Văn bản Luật Thực phẩm-Dược phẩm

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.631 văn bản: Thực phẩm-Dược phẩm
01

Kế hoạch 53/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023

02

Công văn 1647/BYT-KH-TC của Bộ Y tế về việc chuyển văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lộ trình áp dụng đấu thầu thuốc qua mạng

03

Quyết định 197/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 147 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183

04

Công văn 821/UBND-KTN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

05

Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023

06

Quyết định 196/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc trong nước sản xuất gia công để xuất khẩu, không lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183

07

Quyết định 198/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 135 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 183

08

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2023

09

Quyết định 172/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 29 vắc xin, sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 46

10
11

Công văn 988/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục

12

Thông tư 06/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

13

Quyết định 159/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với thuốc đã được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

14

Quyết định 158/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

15

Công văn 219/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin liên quan đến lĩnh vực quản lý kinh doanh dược

16

Công văn 1217/BYT-QLD của Bộ Y tế về việc quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất

17

Công văn 450/ATTP-PCTTR của Cục An toàn thực phẩm về việc triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2023

18

Quyết định 1323/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

19

Quyết định 151/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

20