Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 22/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

02

Quyết định 420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 16/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

03

Quyết định 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 11/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

04

Nghị quyết 23/NQ-CP của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2019

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

05

Quyết định 1753/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

06

Kế hoạch 89/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

07

Thông tư 01/2019/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 11 Thông tư 01/2017/TT-VPCP ngày 31/03/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện quy định về Công báo tại Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

08

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

09

Quyết định 376/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

10

Quyết định 1151/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 05/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

11

Quyết định 192/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Danh mục hồ sơ của Ủy ban Dân tộc năm 2019

Ban hành: 04/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

12

Quyết định 487/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 04/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

13

Quyết định 1619/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hỗ trợ sinh sản Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

14

Quyết định 1618/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Y học Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

15

Quyết định 1617/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ Hội Dù lượn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

16

Quyết định 818/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

17

Quyết định 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 02/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

18

Quyết định 156/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc giao Kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2019 cho Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

19

Quyết định 164/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Xây dựng bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi"

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

20

Quyết định 168/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hành động xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019