Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

Ban hành: 20/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng (giai đoạn II)

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị định 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 40/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 07/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Ban hành: 07/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 541/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 02 dự án "Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2018

Ban hành: 07/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 542/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 11 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 07/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 543/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 10 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Ban hành: 07/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 81/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 4214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 3510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 20/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Kế hoạch 159/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 2540/QÐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư công

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết