Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Có tất cả 2.941 văn bản: Tư pháp-Hộ tịch
01

Quyết định 1373/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
02

Nghị quyết 61/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2019

Ban hành: 14/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
03

Quyết định 1300/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 07/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2019
04

Quyết định 1269/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
05

Quyết định 1271/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 29/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
06

Quyết định 1239/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 24/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
07

Quyết định 1205/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 19/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
08

Thông tư 04/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành trong lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng

Ban hành: 15/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2019
09

Quyết định 2765/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
10

Thông tư liên tịch 17/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Thông tư liên tịch 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 21/11/2014 giữa Bộ trưởng Bộ Tư pháp với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện quản lý Nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng

Ban hành: 20/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2019
11

Quyết định 2168/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
12

Quyết định 2157/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 23/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
13

Quyết định 2106/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 19/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2018
14

Quyết định 1899/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
15

Quyết định 1900/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 22/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2018
16

Quyết định 1840/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 17/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2018
17

Quyết định 1773/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
18

Quyết định 1777/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 11/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
19

Quyết định 1723/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
20

Quyết định 1722/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2018
Vui lòng đợi