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

08

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

09

Quyết định 745/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021" năm 2019

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

10

Quyết định 858/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

11

Quyết định 860/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

12

Quyết định 861/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

13

Quyết định 862/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

14

Quyết định 863/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

15

Kế hoạch 116/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

16

Quyết định 1161/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

17

Quyết định 201/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

18

Quyết định 94/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án "Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam" năm 2019

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

19

Quyết định 736/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 09/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

20

Quyết định 511/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 (2014-2019)

Ban hành: 07/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019