Dự thảo

01

Dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5

Ngày cập nhật: 11/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
02

Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

Ngày cập nhật: 11/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
03

Dự thảo Thông tư quy định Danh mục các công trình xây dựng trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng lần 2

Ngày cập nhật: 08/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
04

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33/2018/TT-BGVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu

Ngày cập nhật: 07/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
05

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày cập nhật: 06/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
06

Dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần lần 1

Ngày cập nhật: 06/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
07

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cán bộ y tế

Ngày cập nhật: 06/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
08

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Ngày cập nhật: 06/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
09

Dự thảo Nghị định quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày cập nhật: 06/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
10

Dự thảo Quyết định ban hành các thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Ngày cập nhật: 05/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
11

Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/03/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước

Ngày cập nhật: 05/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
12

Dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Ngày cập nhật: 05/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
13

Dự thảo Luật Thư viện lần 8

Ngày cập nhật: 04/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
14

Dự thảo Nghị định phòng chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo qua gửi tin nhắn, thư điện tử và cuộc gọi lần 1.10

Ngày cập nhật: 04/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
15

Dự thảo Thông tư quy định quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê Nhà nước

Ngày cập nhật: 01/11/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
16

Dự thảo Thông tư quy định khung giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 3

Ngày cập nhật: 31/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
17

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng mã số, mã vạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa

Ngày cập nhật: 31/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
18

Dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi (năm 2019) lần 2

Ngày cập nhật: 31/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
19

Dự thảo Thông tư quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN.

Ngày cập nhật: 31/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua
20

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ngày cập nhật: 30/10/2019
Trạng thái: Chưa thông qua