Văn bản Luật Điện lực

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 991 văn bản: Điện lực
01

Quyết định 447/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng và khách hàng sử dụng điện được ưu tiên năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La

02

Quyết định 545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Kế hoạch cung cấp điện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

03
04
05

Quyết định 542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

06

Thông tư 05/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

07
08

Quyết định 521/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

09

Quyết định 788/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ được sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất và lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa

10

Quyết định 715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

11

​Quyết định 143/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương​

12

Quyết định 621/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá truyền tải điện năm 2022

13

Quyết định 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

14
15

Quyết định 679/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

16

Quyết định 61/QĐ-UBQLV của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

17

Công văn 1171/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc trả lời Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ liên quan nội dung Điều 278 QCVN QTĐ-6:2009/BCT

18

Công văn 1391/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc Thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân

19

Quyết định 235/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoá chất, lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

20

Công văn 1077/BCT-TKNL của Bộ Công Thương về việc trả lời thắc mắc áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu cho sản phẩm đã qua sử dụng