Văn bản Luật Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Xác thực: 06/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

02

Quyết định 595/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ công chức thanh tra chuyên ngành Hải quan

Ban hành: 01/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

03

Chỉ thị 1193/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017

Ban hành: 28/02/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2017

04

Quyết định 4186/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Bản hướng dẫn trình tự xử phạt vi phạm hành chính, giải quyết khiếu nại các quyết định hành chính liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Hải quan và Bản hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản, quyết định, thông báo trong xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong ngành Hải quan

Ban hành: 01/12/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

05

Quyết định 65/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 17/12/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2015

06

Quyết định 3083/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2015

07

Quyết định 3082/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2015

08

Quyết định 3081/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2015

09

Quyết định 3080/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2015

10

Quyết định 3079/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2015

11

Quyết định 3078/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2015

12

Quyết định 3077/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

13

Quyết định 3076/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

14

Quyết định 3075/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

15

Quyết định 3073/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

16

Quyết định 3072/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

17

Quyết định 3071/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

18

Quyết định 3070/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

19

Quyết định 3044/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 09/10/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2015

20

Quyết định 759/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ kỹ thuật thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 29/04/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2014