Nghị định 67/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 67/2009/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 08 NĂM 2009 

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2007/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2008/NĐ-CP NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2008

CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA

LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật như sau:
1. Sửa đổi khoản 2 Điều 7
a) Đoạn hai điểm a được sửa đổi như sau:
“Việc chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011”.
b) Đoạn hai điểm b được sửa đổi như sau:
“Việc xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.”
2. Sửa đổi khoản 2 Điều 11
a) Đoạn hai điểm a được sửa đổi như sau:
“Việc chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.”
b) Đoạn hai điểm b được sửa đổi như sau:
“Việc xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011.”
3. Sửa đổi khoản 2 Điều 12
a) Đoạn hai điểm a được sửa đổi như sau:
“Việc chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011”.
b) Đoạn hai điểm b được sửa đổi như sau:
“Việc xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2011”.
Điều 2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:
“1. Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng phải chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật được tiếp tục sử dụng để quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho đến khi các văn bản này được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.”
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2009.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Nghị định 67/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 67/2009/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/08/2009 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ , Lĩnh vực khác , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No. 67/2009/ND-CP
Hanoi, August 03, 2009
 
DECREE
AMENDING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 127/2007/ ND-CP OF AUGUST 1, 2007, DETAILING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON STANDARDS AND TECHNICAL REGULATIONS, AND THE GOVERNMENT'S DECREE NO. 132/2008/ND-CP OF DECEMBER 31, 2008, DETAILING A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON PRODUCT AND GOODS QUALITY
THE GOVERNMENT
Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
Pursuant to the June 29, 2006 Law on Standards and Technical Regulations;
Pursuant to the November 21, 2007 Law on Product and Goods Quality;
At the proposal of the Minister of Science and Technology.
DECREES:
Article 1. To amend a number of articles of the Government’s Decree No. 127/2007/ND-CP of August 1. 2007. detailing a number of articles of the Law on Standards and Technical Regulations, as follows:
1. To amend Clause 2, Article 7
a/ To amend the second paragraph of Point a as follows:
"The conversion of branch standards into national standards must be completed before December 31. 2011."
b/ To amend the second paragraph of Point b as follows:
"The consideration, amendment, supplemen­tation and conversion of branch standards into national standards must be completed before December 31, 2011."
2. To amend Clause 2, Article 11
a/ To amend the second paragraph of Point a as follows:
"The conversion of Vietnam standards and branch standards subject to compulsory application into national technical regulations must be completed before December 31, 2011."
b/ To amend the second paragraph of Point b as follows:
"The consideration, amendment, supplemen­tation and conversion of Vietnam standards and branch standards subject to compulsory application into national technical regulations must be completed before December 31, 2011."
3. To amend Clause 2, Article 12
a/ To amend the second paragraph of Point a as follows:
"The conversion of technical regulations, processes, norms, regulations and technical documents subject to compulsory application into national technical regulations must be completed before December 31, 2011."
b/ To amend the second paragraph of Point b as follows:
"The consideration, amendment, supplemen­tation and conversion of technical regulations, processes, norms, regulations and technical documents subject to compulsory application into national technical regulations must be completed before December 31, 2011."
Article 2. To amend Clause 1, Article 35 of the Government's Decree No. 132/2008/ND-CP of December 31, 2008, detailing a number of articles of the Law on Product and Goods Quality, as follows:
"1. Vietnam standards, branch standards and technical regulations, processes, norms, regulations and technical documents subject to compulsory application which must be converted into national technical regulations under the law on standards and technical regulations may be further applied to the management of product and goods quality until they are converted into national technical regulations."
Article 3. Effect
1. This Decree takes effect on September 22, 2009.
2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies and chairpersons of People's Committees of provinces and centrally run cities shall implement this Decree-
 

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

Nguyen Tan Dung

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!