Văn bản Luật Tư pháp-Hộ tịch

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 407/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 12/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 382/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 179/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2019

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 69/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 29/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 05/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 134/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Bồi thường Nhà nước

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 352/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2018

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị định 07/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2015/NĐ-CP ngày 18/05/2015 của Chính phủ quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 01/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay, tàu biển

Ban hành: 17/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 49/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 48/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 50/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 51/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 52/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết