Dự thảo

01

Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Ngày cập nhật: 19/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia

Ngày cập nhật: 18/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Ngày cập nhật: 18/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm, trình tự thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính

Ngày cập nhật: 18/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Ngày cập nhật: 17/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng

Ngày cập nhật: 17/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 17/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày cập nhật: 17/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 16/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư quy định việc cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi

Ngày cập nhật: 16/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Ngày cập nhật: 16/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư quy định về sản xuất và đăng ký lưu hành thuốc gia công tại Việt Nam

Ngày cập nhật: 16/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư ban hành Khung chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông lần 2

Ngày cập nhật: 16/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Ngày cập nhật: 16/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Quyết định về một số chế độ chi đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam

Ngày cập nhật: 15/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý thức ăn chăn nuôi

Ngày cập nhật: 15/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra Nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu lần 6

Ngày cập nhật: 15/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non lần 2

Ngày cập nhật: 10/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên lần 2

Ngày cập nhật: 10/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư ban hành Quy định chuẩn quốc gia về chữ nổi Braille cho người khuyết tật lần 1

Ngày cập nhật: 10/07/2019
Trạng thái: Chưa thông qua