Văn bản Luật Cổ phần-Cổ phần hoá

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3 văn bản: Cổ phần-Cổ phần hoá
01

Công văn 8844/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền báo cáo của Chính phủ về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

02

Quyết định 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

03

Quyết định 1842/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1