Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư quy định việc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày cập nhật: 03/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ lần 2

Ngày cập nhật: 02/06/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động

Ngày cập nhật: 27/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Ngày cập nhật: 27/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Luật Cư trú lần 3

Ngày cập nhật: 25/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 22/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ngày cập nhật: 21/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Ngày cập nhật: 21/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi (năm 2019) lần 4

Ngày cập nhật: 19/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày cập nhật: 19/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Ngày cập nhật: 19/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp lần 6

Ngày cập nhật: 18/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng lần 1

Ngày cập nhật: 18/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 18/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Ngày cập nhật: 15/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 15/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) lần 6

Ngày cập nhật: 15/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định về Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở

Ngày cập nhật: 14/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định quy định việc tổ chức đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ngày cập nhật: 13/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Nghị định quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Ngày cập nhật: 12/05/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao