Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 406/QĐ-BCĐKPBMHH của Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam về việc phê duyệt Chương trình công tác giai đoạn 2018-2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính Nhà nước

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1269/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 4445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 5393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính Thành phố Hà Nội năm 2017

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 2995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 5298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Công văn 4730/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018

Ban hành: 04/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Kế hoạch 1655/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chí đánh giá chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định 60/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tiêu chí phân loại ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 5220/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của Sở Y tế Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 4269/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 4252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2108/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc đính chính Khoản 11 Điều 1 Quyết định 39/2018/QĐ-UBND ngày 10/09/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị định 129/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết