Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 4.494 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 416/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
02

Nghị định 16/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
03

Quyết định 384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nuôi con nuôi áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
04

Quyết định 161/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
05

Quyết định 269/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Thể chế hóa đầy đủ quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền tài sản được giao dịch thông suốt, hiệu lực thực thi và bảo vệ có hiệu quả"

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
06

Công văn 180/UBDT-PC của Ủy ban Dân tộc về việc tham gia ý kiến dự thảo lần 2 dự án Luật Cảnh sát cơ động

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
07

Quyết định 05/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
08

Quyết định 443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
09

Kế hoạch 25/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2021

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
10

Quyết định 27/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
11

Kế hoạch 414/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2021 của ngành Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
12

Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
13

Quyết định 218/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
14

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
15

Công văn 453/BTP-VĐCXDPL của Bộ Tư pháp về việc rà soát, đề xuất định hướng hoàn thiện hệ thống pháp luật

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
16

Quyết định 259/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2021

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
17

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
18

Kế hoạch 47/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn Thành phố năm 2021

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
19

Quyết định 252/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2021

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
20

Thông báo 05/TB-BTP của Bộ Tư pháp về kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác quản lý vật chứng và kho vật chứng của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
Vui lòng đợi