Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi; giám sát, dự báo xâm nhập mặn

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày cập nhật: 24/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục loài cây trồng chính lần 4

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trồng trọt

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng các điều 141, 142,143, 144, 145, 146 và 147 của Bộ luật Hình sự lần 1

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ngày cập nhật: 23/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

Ngày cập nhật: 22/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Ngày cập nhật: 22/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định /2019/NĐ-CP ngày / /2019 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 22/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế lần 2

Ngày cập nhật: 22/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin lần 5

Ngày cập nhật: 22/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm m khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Ngày cập nhật: 22/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua