Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 230 văn bản:
01
02

Nghị định 62/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú

03

Quyết định 1478/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa Sổ Hộ tịch trên địa bàn Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

04

Quyết định 1477/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa Sổ Hộ tịch trên địa bàn huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

05

Quyết định 1479/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Số hóa Sổ Hộ tịch trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu"

06

Thông tư 55/2021/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

07

Thông tư 56/2021/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú

08

Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

09

Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019

10

Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

11

Thông tư 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

12

Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

13

Thông tư 27/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu Chứng minh nhân dân

14

Công văn 470/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về khung chính sách tái định cư Dự án "Phát triển các đô thị loại vừa" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

15

Quyết định 227/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

16

Công văn 1045/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về giấy chứng nhận cư trú của Cơ quan thuế Anh

17

Quyết định 250/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

18

Quyết định 249/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

19

Quyết định 205/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

20

Quyết định 206/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam