Văn bản Luật Đầu tư

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi một số điều của Quy định việc thực hiện hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/07/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 17/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 01/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê Nhà nước đến năm 2030

Ban hành: 05/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 01/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1871/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 4)

Ban hành: 30/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị quyết 160/NQ-CP của Chính phủ về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cổng cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 6047/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 04/05/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 07/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 06/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ASEAN

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 2841/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018, định hướng đến năm 2020 và thông tin, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ các quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành triển khai thi hành Luật Đầu tư công năm 2014 và một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 5543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện Dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh" (BIIG2) vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 4986/VBHN-BLĐTBXH năm 2018 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 23/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị quyết 71/2018/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị định 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết