Văn bản Luật An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.120 văn bản: An ninh quốc gia
01
02

Quyết định 194/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

03

Kế hoạch 104/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024

04

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2024 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

05

Quyết định 92/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2024 của Bộ Xây dựng

06

Quyết định 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024 - 2030

07
08

Thông tư 02/2024/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về công tác đăng kiểm tàu quân sự

09
10

Quyết định 5050/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024

11

Quyết định 2921/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Thành phố Đà Nẵng

12

Kế hoạch 211/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Quyết định 1343/QĐ-TTg ngày 14/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

13
14

Công văn 8962/BCT-VP của Bộ Công Thương về việc sơ kết công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023 của Bộ Công Thương

16

Công văn 5806/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng về báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 154/NQ-CP ngày 23/11/2022 của Chính phủ

17
18
19
20

Quyết định 1573/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045