Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 137/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 13/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 2427/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công bổ sung các đơn vị thẩm định, góp ý, tham gia xây dựng đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn băn quy phạm pháp luật năm 2018

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 3553/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với Đề mục Phát triển Ngành nghề nông thôn

Ban hành: 07/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1540/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1541/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1542/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1543/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1544/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1545/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 1546/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 12/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 2244/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 24/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị quyết 109/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2018

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1468/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1469/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1470/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết