Thông tư 10/2020/TT-BKHCN hướng dẫn Nghị định 132/2008/NĐ-CP và Nghị định 74/2018/NĐ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

___________

Số: 10/2020/TT-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch

_________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết và biện pháp thi hành về sử dụng mã số, mã vạch tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng mã số, mã vạch.
2. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ giải pháp liên quan đến mã số, mã vạch.
3. Cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức, cá nhân khác liên quan đến sử dụng mã số, mã vạch.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Mã số là một dãy số hoặc chữ được sử dụng để định danh sản phẩm, dịch vụ, địa điểm, tổ chức, cá nhân;
2. Mã vạch là phương thức lưu trữ và truyền tải thông tin của mã số bằng: loại ký hiệu vạch tuyến tính (mã vạch một chiều); tập hợp điểm (Data Matrix, QRcode, PDF417 và các mã vạch hai chiều khác); chip nhận dạng qua tần số vô tuyến (RFID) và các công nghệ nhận dạng khác;
3. GS1 là tên viết tắt của tổ chức Mã số, Mã vạch quốc tế, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn quốc tế về mã số, mã vạch, quy định các thủ tục quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ có liên quan. Tổ chức GS1 có các thành viên làm đại diện tại mỗi nước, tại Việt Nam là GS1 Việt Nam;
4. Tiền tố mã quốc gia Việt Nam "893" do tổ chức GS1 cấp cho GS1 Việt Nam.
5. Tiền tố mã doanh nghiệp là dãy số gồm tiền tố mã quốc gia và số định danh của doanh nghiệp hoặc cá nhân đăng ký mã số, mã vạch;
6. Mã số địa điểm toàn cầu - GLN (tiếng Anh là Global Location Number) là dãy số gồm tiền tố mã doanh nghiệp và số định danh địa điểm theo tiêu chuẩn GS1;
7. Mã số sản phẩm toàn cầu - GTIN (tiếng Anh là Global Trade Item Number) là dãy số gồm tiền tố mà doanh nghiệp và số định danh sản phẩm theo tiêu chuẩn GS1;
8. Biểu mẫu điện tử là các mẫu đơn, tờ khai thực hiện thủ tục hành chính được thể hiện dưới dạng điện tử;
9. Bản sao điện tử là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính dạng văn bản giấy hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc, bản chính dạng văn bản giấy.
Chương II
SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH
Mục 1
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH
Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch có tiền tố mã quốc gia Việt Nam “893”
1. Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 19b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số 132/2008/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là Nghị định số 74/2018/NĐ-CP).
2. Đăng ký sử dụng mã số, mã vạch tại Bộ phận một cửa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ.
3. Sau khi được cấp tiền tố mã doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khai báo, cập nhật và cung cấp thông tin liên quan về tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch vào cơ sở dữ liệu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (cơ quan chuyên môn về mã số, mã vạch quốc gia) quản lý tại địa chỉ http://vnpc.gs1.gov.vn, bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
a) GTIN;
b) Tên sản phẩm, nhãn hiệu;
c) Mô tả sản phẩm;
d) Nhóm sản phẩm (các loại sản phẩm có tính chất giống nhau);
đ) Tên doanh nghiệp;
e) Thị trường mục tiêu;
g) Hình ảnh sản phẩm.
4. Thực hiện ghi/in mã số, mã vạch trên bao bì sản phẩm, hàng hóa bao đảm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/TEC 15426-1 và ISO/IEC 15426-2 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng.
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch, nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu xác nhận chất lượng mã số, mã vạch phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 15426-1 và ISO/IEC 15426-2 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng thì tổ chức, cá nhân thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
5. Tổ chức, cá nhân không sử dụng mã số, mã vạch cho các mục đích làm sai lệch thông tin với thông tin đã đăng ký.
Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch không theo chuẩn của tổ chức Mã số, Mã vạch quốc tế GS1
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch không theo chuẩn của tổ chức Mã số, Mã vạch quốc tế GS1 thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hướng dẫn các yêu cầu kỹ thuật cần thiết đối với tổ chức, cá nhân sử dụng mã số, mã vạch không theo chuẩn của tổ chức Mã số, mã vạch quốc tế GS1 không trái với quy định tại khoản 1 Điều này.
Mục 2
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG MÃ SỐ, MÃ VẠCH
Điều 6. Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch
1. Thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch cho các đối tượng sau:
a) Tổ chức, cá nhân chưa đăng ký sử dụng mã số, mã vạch;
b) Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch có nhu cầu đăng ký cấp mới trong các trường hợp sau:
b1) Đã sử dụng hết quỹ mã số được cấp;
b2) Đăng ký bổ sung mà GLN;
b3) Bị thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch nhưng đã đủ điều kiện cấp lại theo quy định pháp luật;
b4) Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch hết thời hạn hiệu lực.
2. Thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch cho các đối tượng sau:
Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch và Giấy chứng nhận còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân.
3. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thực hiện theo quy định tại Điều 19c Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và thực hiện kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.
4. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận
a) Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch trong trường hợp cấp mới không quá 03 năm kể từ ngày cấp theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19c Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
b) Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch trong trường hợp cấp lại ghi theo thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp.
Mục 3
ĐƠN GIẢN HÓA VÀ GIẢM CHI PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THÔNG QUA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Điều 7. Hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch thông qua ứng dụng công nghệ thông tin
1. Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng mã số, mã vạch nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ.
a) Hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch gồm:
a1) Biểu mẫu điện tử kê khai thông tin đăng ký có chữ ký số. Các nội dung trong biểu mẫu điện tử thực hiện theo quy định tại Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;
a2) Bản sao điện tử Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương.
b) Hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch gồm:
b1) Biểu mẫu điện tử kê khai thông tin đăng ký cấp lại có chữ ký số. Các nội dung trong biểu mẫu điện tử thực hiện theo quy định tại Mẫu số 13 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;
b2) Bản sao điện tử Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định thành lập doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị tương đương đối với trường hợp thay đổi tên, địa chỉ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch được cấp (trừ trường hợp bị mất).
2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ đồng thời đóng phí đăng ký vá duy trì thông qua chức năng thanh toán trực tuyến theo quy định pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.
4. Trình tự thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch.
a) Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch:
a1) Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về mã số, mã vạch quốc gia thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các kênh thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo, tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã đăng ký;
a2) Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân đóng các khoản phí theo quy định; trong thời hạn 10 ngày, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản điện tử với các thông tin quy định tại Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;
a3) Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến nhưng đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản giấy; trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tổ chức, cá nhân đóng các khoản phí theo quy định, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản giấy theo quy định tại Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;
a4) Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch không quá 03 năm kể từ ngày cấp theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19c Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.
b) Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch:
b1) Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch không đầy đủ theo quy định; trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về mã số, mã vạch quốc gia thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho tổ chức, cá nhân để sửa đổi, bổ sung thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc các kênh thông tin của tổ chức, cá nhân đăng ký. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có thông báo, tổ chức, cá nhân sửa đổi, bổ sung hồ sơ đã đăng ký;
b2) Trường hợp hồ sơ đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đầy đủ, hợp lệ; trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản điện tử với các thông tin quy định tại Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;
b3) Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến nhưng đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản giấy; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch bản giấy theo quy định tại Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP;
b4) Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch ghi theo thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp.
Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2021.
2. Các quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:
a) Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch”;
b) Thông tư số 16/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp, sử dụng và quản lý mã số mã vạch” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2018, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Thông tư này trước ngày 01 tháng 4 năm 2024,
Từ ngày 01 tháng 4 năm 2024, nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện đăng ký và được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch theo quy định tại Thông tư này thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp sẽ hết thời hạn hiệu lực.
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công bố công khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch hết thời hạn hiệu lực trên Cơ sở dữ liệu do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (cơ quan chuyên môn về mã số, mã vạch quốc gia) quản lý tại địa chỉ http://vnpc.gs1.gov.vn.
Điều 10. Trách nhiệm thi hành
1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này và ban hành văn bản kỹ thuật hướng dẫn xác nhận chất lượng mã số, mã vạch phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 15426-1 và ISO/IEC 15426-2 hoặc các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng.
2. Tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định tại tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Sở KH&CN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;

- Công báo VPCP;

- Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN;

- Lưu: VT, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Định

thuộc tính Thông tư 10/2020/TT-BKHCN

Thông tư 10/2020/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:10/2020/TT-BKHCNNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Xuân Định
Ngày ban hành:30/12/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

GCN quyền sử dụng mã vạch cấp mới có thời hạn hiệu lực tối đa 03 năm

Ngày 30/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2020/TT-BKHCN về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về sử dụng mã số, mã vạch.

Theo đó, Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch được cấp mới có thời hạn tối đa là 03 năm, kể từ ngày cấp. Đối với trường hợp cấp lại thì thời hạn hiệu lực sẽ được ghi lại theo thời hạn của Giấy chứng nhận sử dụng mã số, mã vạch đã được cấp trước đó. Đối tượng được cấp lại Giấy chứng nhận bao gồm: tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận sử dụng mã số, mã vạch và còn hiệu lực nhưng bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin về tên, địa chỉ…

Hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch gồm: Biểu mẫu kê khai thông tin đăng ký; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương. Tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng mã số, mã vạch có thể nộp hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/4/2021.

Thông tư 10/2020/TT-BKHCN làm hết hiệu lực của Quyết định 15/2006/QĐ-BKHCN và Thông tư 16/2011/TT-BKHCN

Xem chi tiết Thông tư 10/2020/TT-BKHCN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 10/2020/TT-BKHCN

 

Hanoi, December 30, 2020

 

CIRCULAR

Detailing, and providing measures to implement, a number of articles of the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP of December 31, 2008, and Decree No. 74/2018/ND-CP of May 15, 2018, regarding use of article numbers and barcodes[1]

 

Pursuant to the June 29, 2006 Law on Standards and Technical Regulations;

Pursuant to the November 21, 2007 Law on Product and Goods Quality;

Pursuant to the June 29, 2006 Law on Information Technology;

Pursuant to the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP of December 31, 2008, detailing a number of articles of the Law on Product and Goods Quality (below referred to as Decree No. 132/2008/ND-CP), and the Government’s Decree No. 74/2018/ND-CP of May 15, 2018, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 132/2008/ND-CP of December 31, 2008, detailing a number of articles of the Law on Product and Goods Quality (below referred to as Decree No. 74/2018/ND-CP);

Pursuant to the Government’s Decree No. 107/2016/ND-CP of July 1, 2016, providing conditions for provision of the conformity assessment service, and the Government’s Decree No. 154/2018/ND-CP of November 9, 2018, amending, supplementing or annulling a number of regulations on conditions for making investment and doing business in the fields under the state management of the Ministry of Science and Technology and a number of regulations on specialized inspection;

Pursuant to the Government’s Decree No. 45/2020/ND-CP of April 8, 2020, on performance of administrative procedures in the electronic environment;

Pursuant to the Government’s Decree No. 95/2017/ND-CP of August 16, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science and Technology;

At the proposal of the Director-General of the Directorate for Standards, Metrology and Quality and the Director of the Department of Legislation;

The Minister of Science and Technology promulgates the Circular detailing, and providing measures to implement, a number of articles of Decree No. 132/2008/ND-CP and Decree No. 74/2018/ND-CP regarding use of article numbers and barcodes.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Circular details, and provides measures to implement, regulations on use of article numbers and barcodes specified in Decree No. 132/2008/ND-CP and Decree No. 74/2018/ND-CP.

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to:

1. Production, business and service organizations and individuals that use article numbers and barcodes.

2. Organizations and individuals providing solution services concerning article numbers and barcodes.

3. State management agencies and other organizations and individuals involved in the use of article numbers and barcodes.

Article 3. Interpretation of terms

In this Circular, the terms below are construed as follows:

1. Article number is a series of digits or characters used to identify a product, service or location, or an organization or individual;

2. Barcode is the method of storing and conveying information of article numbers by linear bars (one-dimensional barcodes); set of points (data matrix, QR code, PDF417 and other two-dimensional barcodes); radio frequency identification (RFID) chips or other identification technologies;

3. GS1 stands for the Global Standards Organization, an international organization that formulates and promulgates international standards on article numbers and barcodes and provides procedures for management, use and provision of related services. GS1 has its members representing it in each country. GS1’s representative in Vietnam is GS1 Vietnam;

4. Vietnam’s country code prefix “893” is the country code prefix granted by GS1 to GS1 Vietnam;

5. Company prefix is a series of digits consisting of the country code prefix and the identification number of an enterprise or individual that registers article numbers and barcodes;

6. Global location number (GLN) is a series of digits consisting of the company prefix and location identification number according to GS1 standards;

7. Global Trade Item Number (GTIN) is a series of digits consisting of the company prefix and product identification number according to GS1 standards;

8. E-forms are forms of applications and declarations for performance of administrative procedures displayed in electronic form;

9. E-copies are electronic copies of original paper documents or files whose contents are as complete and accurate as those of registers or original paper documents.

 

Chapter II

USE OF ARTICLE NUMBERS AND BARCODES

Section 1

RESPONSIBILITIES OF ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS USING ARTICLE NUMBERS AND BARCODES

Article 4. Responsibilities of organizations and individuals using article numbers and barcodes with Vietnam’s country code prefix “893”

1. To comply with Clause 1, Article 19b of Decree No. 132/2008/ND-CP, amended and supplemented under Clause 9, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP.

2. To make registration for use of article numbers and barcodes at the Single-Window Section of the Directorate for Standards, Metrology and Quality or make registration online at the National Public Service Portal or the Public Service Portal of the Ministry of Science and Technology.

3. After being granted company prefixes, to declare, update and provide their relevant information to the database managed by the Directorate for Standards, Metrology and Quality (the national specialized agency in charge of article numbers and barcodes) at http://vnpc.gs1.gov.vn, covering at least the following contents:

a/ GTINs;

b/ Names of products, brand-names;

c/ Product descriptions;

d/ Product groups (types of products with the same properties);

dd/ Names of enterprises;

e/ Target markets;

g/ Product images.

4. To inscribe/print article numbers and barcodes on products’ and goods’ packages in conformity with international standards ISO/IEC 15426-1 and ISO/IEC 15426-2 or equivalent national standards.

After being granted a certificate of the right to use article numbers and barcodes, if organizations and individuals wish to obtain certification of article number and barcode quality’s conformity with international standards ISO/IEC 15426-1 and ISO/IEC 15426-2 or equivalent national standards, they shall proceed with technical guidance of the Directorate for Standards, Metrology and Quality.

5. Organizations and individuals may not use article numbers and barcodes for purposes that falsify the registered information.

Article 5. Responsibilities of organizations and individuals using article numbers and barcodes beyond the GS1’s standards

1. Organizations and individuals using article numbers and barcodes beyond the GS1’s standards shall comply with Clause 3, Article 19b of Decree No. 132/2008/ND-CP, amended and supplemented under Clause 9, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP.

2. The Directorate for Standards, Metrology and Quality shall provide guidance on technical requirements on organizations and individuals using articles and barcodes beyond the GS1’s standards which, however, must not be contrary to Clause 1 of this Article.

 

Section 2

GUIDANCE ON PROCEDURES FOR GRANT OF CERTIFICATES OF THE RIGHT TO USE ARTICLE NUMBERS AND BARCODES

Article 6. Guidance on procedures for grant of certificates of the right to use article numbers and barcodes

1. To grant certificates of the right to use article numbers and barcodes to:

a/ Organizations and individuals that have not yet registered for use of article numbers and barcodes before;

b/ Organizations and individuals that have been granted certificates of the right to use article numbers and barcodes and wish to register for grant of new certificates in the following cases:

b.1/ They have used up all granted article numbers;

b.2/ They register for addition of GLNs;

b.3/ They have their certificates of the right to use article numbers and barcodes revoked but now are eligible for re-grant of such certificates in accordance with law;

b.4/ Their certificates of the right to use article numbers and barcodes expire.

2. To re-grant certificates of the right to use article numbers and barcodes to organizations and individuals that have been granted certificates of the right to use article numbers and barcodes and their certificates remain valid but are lost or damaged or there are changes in information on their names or addresses.

3. Organizations and individuals shall submit dossiers in person at the Single-Window Section of the Directorate for Standards, Metrology and Quality or send dossiers by post to the Directorate for Standards, Metrology and Quality, proceed with the provisions of Article 19c of Decree No. 132/2008/ND-CP, amended and supplemented under Clause 9, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP, and make declaration according to Clause 3, Article 4 of this Circular.

4. Validity period of certificates

a/ The validity period of a certificate of the right to use article numbers and barcodes which is granted for the first time must not exceed 3 years from the date of grant according to Point a, Clause 3, Article 19c of Decree No. 132/2008/ND-CP, amended and supplemented under Clause 9, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP.

b/ The validity period of a re-granted certificate of the right to use article numbers and barcodes shall be the same as that of the granted certificate.

Section 3

SIMPLIFICATION AND REDUCTION OF COSTS FOR PERFORMANCE OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES VIA INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATIONS

Article 7. Guidance on procedures for grant of certificates of the right to use article numbers and barcodes via information technology applications

1. Organizations and individuals that register for use of article numbers and barcodes shall submit dossiers online at the National Public Service Portal or the Public Service Portal of the Ministry of Science and Technology.

a/ A dossier for grant of a certificate of the right to use article numbers and barcodes must comprise:

a.1/ An e-form for declaration of information for grant of the certificate, which must bear the applicant’s digital signature. Contents of the e-form must comply with Form No. 12 provided in the Appendix to Decree No. 74/2018/ND-CP;

a.2/ An e-copy of the enterprise registration certificate or investment registration certificate or establishment decision or another document of equivalent validity.

b/ A dossier for re-grant of a certificate of the right to use article numbers and barcodes must comprise:

b.1/ An e-form for declaration of information for re-grant of the certificate, which must bear the applicant’s digital signature. Contents of the e-form must comply with Form No. 13 provided in the Appendix to Decree No. 74/2018/ND-CP;

b.2/ An e-copy of the enterprise registration certificate or investment registration certificate or establishment decision or another document of equivalent validity, for case of changing the applicant’s name or address, and the granted certificate of the right to use article numbers and barcodes (unless the granted certificate is lost).

2. Organizations and individuals shall submit dossiers and, at the same time, pay registration and maintenance charges by using the online payment function in accordance with law.

3. Organizations and individuals shall make declaration according to Clause 3, Article 4 of this Circular.

4. Order of grant of certificates of the right to use article numbers and barcodes

a/ Procedures for grant of a certificate of the right to use article numbers and barcodes:

a.1/ In case the dossier for grant of a certificate of the right to use article numbers and barcodes is not as complete as prescribed, within 1 working day after receiving the dossier, the national specialized agency in charge of article numbers and barcodes under the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall notify thereof to the applying organization or individual for dossier modification or supplementation via the National Public Service Portal or the Public Service Portal of the Ministry of Science and Technology or via communications channels of the organization or individual. Within 5 working days after receiving the notice, the organization or individual shall modify or supplement the registered dossier;

a.2/ In case the dossier for grant of a certificate of the right to use article numbers and barcodes is complete and valid and the organization or individual has paid charges according to regulations, within 10 days after receiving the dossier, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall grant an e-certificate of the right to use article numbers and barcodes which has the contents specified in Form No. 14 provided in the Appendix to Decree No. 74/2018/ND-CP;

a.3/ In case the organization or individual submits the dossier online but requests grant of a paper certificate of the right to use article numbers and barcodes, within 15 days after receiving a complete and valid dossier and after the organization or individual has paid charges according to regulations, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall grant a paper certificate of the right to use article numbers and barcodes, made according to Form No. 14 provided in the Appendix to Decree No. 74/2018/ND-CP;

a.4/ The validity period of a certificate of the right to use article numbers and barcodes must not exceed 3 years from the date of grant according to Point a, Clause 3, Article 19c of Decree No. 132/2008/ND-CP, amended and supplemented under Clause 9, Article 1 of Decree No. 74/2018/ND-CP.

b/ Procedures for re-grant of a certificate of the right to use article numbers and barcodes:

b.1/ In case the dossier for re-grant of a certificate of the right to use article numbers and barcodes is not as complete as prescribed, within 1 working day after receiving the dossier, the national specialized agency in charge of article numbers and barcodes under the Directorate for Standards, Metrology and Standards shall notify thereof to the applying organization or individual for dossier modification or supplementation via the National Public Service Portal or the Public Service Portal of the Ministry of Science and Technology or via communications channels of the organization or individual. Within 5 working days after receiving the notice, the organization or individual shall modify or supplement the registered dossier;

b.2/ In case the dossier for re-grant of a certificate of the right to use article numbers and barcodes is complete and valid, within 5 days after receiving the dossier, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall re-grant an e-certificate of the right to use article numbers and barcodes, which has the contents specified in Form No. 14 provided in the Appendix to Decree No. 74/2018/ND-CP;

b.3/ In case the organization or individual submits the dossier online but requests re-grant of a paper certificate of the right to use article numbers and barcodes, within 10 days after receiving a complete and valid dossier, the Directorate for Standards, Metrology and Quality shall grant a paper certificate of the right to use article numbers and barcodes, made according to Form No. 14 provided in the Appendix to Decree No. 74/2018/ND-CP;

b.4/ The validity period of a re-granted certificate of the right to use article numbers and barcodes shall be the same as that of the granted certificate.

 

Chapter III

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 8. Effect

1. This Circular takes effect on April 1, 2021.

2. The following documents cease to be effective on the effective date of this Circular:

a/ The Minister of Science and Technology’s Decision No. 15/2006/QD-BKHCN of August 23, 2006, promulgating the Regulation on grant, use and management of article numbers and barcodes;

b/ The Minister of Science and Technology’s Circular No. 16/2011/TT-BKHCN of June 30, 2011, amending and supplementing a number of articles of the Regulation on grant, use and management of article numbers and barcodes, promulgated together with the Minister of Science and Technology’s Decision No. 15/2006/QD-BKHCN of August 23, 2006.

Article 9. Transitional provisions

1. Organizations and individuals possessing certificates of the right to use article numbers and barcodes granted before July 1, 2018, shall complete dossiers and make registration for re-grant of certificates according to this Circular before April 1, 2024.

From April 1, 2024, if organizations and individuals fail to make registration and have their certificates of the right to use article numbers and barcodes re-granted according to this Circular, their granted certificates of the right to use article numbers and barcodes shall expire.

The Directorate for Standards, Metrology and Quality shall publicize expired certificates of the right to use article numbers and barcodes on the database managed by the Directorate for Standards, Metrology and Quality (the national specialized agency in charge of article numbers of barcodes) at http://vnpc.gs1.gov.vn.

Article 10. Implementation responsibility    

1. The Directorate for Standards, Metrology and Quality shall guide and organize the implementation of this Circular and promulgate technical guidance on certification of quality of article numbers and barcodes as conformable with international standards ISO/IEC 15426-1 and ISO/IEC 15426-2 or equivalent national standards.

2. When the national standards, national technical regulations, international standards or legal documents referred to in this Circular are amended, supplemented or superseded, the provisions of the amending, supplementing or superseding national standards, national technical regulations, international standards or legal documents shall apply.

3. If meeting with any difficulties and problems in the course of implementation of this Circular, related organizations and individuals shall promptly report thereon to the Ministry of Science and Technology (via the Directorate for Standards, Metrology and Quality) for the latter to provide guidance or study amendment and supplementation as appropriate.

4. Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, provincial-level People’s Committees and related organizations and individuals shall implement this Circular.-

For the Minister of Science and Technology
Deputy Minister
LE XUAN DINH


[1] Công Báo Nos 447-448 (14/03/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Circular 10/2020/TT-BKHCN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Circular 10/2020/TT-BKHCN PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi