Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành Thông tin và Truyền thông

Ngày cập nhật: 14/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ngày cập nhật: 11/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024

Ngày cập nhật: 08/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính lần 2

Ngày cập nhật: 04/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Nghị định 30/2021/NĐ-CP ngày 28/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 04/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Ngày cập nhật: 02/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày cập nhật: 02/06/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trò chơi có thưởng

Ngày cập nhật: 28/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19

Ngày cập nhật: 26/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

Ngày cập nhật: 25/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn lần 2

Ngày cập nhật: 24/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình lần 2

Ngày cập nhật: 21/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ và đường sắt, hàng không dân dụng

Ngày cập nhật: 18/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 17/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 17/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày cập nhật: 14/05/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 304, Điều 305, Điều 306, Điều 307 và Điều 308 của Bộ luật Hình sự

Ngày cập nhật: 23/04/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và cấp THPT

Ngày cập nhật: 23/04/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng Điều 201 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự lần 1

Ngày cập nhật: 23/04/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày cập nhật: 22/04/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao