Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 31/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng

Ban hành: 03/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 3967/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022" trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1647/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Bộ Giao thông Vận tải (lần 3)

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định 42/2016/QĐ-UBND

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 2076/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 453/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018-2020 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 11/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 549/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị quyết 547/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Ban hành: 27/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị quyết 548/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 27/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 2057/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ ngày 05/04/2018 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 26/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 19/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Ban hành: 19/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 1962/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2017

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1212/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1213/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1214/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1215/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1540/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết