Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 4.010 văn bản: Hành chính
01

Quyết định 89/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Hợp tác Quốc tế

Ban hành: 06/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2019
02

Quyết định 134/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Sông Cầu là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Phú Yên

Ban hành: 04/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
03

Quyết định 168/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ

Ban hành: 27/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2019
04

Quyết định 629/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 25/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2019
05

Quyết định 192/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 28/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2019
06

Quyết định 321/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018

Ban hành: 24/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
07

Thông tư 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

Ban hành: 24/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2019
08

Quyết định 252/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tính đến ngày 31/12/2018

Ban hành: 24/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2019
09

Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Ban hành: 03/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
10

Quyết định 5113/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2018

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2019
11

Quyết định 1708/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận đô thị Hòa Thành mở rộng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
12

Quyết định 168-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
13

Quyết định 2239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
14

Quyết định 2071/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
15

Quyết định 2031/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2019
16

Quyết định 2032/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 27/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2019
17

Quyết định 2821/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Bộ phận Một cửa (Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 26/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2019
18

Quyết định 5581/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
19

Quyết định 4307/QĐ-BNN-BVTV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực bảo vệ thực vật

Ban hành: 24/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
20

Quyết định 3877/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Ban hành: 17/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2019
Vui lòng đợi