Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Kế hoạch 65/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 13/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

02

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 06/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

03

Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019

Ban hành: 05/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

04

Văn bản hợp nhất 762/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Xác thực: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

05

Văn bản hợp nhất 763/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

Xác thực: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

06

Văn bản hợp nhất 764/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Xác thực: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

07

Văn bản hợp nhất 764/VBHN-LĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội

Xác thực: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

08

Văn bản hợp nhất 631/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

Xác thực: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

09

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cổng, trang thông tin điện tử và hệ thống đài truyền thanh cơ sở của Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

10

Văn bản hợp nhất 763/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

Xác thực: 02/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

11

Nghị định 15/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

12

Thông tư 06/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

13

Thông tư 05/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống máng trượt dùng trong công trình vui chơi công cộng

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

14

Nghị định 08/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

15

Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

16

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về chương trình hưu trí tự nguyện bổ sung

Xác thực: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

17

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 10/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

18

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

19

Quyết định 01/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân

Ban hành: 02/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

20

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Ban hành: 02/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019