Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 558 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Quyết định 286/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2019
02

Quyết định 1382/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 179/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường

Ban hành: 22/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
03

Quyết định 1411/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Yêu cầu năng lực lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 04/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
04

Thông tư 08/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải

Ban hành: 22/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2018
05

Nghị định 23/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 13/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2017
06

Thông tư 176/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Ban hành: 31/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2016
07

Thông tư 12/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 09/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2016
08

Thông tư 78/2016/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quy trình xử lý vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng

Ban hành: 08/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2016
09

Quyết định 208/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 19/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2016
10

Quyết định 4674/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
11

Quyết định 3508/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2016

Ban hành: 30/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2016
12

Thông tư 10/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ban hành: 31/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2015
13

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc Hướng dẫn chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện để truy cứu trách nhiệm hình sự

Ban hành: 17/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
14

Thông tư 47/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Ban hành: 18/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2015
15

Thông tư 34/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 15/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2014
16

Nghị quyết 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa (Theo quy định tại khoản 2, Điều 20 Luật Thủ đô)

Ban hành: 11/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2014
17

Thông tư 95/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Ban hành: 07/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2014
18

Thông tư 19/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 80/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ban hành: 01/07/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2014
19

Thông tư 14/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực

Ban hành: 26/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2014
20

Thông tư 173/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

Ban hành: 20/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2013
Vui lòng đợi