Văn bản Luật An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 901 văn bản: An ninh quốc gia
01

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

02

Quyết định 132/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 của Bộ Xây dựng

03

Quyết định 281/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

04

Kế hoạch 60/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổng kết 05 năm triển khai, thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

05

Kế hoạch 7/KH-HĐGDQPANTW của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023

06

Quyết định 254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2023

07
08

Quyết định 64/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

09
10

Chỉ thị 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

11
12

Kế hoạch 40/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

13

Kế hoạch 27/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023

14
15

Quyết định 169/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023

16

Kế hoạch 55/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tham dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương n​ăm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

17
19
20