Văn bản Luật An ninh quốc gia

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

02

Nghị định 50/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

03

Quyết định 683/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu, vùng An toàn khu trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

04

Quyết định 1920/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố thủ tục hành chính biên phòng điện tử mới ban hành về lĩnh vực quản lý biên giới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 15/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2019

05

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bố trí lực lượng và chính sách hỗ trợ đối với Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

06

Quyết định 358/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chống mua bán người

Ban hành: 02/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

07

Thông tư 25/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ban hành: 25/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

08

Nghị định 28/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Ban hành: 20/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

09

Kế hoạch 68/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

10

Nghị định 22/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Ban hành: 25/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2019

11

Quyết định 199/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

12

Thông tư 15/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam

Ban hành: 11/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

13

Nghị định 18/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

14

Quyết định 140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

15

Quyết định 139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

16

Quyết định 04/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2019

17

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước của Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 1572/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 14/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019

18

Thông tư 02/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định về hoạt động đo lường trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

19

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

Xác thực: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

20

Nghị định 02/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phòng thủ dân sự

Ban hành: 02/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019