Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 477 văn bản: An ninh quốc gia
01

Quyết định 683/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 04/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2019
02

Quyết định 1920/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính biên phòng điện tử mới ban hành về lĩnh vực quản lý biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 15/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2019
03

Thông tư 02/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Ban hành: 07/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2019
04

Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
05

Nghị quyết 161/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016-2020)

Ban hành: 31/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
06

Nghị định 168/2018/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
07

Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

Ban hành: 27/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2018
08

Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ban hành: 08/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2018
09

Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ban hành: 04/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/10/2018
10

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

Ban hành: 28/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2018
11

Lệnh 06/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật An ninh mạng

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
12

Nghị định 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
13

Thông tư 127/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với xe cẩu ghế dù sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 11:2016/BQP)

Ban hành: 30/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2016
14

Quyết định 31/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng

Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2016
15

Nghị định 82/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam

Ban hành: 01/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2016
16

Quyết định 25/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Cảng quốc tế Cam Ranh - Bộ Quốc phòng

Ban hành: 27/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
17

Thông tư liên tịch 20/2016/TTLT-BGDĐT-BQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự và đào tạo nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho quân đội

Ban hành: 22/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2016
18

Thông tư 79/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định mối quan hệ công tác của Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân sự dân quân tự vệ

Ban hành: 16/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
19

Thông tư 78/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
20

Thông tư liên tịch 187/2014/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính, Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh và an toàn tiền, tài sản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 09/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
Vui lòng đợi