Văn bản Luật Đấu thầu-Cạnh tranh

Có tất cả 250 văn bản: Đấu thầu-Cạnh tranh
01

Quyết định 369/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 06/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2019
02

Chỉ thị 03/CT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu

Ban hành: 24/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2019
03

Quyết định 258/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 02 dự án "Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2019

Ban hành: 06/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2019
04

Quyết định 233/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu phục vụ đón đoàn Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia thăm và làm việc tại Việt Nam

Ban hành: 24/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/04/2019
05

Quyết định 543/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 10 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
06

Quyết định 542/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 11 dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 135 thực hiện năm 2018 tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
07

Quyết định 541/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của 02 dự án "Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2018

Ban hành: 07/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2018
08

Quyết định 512/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch, Dự toán mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị làm việc năm 2018 của Ban Quản lý dự án "Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số" (Ban Quản lý Dự án EMPS)

Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2018
09

Lệnh 02/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cạnh tranh

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
10

Quyết định 524/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án: Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

Ban hành: 07/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
11

Thông tư 53/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định việc đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì đường thủy nội địa quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách trung ương

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2019
12

Quyết định 1049/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Dự toán kinh phí thuê tư vấn đấu thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp tài sản mua sắm tập trung năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 30/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2017
13

Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

Ban hành: 21/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2015
14

Quyết định 88/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 17/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
15

Lệnh 20/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Đấu thầu

Ban hành: 09/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2014
16

Quyết định 2969/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch đấu thầu Tiểu dự án: Cải tạo và nâng cấp Hệ thống thủy nông Gia Thuận Tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2010
17

Quyết định 2965/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu hạng mục công trình: Gia cố cửa vào, cửa ra cống số 3 đê Chã, huyện Phổ Yên Dự án đầu tư tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010, tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 05/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/11/2010
18

Quyết định 2947/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán gói thầu tư vấn cho Dự án "Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung" vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á

Ban hành: 03/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2010
19

Quyết định 419/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Ban hành: 07/04/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2008
20

Thông tư liên tịch 02/TTLB của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thươngmại và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ

Ban hành: 25/02/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
Vui lòng đợi