Văn bản Luật Chứng khoán

Có tất cả 282 văn bản: Chứng khoán
01

Quyết định 803/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 28/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2018
02

Thông tư 116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 25/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2017
03

Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 09/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2017
04

Thông tư 40/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức

Ban hành: 31/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2016
05

Thông tư 197/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán

Ban hành: 03/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2015
06

Quyết định 46/QĐ-VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc ban hành Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán

Ban hành: 22/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2019
07

Quyết định 1836/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 05/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2013
08

Quyết định 1218/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 27/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/06/2013
09

Thông tư 125/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Công ty quản lý Quỹ

Ban hành: 05/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2011
10

Thông tư 29/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Ban hành: 04/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2010
11

Quyết định 106/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về yêu cầu hệ thống công nghệ thông tin của Công ty chứng khoán

Ban hành: 08/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2010
12

Quyết định 2858/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Khoản 1 Mục III Thông tư số 194/2009/TT-BTC ngày 02/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng

Ban hành: 17/11/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2010
13

Quyết định 531/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy định hướng dẫn về giám sát giao dịch chứng khoán

Ban hành: 21/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2009
14

Quyết định 510/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 11/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2009
15

Thông tư 104/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định thực hiện Quyết định số 29/2009/QĐ-TTg ngày 20/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 25/05/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2009
16

Quyết định 189/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy trình chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 25/03/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2009
17

Quyết định 01/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Ban hành: 02/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2009
18

Thông tư 95/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán

Ban hành: 24/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2008
19

Quyết định 49/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2008/QĐ-BTC ngày 14/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban, Văn phòng, Cơ quan đại diện và Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước

Ban hành: 08/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
20

Quyết định 2329/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 13/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Mẫu bản cáo bạch trong Hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng và Hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2007
Vui lòng đợi