Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.531 văn bản: Lao động-Tiền lương
01
02

Quyết định 208/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

03

Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Yên Bái, năm 2024

04

Quyết định 08/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực người có công

05

Công văn 63/CĐGD-TG của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về vận động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

06

Công văn 351/TCGDNN-ĐTTX của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động ở những ngành nghề mới, kỹ năng mới

07
08
09

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Quyết định 135/QĐ-TTg ngày 31/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ

10
11
12
13

Quyết định 19/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội

14

Kế hoạch 96/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

15

Quyết định 148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

16

Nghị quyết 24/NQ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang công tác tại xã Chơ Chun và xã Đắc Tôi thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

17

Kế hoạch 1126/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

18
19
20