Văn bản Luật Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Thông tư 13/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

Ban hành: 15/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

02

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 28/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

03

Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

04

Thông tư 128/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

05

Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

06

Văn bản hợp nhất 41/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Chứng khoán

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

07

Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 30/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

08

Quyết định 950/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 538/QĐ-BTC ngày 22/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

09

Quyết định 803/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 28/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2018

10

Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

11

Quyết định 72/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm

Ban hành: 18/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

12

Quyết định 1205/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Ban hành: 27/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

13

Thông tư 134/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 19/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2018

14

Quyết định 2497/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án Phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp

Ban hành: 04/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2017

15

Quyết định 2399/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

16

Quyết định 2398/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 21/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

17

Quyết định 2396/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 21/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2017

18

Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 13/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

19

Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 25/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

20

Thông tư 116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 25/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017