Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Lệnh 02/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cạnh tranh

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Luật Cạnh tranh của Quốc hội, số 23/2018/QH14

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 524/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án: Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

Ban hành: 07/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 23/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Chỉ thị 2364/CT-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trong hoạt động đấu thầu của các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ban hành: 26/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Công văn 821/UBND-KH&ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 3105/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế

Ban hành: 15/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Ban hành: 05/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

Ban hành: 15/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1785/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng

Ban hành: 13/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 38/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương

Ban hành: 01/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 53/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BCT năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Xác thực: 05/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1049/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Dự toán kinh phí thuê tư vấn đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 30/06/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đấu thầu

Xác thực: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 2876/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021 của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/05/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 10/05/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 04/04/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2016 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đấu thầu

Xác thực: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết