Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Nghị định 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 3831/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 138/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 08/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho các nghề: Điện công nghiệp; Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; Vận hành máy thi công nền; Vận hành cần, cầu trục; Kỹ thuật xây dựng; Bảo vệ thực vật; Chế biến và bảo quản thủy sản; Quản trị mạng máy tính; Quản trị kinh doanh xăng dầu và gas

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 11/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động Thương binh và Xã hội đến năm 2020

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 68/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1009/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tại một số đơn vị thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội năm 2018

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 06/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho các nghề Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; Kỹ thuật xây dựng mỏ hầm lò và Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 997/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1230/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị định 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, khu điều trị phong Bến Sắn

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết