Văn bản Luật Xây dựng

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 626/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng

Ban hành: 10/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

02

Thông tư 02/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 01/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

03

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân cấp thẩm định Dự án (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 01/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

04

Thông tư 01/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

05

Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đến năm 2040

Ban hành: 27/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

06

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định về quy trình tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của Nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2019

07

Quyết định 16/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Mức bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

08

Nghị định 56/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

09

Quyết định 754/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Ban hành: 18/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

10

Quyết định 529/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Quy chế về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

11

Luật Kiến trúc của Quốc hội, số 40/2019/QH14

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

12

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 10/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

13

Quyết định 702/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2019 của Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

Xác thực: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

15

Quyết định 496/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

16

Quyết định 456/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

17

Quyết định 398/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 23/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh

Ban hành: 22/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

18

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ban hành: 22/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

19

Quyết định 393/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Sử dụng thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao"

Ban hành: 21/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

20

Quyết định 586/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Vũng Tàu đến năm 2035

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019