Văn bản Luật Hành chính

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Bến Tre là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bến Tre

Ban hành: 13/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 13/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 160/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 12/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 433/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/bãi bỏ trong lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính đặc thù trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị định 11/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 274/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 629/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 244/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2018

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 69/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 192/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 05/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 321/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 489/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Nữ doanh nhân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết