Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1230/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 454/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Đề án thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2016-2021

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 2684/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 889/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Nghị quyết 13/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chính sách hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập, khu điều trị phong Bến Sắn

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1166/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1021/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Xây dựng

Ban hành: 09/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 08/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/07/2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị quyết 85/NQ-CP của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 27/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 771/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025"

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị định 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Chỉ thị 01/CT-HQHCM của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của cán bộ công chức Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 762/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 07/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 321/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi"

Ban hành: 13/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 06/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Ban hành: 31/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 09/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết