Văn bản Luật Đất đai-Nhà ở

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi một số điều của Quy định việc thực hiện hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/07/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 17/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị quyết 06/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn hoàn trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho phần diện tích đã thuê của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 16/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá cho thuê nhà ở công vụ tại hẻm đường Hai Bà Trưng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 05/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 57/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ “Đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, tàu thuyền, máy móc thiết bị, nông cụ, ngư cụ, cây cối, hoa màu và nuôi trồng thủy hải sản” khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 10/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư và Thông tư 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 27/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị quyết 149/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về kết quả giám sát tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, số 35/2018/QH14

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Chỉ thị 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị quyết 143/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị quyết 144/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Chỉ thị 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 12/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết