Văn bản Luật COVID-19

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.000 văn bản: COVID-19
01
02

Nghị quyết 129/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách Nhà nước cho phòng, chống dịch COVID-19 sang nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

03

Công văn 2578/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường, chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố

04

Công văn 5103/BYT-DP của Bộ Y tế về việc chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch

05

Kế hoạch 2962/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06

Kế hoạch 149/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sử dụng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2023

07

Quyết định 2959/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em

08

Công văn 7968/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND ngày 23/6/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố

09

Quyết định 261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

10

Công văn 2930/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc rà soát, báo cáo số liệu liên quan việc tiếp nhận viện trợ để thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2023

11

Công văn 5033/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển phân loại bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch COVID-19

12

Quyết định 2671/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19

13

Kế hoạch 118/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định

14

Nghị quyết 99/2023/QH15 của Quốc hội giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng

15

Quyết định 2609/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

16

Thông báo 231/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương

17

Công văn 3726/BYT-KHTC của Bộ Y tế về việc quản lý, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

18

Kế hoạch 169/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Thành phố Hà Nội năm 2023-2024

19

Công văn 4302/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021

20

Công văn 735/KCB-QLCL&CĐT của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc rà soát, củng cố hoạt động cải tiến chất lượng, khảo sát sự hài lòng và phòng chống dịch COVID-19