Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 557 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Nghị định 71/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2019
02

Nghị định 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Ban hành: 18/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2019
03

Nghị định 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
04

Quyết định 286/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2019
05

Nghị định 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Ban hành: 13/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2019
06

Thông tư 78/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 11/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2019
07

Nghị định 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Ban hành: 27/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2019
08

Quyết định 1382/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 179/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường

Ban hành: 22/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
09

Nghị định 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Ban hành: 21/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
10

Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ban hành: 16/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
11

Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
12

Thông tư 07/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2019
13

Quyết định 2241/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
14

Thông tư 32/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông Vận tải

Ban hành: 07/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2016
15

Thông tư 34/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định về công tác phối hợp giữa cơ quan Quản lý thị trường các cấp trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 15/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2014
16

Thông tư 130/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban hành: 24/09/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2014
17

Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

Ban hành: 07/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2014
18

Thông tư 19/2011/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Ban hành: 20/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2011
19

Thông tư 37/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2011
20

Nghị định 105/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh xổ số

Ban hành: 27/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2010
Vui lòng đợi
dma