Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Ngày cập nhật: 17/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non lần 2

Ngày cập nhật: 15/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 14/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 và Thông tư 03/2019/TT-BGDĐT ngày 18/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 14/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 13/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa các trình độ của giáo dục đại học lần 2

Ngày cập nhật: 10/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến lần 2

Ngày cập nhật: 10/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án lần 4

Ngày cập nhật: 09/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở lần 2

Ngày cập nhật: 09/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Ngày cập nhật: 09/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Ngày cập nhật: 08/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức quản lý dự án đường bộ

Ngày cập nhật: 08/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày cập nhật: 07/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp lần 2

Ngày cập nhật: 06/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục lần 2

Ngày cập nhật: 06/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi từ Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ngày cập nhật: 03/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ và chính sách đối với cộng tác viên dân số

Ngày cập nhật: 03/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày cập nhật: 03/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh lần 2

Ngày cập nhật: 02/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Quyết định quy định về việc lựa chọn, sử dụng máy móc, thiết bị, sản phẩm, giải pháp trong các hệ thống thông tin để đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày cập nhật: 02/01/2020
Trạng thái: Chưa thông qua