Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 69/QĐ-ĐTĐL của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình kiểm tra và cấp chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 2799/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quản lý của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 20/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 18/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 10/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 09/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 436/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ở Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ban hành: 06/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1155/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Kế hoạch 07-KH/TW, Nghị quyết 56/2017/QH14, Nghị quyết 08/NQ-CP, Nghị quyết 10/NQ-CP và Chương trình hành động 400-CTr/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị quyết 564/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế các năm 2018, 2019, 2020 và xử lý kinh phí đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 1016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 4940/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 4932/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, có nguyện vọng thôi việc

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 4933/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ (hạng III)

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 68/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1230/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết