Văn bản Luật Hình sự

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

02

Quyết định 46/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án hình sự tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành: 14/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

03

Quyết định 29/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

04

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

05

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

06

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

07

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

08

Thông tư liên tịch 04/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự

Ban hành: 19/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

09

Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Thanh tra Chính phủ quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2018

10

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

11

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

12

Công văn 3412/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành: 26/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

13

Quyết định 304/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

14

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

15

Chỉ thị 05/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

16

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

17

Thông tư 13/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

18

Thông tư 43/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ban hành: 07/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

19

Quyết định 169/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Ban hành: 02/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018

20

Quyết định 170/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định

Ban hành: 02/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2018