Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 1762/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ban hành: 14/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

02

Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ban hành: 11/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

03

Nghị quyết 46/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

04

Quyết định 2688/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 11

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

05

Quyết định 2687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 5

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

06

Quyết định 2686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của Quận 2

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2019

07

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

08

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

09

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

10

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

11

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định về việc góp quyền sử dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

12

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Đơn giá dịch vụ thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

13

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Đơn giá dịch vụ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

14

Nghị quyết 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

15

Quyết định 12/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

16

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ban hành: 11/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

17

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định mức thu, thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 11/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

18

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

19

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2019

20

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Xác thực: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019