Văn bản Luật Hàng hải

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 630 văn bản: Hàng hải
01

Quyết định 1298/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận

02

Quyết định 1422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

03

Quyết định 1215/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên

04

Quyết định 1807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

05
06

Quyết định 814/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành giá tối đa dịch vụ hoa tiêu hàng hải tại cảng biển Việt Nam

07

Quyết định 810/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam

08

Quyết định 811/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành khung giá dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam

09

Thông tư 23/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi

10

Thông tư 24/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn di động trên biển

11
12

Quyết định 2181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hàng hải trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

14

Quyết định 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu năm 2004

15

Quyết định 732/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

16

Quyết định 1532/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

17

Thông tư 22/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống chống hà tàu biển

18

Quyết định 1148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Đà Nẵng

19

Quyết định 1376/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải và lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

20

Quyết định 1094/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Đà Nẵng