Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1686/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1678/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 5543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 5545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 5544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1642/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 6470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội

Ban hành: 27/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Chỉ thị 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 4660/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1685/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 6395/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông với cấp Trung ương; Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, các Sở chủ quản; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Ban hành: 22/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1614/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 22/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 4638/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 22/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 5689/UBND-SNV của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường cung cấp thông tin đến người dân, tổ chức và mở rộng các hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 5190/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết