Văn bản Luật Điện lực

Có tất cả 17 văn bản: Điện lực
01

Thông tư 16/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối

Ban hành: 07/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2020
02

Quyết định 41/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin điều hành thị trường điện

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
03

Quyết định 43/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
04

Quyết định 42/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập lịch huy động và vận hành thời gian thực

Ban hành: 16/03/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
05

Quyết định 35/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Phối hợp đối soát số liệu thanh toán giữa đơn vị vận hành hệ thống điện và thị trường điện, đơn vị phát điện và đơn vị mua điện

Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
06

Quyết định 34/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện

Ban hành: 27/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
07

Quyết định 329/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về nguyên tắc và thứ tự thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch các dự án điện

Ban hành: 22/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
08

Quyết định 2023/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025

Ban hành: 05/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
09

Quyết định 55/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Lập lịch huy động và vận hành thời gian thực

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
10

Quyết định 54/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành các Quy trình hướng dẫn thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện

Ban hành: 12/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
11

Quyết định 46/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Lập kế hoạch vận hành thị trường điện

Ban hành: 08/05/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
12

Quyết định 25/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình Thử nghiệm và giám sát thử nghiệm

Ban hành: 26/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
13

Quyết định 13/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình tính toán thanh toán trong thị trường điện

Ban hành: 31/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
14

Quyết định 02/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia

Ban hành: 10/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
15

Quyết định 106/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình xác định và vận hành dịch vụ phụ trợ

Ban hành: 14/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
16

Quyết định 12/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch, huy động dịch vụ điều tần và dự phòng quay

Ban hành: 12/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
17

Quyết định 125/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Danh sách nhà máy điện tham gia Thị trường phát điện cạnh tranh năm 2015

Ban hành: 29/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2020
Vui lòng đợi