Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 2.804 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019

Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
02

Quyết định 1754/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt kết quả kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2019

Ban hành: 05/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
03

Quyết định 626/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia

Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2019
04

Quyết định 1740/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư xây dựng và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Ban hành: 01/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
05

Quyết định 130/QĐ-BCĐGĐTP của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương về việc kiện toàn Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2019
06

Quyết định 936/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 7

Ban hành: 26/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
07

Quyết định 1696/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 25/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2019
08

Quyết định 1239/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 24/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
09

Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Tôn giáo, tín ngưỡng; Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật và 24 đề mục

Ban hành: 23/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
10

Quyết định 1203/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2019
11

Quyết định 1204/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
12

Quyết định 1205/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
13

Quyết định 1206/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
14

Quyết định 1202/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2019
15

Quyết định 891/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục

Ban hành: 17/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
16

Quyết định 1603/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Tư pháp

Ban hành: 17/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
17

Quyết định 1758/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 12/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
18

Nghị quyết 714/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2019
19

Quyết định 842/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
20

Quyết định 841/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương

Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2019
Vui lòng đợi
dma