Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Thông tư 01/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Công văn 3706/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ trong giải quyết các thủ tục hành chính

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 4128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động Thương binh và Xã hội đến năm 2020

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 985/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 4003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 32/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo Chính phủ trực thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 03/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1009/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại một số đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2018

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 992/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng giai đoạn 2018-2019

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 3150/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định 42/2016/QĐ-UBND

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 454/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 11/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường Nhà nước

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 3831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 676/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Ban hành: 27/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 3797/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết