Văn bản Luật Vi phạm hành chính

Có tất cả 556 văn bản: Vi phạm hành chính
01

Nghị định 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

Ban hành: 18/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2019
02

Nghị định 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
03

Quyết định 286/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính

Ban hành: 08/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2019
04

Nghị định 51/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Ban hành: 13/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2019
05

Thông tư 78/2019/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định về ban hành, quản lý và sử dụng biểu mẫu trong xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 11/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2019
06

Nghị định 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Ban hành: 27/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2019
07

Quyết định 1382/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 179/QĐ-BCT ngày 28/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phân cấp quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc lực lượng Quản lý thị trường

Ban hành: 22/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
08

Nghị định 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Ban hành: 21/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2019
09

Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ban hành: 16/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2019
10

Nghị định 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2019
11

Thông tư 07/2019/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2019
12

Quyết định 268/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định tại Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính phủ

Ban hành: 19/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2019
13

Thông tư 18/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2019
14

Quyết định 2241/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
15

Thông tư 36/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 27/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
16

Thông tư 32/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2014/TT-BGTVT ngày 25/02/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định quy trình thanh tra chuyên ngành, xử phạt vi phạm hành chính; công tác lập kế hoạch, chế độ báo cáo và quản lý nội bộ của Thanh tra ngành Giao thông Vận tải

Ban hành: 07/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2016
17

Quyết định 2084/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5, Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ban hành kèm theo Quyết định 1531/QĐ-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 16/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2017
18

Nghị định 58/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ban hành: 16/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2015
19

Thông tư 19/2011/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

Ban hành: 20/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2011
20

Thông tư 37/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2011
Vui lòng đợi
dma