Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 21 văn bản:
01
02

Quyết định 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

03

Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức chi giải thưởng Giải Báo chí Khánh Hòa

04

Thông báo 2846/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng in thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

05

Quyết định 12/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình truyền hình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06

Quyết định 453/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

07

Quyết định 106/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

08

Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chi trả thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Điện Biên

09

Quyết định 92/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Báo Dân tộc và Phát triển thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021

10

Quyết định 148/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại Cục Báo chí

11
12

Quyết định 2279/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025

13

Quyết định 2852/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Quyết định kết quả giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ V

14
15

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải báo chí tỉnh Lâm Đồng

16

Quyết định 07/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí địa phương và hoạt động xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

17
18

Quyết định 59/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành Quy định về việc quản lý hoạt động của các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

19

Công văn 8927/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí

20

Quyết định 1694/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Giải báo chí Quốc gia