Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Nghị quyết 39/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2019

Ban hành: 11/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

02

Quyết định 3097/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

03

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

04

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

05

Nghị định 47/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

06

Quyết định 1994/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

07

Quyết định 2930/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

08

Quyết định 1386/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

09

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

10

Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

11

Thông tư 01/2019/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định chế độ báo cáo công tác dân tộc

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

12

Quyết định 911/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

13

Quyết định 1510/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019

14

Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

15

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 27/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

16

Quyết định 1354/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Ban hành: 27/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

17

Quyết định 448/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ

Ban hành: 27/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

18

Quyết định 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

19

Quyết định 1337/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

20

Quyết định 1863/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định về tổ chức đánh giá giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019