Văn bản Luật An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 18/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 14/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý và phối hợp quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị định 164/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 169/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Lệnh 15/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Công an nhân dân

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Lệnh 12/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BQP năm 2018 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

13

Chỉ thị 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Lệnh 08/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1637/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

Ban hành: 27/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Luật Công an nhân dân, số 37/2018/QH14

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Luật Cảnh sát biển Việt Nam, số 33/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, số 29/2018/QH14

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ban hành: 04/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết