Văn bản Luật Chứng khoán

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 546 văn bản: Chứng khoán
01

Thông báo 122/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024

02

Quyết định 245/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

03

Quyết định 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030

04
05
06

Nghị định 83/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

07
08

Thông báo 416/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

09

Thông báo 391/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam đến năm 2030

10

Công văn 61194/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế từ chứng khoán

11

Quyết định 56/QĐ-SGDVN của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

12

Quyết định 49/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy định hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ qua Cổng giao tiếp trực tuyến của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

13

Quyết định 44/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký và thanh toán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

14

Quyết định 1275/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

15

Thông tư 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước

16

Công văn 23831/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với chứng khoán phái sinh giao dịch trên sàn chứng khoán

17
18

Quyết định 26/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

19

Công văn 53415/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thủ tục xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước và khấu trừ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

20