Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 04/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 04/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân lần 2

Ngày cập nhật: 04/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày cập nhật: 02/12/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

Ngày cập nhật: 30/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày cập nhật: 24/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ngày cập nhật: 24/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định về Công tác xã hội

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Nghị định về kinh doanh thuốc lá lần 4

Ngày cập nhật: 19/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày cập nhật: 17/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo lần 2

Ngày cập nhật: 12/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án

Ngày cập nhật: 11/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

Ngày cập nhật: 04/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày cập nhật: 02/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí lần 2

Ngày cập nhật: 02/11/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Nghị định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành

Ngày cập nhật: 30/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử lần 2

Ngày cập nhật: 30/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường

Ngày cập nhật: 29/10/2020
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao