Tìm thấy 116.484 văn bản (1/5.825 trang)
01

Công văn 11995/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ triển khai nhiệm vụ Quốc chí

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Kế hoạch 4767/KH-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2018 và triển khai công tác tư pháp năm 2019

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1726/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông báo 454/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông báo 455/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ xem xét dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án BT

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 3127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Công văn 12025/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc miễn thuế hàng hóa phục vụ Dự án Bến Thành - Suối Tiên

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Công văn 11967/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo xử lý kiến nghị của Hiệp hội bảo vệ trách nhiệm dân sự của chủ tàu

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 3121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 3120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 4849/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Công văn 9555/BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn bổ sung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với các trường

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 3778/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 3780/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2019

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 458/QĐ-BCĐLNKGVX của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo về việc phê duyệt Danh sách Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Công văn 11961/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Ban hành: 08/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 3620/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 1748/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông báo 451/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết