Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 20/02/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1077/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035

Ban hành: 29/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị quyết 110/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng

Ban hành: 25/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1155/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1039/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1113/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 06/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 07/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định lộ giới và các chỉ tiêu chủ yếu về quản lý quy hoạch, xây dựng đối với nhà ở, công trình riêng lẻ thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chung thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 950/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 3842/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định việc chuyển giao, tiếp nhận các dự án hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp, kiểm tra thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 19/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 3600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố bãi bỏ, bổ sung quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật duy trì hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết