Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 501 văn bản: An ninh quốc gia
01

Quyết định 402/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

Ban hành: 20/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2020
02

Nghị định 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 28/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2020
03

Quyết định 201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Ban hành: 06/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2020
04

Thông tư 10/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định về đồ vật cấm đưa vào cơ sở giam giữ phạm nhân và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm

Ban hành: 06/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2020
05

Quyết định 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2020
06

Quy định 01/QyĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thường trực bảo vệ cơ quan Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành: 14/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
07

Thông tư 195/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 18/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

Ban hành: 27/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
08

Quyết định 1811/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Dân quân tự vệ năm 2019

Ban hành: 16/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
09

Thông tư 182/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại

Ban hành: 04/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
10

Lệnh 15/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ban hành: 03/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
11

Lệnh 17/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Lực lượng dự bị động viên

Ban hành: 03/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
12

Lệnh 12/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Dân quân tự vệ

Ban hành: 03/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2019
13

Thông tư 177/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam

Ban hành: 30/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2019
14

Luật Lực lượng dự bị động viên, số 53/2019/QH14

Ban hành: 26/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
15

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, số 50/2019/QH14

Ban hành: 25/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
16

Luật Dân quân tự vệ, số 48/2019/QH14

Ban hành: 22/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2019
17

Thông tư 78/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với gạo dự trữ quốc gia

Ban hành: 12/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2019
18

Nghị định 81/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Ban hành: 11/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2019
19

Thông tư 52/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với “Hệ thống phòng cháy và chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt”

Ban hành: 31/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
20

Chỉ thị 98/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới

Ban hành: 26/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
Vui lòng đợi