Dự thảo

01

Dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức lần 1

Ngày cập nhật: 24/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con lần 1

Ngày cập nhật: 24/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng lần 1

Ngày cập nhật: 24/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội

Ngày cập nhật: 24/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, chất gây nghiện, hướng thần; kê đơn, đơn thuốc thú y

Ngày cập nhật: 20/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước

Ngày cập nhật: 20/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư quy định danh mục công việc nhẹ người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm lần 1

Ngày cập nhật: 19/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 lần 5

Ngày cập nhật: 19/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, hoạt động thi hành án hình sự, hoạt động quản lý hành chính trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh lần 2

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành lần 2

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Ngày cập nhật: 18/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân lần 2

Ngày cập nhật: 17/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại và chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại lần 2

Ngày cập nhật: 14/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Luật Cư trú lần 2

Ngày cập nhật: 14/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định nội dung chương trình tập huấn cho người lái phương tiện và hướng dẫn kỹ năng an toàn cho người tham gia hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước lần 2

Ngày cập nhật: 14/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ lần 2

Ngày cập nhật: 13/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành đăng kiểm

Ngày cập nhật: 13/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức Cảng vụ hàng không

Ngày cập nhật: 12/02/2020
Trạng thái: Chưa thông qua