Văn bản Luật Cổ phần-Cổ phần hoá

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7 văn bản: Cổ phần-Cổ phần hoá
01

Quyết định 06/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng

02

Công văn 8844/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc ủy quyền báo cáo của Chính phủ về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

03

Quyết định 215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam

04

Quyết định 1842/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển thành công ty cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1

05

Công văn 987/BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước 2014-2015

06

Công văn 2444/BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

07

Công văn 44/BNN-ĐMDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bán phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Phú Thuận