Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

02

Chỉ thị 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/04/2019

Ban hành: 06/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

03

Quyết định 1782/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

Ban hành: 12/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2017

04

Thông tư 35/2014/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú

Ban hành: 09/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

05

Thông tư 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú

Ban hành: 09/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

06

Thông tư 27/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định về mẫu Chứng minh nhân dân

Ban hành: 16/05/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2012

07

Quyết định 227/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 23/03/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

08

Quyết định 249/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 27/02/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

09

Quyết định 250/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 27/02/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

10

Quyết định 205/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 20/02/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

11

Quyết định 206/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 20/02/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

12

Nghị định 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực

Ban hành: 02/02/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2012

13

Quyết định 38/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 12/01/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

14

Quyết định 40/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 12/01/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

15

Quyết định 39/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 12/01/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2012

16

Quyết định 28/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 10/01/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

17

Quyết định 12/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/01/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

18

Quyết định 13/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/01/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

19

Quyết định 14/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam

Ban hành: 05/01/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2012

20

Quyết định 2446/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí cho tỉnh Hà Giang thực hiện di chuyển dân cư ngoài vùng quy hoạch theo Quyết định 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 26/12/2011

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2011