Văn bản Luật Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.651 văn bản: Hải quan
01

Công văn 1196/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số hàng hóa

02

Công văn 1158/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về mã số HS mặt hàng

03

Quyết định 104/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2023

04

Công điện 871/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền

05

Quyết định 1854/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030

06

Công văn 3159/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh phân loại hàng hóa

07
08

Chỉ thị 1955/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công của ngành Hải quan

09
10

Quyết định 764/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

11

Công văn 1286/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng

12
13

Công văn 898/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số

14

Công văn 475/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn

15

Công văn 464/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về trị giá hải quan

16

Công văn 330/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Công văn 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021

17

Công văn 333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển

18

Công văn 234/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng

19

Công văn 128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thời gian vận chuyển đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

20

Công văn 119/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan