Văn bản Luật Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.729 văn bản: Hải quan
01

Công điện 871/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền

02

Công văn 4612/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về nâng cao năng lực, hiệu quả vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường sắt

03
04

Công văn 12457/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về quản lý xe ô tô nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

05

Công văn 10491/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về hỗ trợ hoạt động hải quan tại địa bàn

06

Quyết định 764/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/được sửa đổi, bổ sung/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

07

Công văn 1286/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng

08
09

Công văn 898/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn làm thủ tục xác định trước mã số

10

Công văn 475/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về khuôn mẫu của doanh nghiệp chế xuất cho doanh nghiệp nội địa thuê mượn

11

Công văn 464/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc về trị giá hải quan

12

Công văn 333/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển

13

Công văn 330/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Công văn 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021

14

Công văn 234/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung sau thông quan đối với hàng hóa gửi nhầm vi phạm quy định chính sách quản lý mặt hàng

15

Công văn 128/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thời gian vận chuyển đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan

16

Công văn 119/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nâng cao hiệu lực kiểm tra, kiểm soát hải quan

17

Quyết định 29/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp và các bên liên quan năm 2021

18

Nghị định 02/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, biển tên, cấp hiệu, trang phục, chứng minh hải quan và dấu hiệu đặc trưng phương tiện tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan

19

Công văn 75/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc và kiến nghị về thủ tục hải quan

20

Công văn 24/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan