Danh mục

Văn bản Luật An ninh quốc gia

Có tất cả 815 văn bản: An ninh quốc gia
01

Quyết định 32/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 23/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
02

Quyết định 1808/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 23/2022/TT-BQP

Ban hành: 21/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2022
03

Công văn 1564/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

Ban hành: 06/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
04

Công văn 1561/BVHTTDL-PC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

Ban hành: 05/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2022
05

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 29/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2022
06

Quyết định 635/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2022
07

Thông tư 35/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 116/2015/TT-BQP ngày 01/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với học viên cơ yếu

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
08

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/04/2022
09

Kế hoạch 1165/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021 - 2025”

Ban hành: 22/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2022
10

Thông tư 23/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS"

Ban hành: 04/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
11

Thông tư 22/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Ban hành: 02/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
12

Kế hoạch 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022

Ban hành: 03/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
13

Công điện 201/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-Crai-na

Ban hành: 26/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
14

Công điện 200/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình tại U-Crai-na

Ban hành: 26/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2022
15

Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 25/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2022
16

Quyết định 270/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2022
17

Nghị định 19/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
18

Quyết định 05/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 18/5/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 15/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
19

Quyết định 04/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ban hành: 24/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2022
20

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2022

Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2022
Vui lòng đợi