Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 1.769 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Thông tư 31/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 05/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
02

Quyết định 596/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 25/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2019
03

Thông tư 08/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban hành: 08/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2019
04

Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/03/2019
05

Quyết định 01/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
06

Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng

Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2019
07

Quyết định 2356/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
08

Nghị quyết 1737/NQ-UBVĐXH14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2018"

Ban hành: 11/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2018
09

Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2018
10

Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Ban hành: 28/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2018
11

Thông tư 61/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
12

Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 27/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
13

Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 21/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
14

Quyết định 524/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu Dự án: Trung tâm phục hồi sức khỏe người có công Sầm Sơn

Ban hành: 07/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
15

Quyết định 287/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

Ban hành: 19/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2018
16

Quyết định 161/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 23/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2018
17

Quyết định 54/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2018

Ban hành: 17/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2018
18

Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
19

Quyết định 1515/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/05/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 17/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
20

Quyết định 808/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 12/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2018
Vui lòng đợi
dma