Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 2.002 văn bản (1/101 trang)
Lọc theo:
01

Nghị định 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 904/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, cư trú và lao động bất hợp pháp, vi phạm pháp luật ở nước ngoài trong tình hình hiện nay

Ban hành: 11/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 885/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Tổ công tác gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững

Ban hành: 10/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 04/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc điều chỉnh mức trợ cấp nuôi dưỡng tập trung, mức hỗ trợ chi phí mai táng và một số chế độ khác cho các đối tượng sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 818/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị quyết 85/NQ-CP của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 27/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 805/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Hệ tri thức Việt số hóa năm 2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 27/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 773/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW ngày 19/07/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 04/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 765/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 762/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 07/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc quy định mức đóng góp đối với đối tượng cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Kế hoạch 129/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp Thành phố Hà Nội đến năm 2020

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp, ủy quyền thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 06/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết