Văn bản Luật Hôn nhân gia đình

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 1327/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tập huấn công tác gia đình năm 2019

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

02

Quyết định 460/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết

Ban hành: 22/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

03

Kế hoạch 235/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2018

04

Quy định 05-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào đảng

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2018

05

Công văn 2891/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2018

06

Công văn 1078/UBND-NC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

Ban hành: 15/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

07

Quyết định 55/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số" năm 2018

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

08

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

09

Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

Ban hành: 29/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

10

Quyết định 2084/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5, Quy chế xử lý kỷ luật công chức, viên chức Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ban hành kèm theo Quyết định 1531/QĐ-BTC ngày 28/06/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 16/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2017

11

Quyết định 84/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 29/09/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2017

12

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ thực hiện công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 06/07/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

13

Quyết định 1700/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình"

Ban hành: 26/04/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2017

14

Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

Ban hành: 29/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2017

15

Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 06/12/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

16

Quyết định 3986/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về công tác gia đình năm 2017

Ban hành: 16/11/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

17

Quyết định 633/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2016

Ban hành: 15/11/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2016

18

Quyết định 2051/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 16/09/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

19

Quyết định 4420/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/08/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2016

20

Quyết định 376/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số năm 2016"

Ban hành: 08/07/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016