Văn bản Luật Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 30/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 950/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 538/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 803/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 28/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 72/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm

Ban hành: 18/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1205/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 134/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 19/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 2497/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp

Ban hành: 04/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 2399/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2398/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 21/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 2396/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 21/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 13/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 25/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 25/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 09/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 87/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính

Ban hành: 15/08/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

Ban hành: 06/06/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 46/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

Ban hành: 12/05/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

Xác thực: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 36/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 27/04/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết