Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 280 văn bản: Chứng khoán
01

Thông tư 35/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 12/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2019
02

Thông tư 34/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

Ban hành: 11/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
03

Thông tư 13/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết

Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2019
04

Quyết định 242/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 28/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2019
05

Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
06

Quyết định 2398/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 21/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2017
07

Thông tư 36/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 27/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2017
08

Quyết định 87/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán

Ban hành: 25/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2017
09

Quyết định 246/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 16/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2016
10

Thông tư 11/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Ban hành: 19/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2016
11

Quyết định 48/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 08/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/10/2015
12

Quyết định 2867/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 21/11/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
13

Quyết định 1828/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 01/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2016
14

Thông tư 37/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Ban hành: 16/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2011
15

Lệnh 20/2010/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Ban hành: 06/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
16

Nghị định 42/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Ban hành: 05/05/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2015
17

Thông tư 162/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 về hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán

Ban hành: 20/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2010
18

Thông tư 67/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 21/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2014
19

Thông tư 216/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 38/2011/TT-BTC ngày 16/03/2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán

Ban hành: 31/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2014
20

Thông tư 91/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 28/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2013
Vui lòng đợi
dma