Văn bản Luật Hình sự

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 29/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Mẫu sổ nghiệp vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phối hợp thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư liên tịch 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về việc quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Công văn 3412/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành: 26/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 304/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Chỉ thị 05/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong kiểm sát việc bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 13/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 43/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ban hành: 07/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 169/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Ban hành: 02/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 170/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định

Ban hành: 02/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị định 37/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

Ban hành: 10/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị định 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Ban hành: 07/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Ban hành: 02/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 07/2018/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, đồ vật và liên lạc điện thoại với thân nhân

Ban hành: 12/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết