Thông tư 30/2011/TT-BKHCN sửa Thông tư hướng dẫn về quy chuẩn kỹ thuật

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

------------------------

Số: 30/2011/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

      Hà Nội, ngày 15  tháng 11  năm  2011

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật như sau:
1. Thay cụm từ: “Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ: “Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” tại điểm 5.3.1 Mục III.
2. Sửa đổi điểm 1.3.3 Mục IV như sau:
“1.3.3 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thẩm tra hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng để xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và chuyển hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kèm theo biên bản thẩm tra đến Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổ chức thẩm định”.
3. Bãi bỏ các điểm 1.41.5 Mục VI.
4. Sửa đổi điểm 1.6 Mục VI như sau:
“1.6. Phần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
Phần này quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tuân thủ các yêu cầu quy định tại phần quy định kỹ thuật và phần quy định quản lý của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”.  
5. Sửa đổi điểm 1.7 Mục VI như sau:
“1.7. Phần quy định về tổ chức thực hiện
Phần này quy định cụ thể:
- Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức triển khai, thực hiện quy chuẩn kỹ thuật;
- Lộ trình thực hiện cho các đối tượng khác nhau của quy chuẩn kỹ thuật (nếu có)”.
6. Bổ sung khoản 5 vào Mục VI quy định về đơn vị đo lường hợp pháp như sau:
“5. Sử dụng đơn vị đo lường
  Các đơn vị đo lường sử dụng trong quy chuẩn kỹ thuật phải tuân theo quy định pháp luật về đo lường.
  Trong trường hợp do đặc thù của ngành, lĩnh vực cụ thể, nếu sử dụng hệ đơn vị đo lường khác, phải kèm theo giá trị quy đổi sang hệ đơn vị đo lường chính thức”.
7. Sửa đổi Phụ lục VII như sau:
Bỏ tên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây trong bảng kèm theo mục 2 “Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương”.
Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.
Điều 3.
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Lưu: VT, TĐC.   

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Việt Thanh

Thuộc tính văn bản
Thông tư 30/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư 23/2007/TT-BKHCNngày 28/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật
Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo: Đã biết
Số hiệu:30/2011/TT-BKHCNNgày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Việt Thanh
Ngày ban hành:15/11/2011Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔN NGHẸ

------------------------

Số: 30/2011/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

      Hà Nội, ngày 15  tháng 11  năm  2011

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN

ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật

-------------------------------

           

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật như sau:

1. Thay cụm từ: Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia v Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” bằng cụm từ: “Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia v Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” tại điểm 5.3.1 Mục III.

2. Sửa đổi điểm 1.3.3 Mục IV như sau:

“1.3.3 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thẩm tra hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng để xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP và chuyển hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kèm theo biên bản thẩm tra đến Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để tổ chức thẩm định”.

3. Bãi bỏ các điểm 1.4 và 1.5 Mục VI.

4. Sửa đổi điểm 1.6 Mục VI như sau:

“1.6. Phần trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Phần này quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tuân thủ các yêu cầu quy định tại phần quy định kỹ thuật và phần quy định quản lý của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia”.  

5. Sửa đổi điểm 1.7 Mục VI như sau:

“1.7. Phần quy định về tổ chức thực hiện

Phần này quy định cụ thể:

- Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức triển khai, thực hiện quy chuẩn kỹ thuật;

- Lộ trình thực hiện cho các đối tượng khác nhau của quy chuẩn kỹ thuật (nếu có)”.

6. Bổ sung khoản 5 vào Mục VI quy định về đơn vị đo lường hợp pháp như sau:

“5. Sử dụng đơn vị đo lường

  Các đơn vị đo lường sử dụng trong quy chuẩn kỹ thuật phải tuân theo quy định pháp luật về đo lường.

  Trong trường hợp do đặc thù của ngành, lĩnh vực cụ thể, nếu sử dụng hệ đơn vị đo lường khác, phải kèm theo giá trị quy đổi sang hệ đơn vị đo lường chính thức”.

7. Sửa đổi Phụ lục VII như sau:

Bỏ tên Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây trong bảng kèm theo mục 2 “Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương”.

Điều 2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

Điều 3.                       

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính-VPCP;

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Lưu: VT, TĐC.   

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Trần Việt Thanh

 

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!