Dự thảo

01

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi

Ngày cập nhật: 15/04/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP

Ngày cập nhật: 14/04/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ngày cập nhật: 13/04/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nghiên cứu, phát triển vắc xin phòng COVID-19

Ngày cập nhật: 12/04/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày cập nhật: 12/04/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025

Ngày cập nhật: 12/04/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngày cập nhật: 28/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Ngày cập nhật: 25/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày cập nhật: 22/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Ngày cập nhật: 21/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) lần 3

Ngày cập nhật: 18/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc trong mỏ hầm lò

Ngày cập nhật: 18/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Ngày cập nhật: 15/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2020/BXD

Ngày cập nhật: 12/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lần 2

Ngày cập nhật: 09/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số /2021/NĐ-CP ngày ... quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Ngày cập nhật: 05/03/2021
Trạng thái: Chưa thông qua
Quang cao
Quang cao
Quang cao