Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 387/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

02

Quyết định 378/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Học viện Dân tộc năm 2019

Ban hành: 08/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

03

Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

04

Thông tư 07/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Ban hành: 01/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

05

Thông tư 06/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

Ban hành: 01/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

06

Quyết định 28/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

07

Quyết định 1886/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 23/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

08

Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2019 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Xác thực: 21/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

09

Quyết định 833/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm bổ sung công chức làm người giám định tư pháp theo vụ việc

Ban hành: 20/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

10

Quyết định 587/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2019-2030

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

11

Chỉ thị 08/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gắn với việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố

Ban hành: 16/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

12

Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

13

Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ban hành: 09/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

14

Chỉ thị 03/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ

Ban hành: 04/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

15

Quyết định 1038/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 02/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

16

Quyết định 246/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Học viện Dân tộc năm 2019

Ban hành: 26/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

17

Quyết định 1228/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp Tổ, Đội thuộc Chi cục và đơn vị tương đương tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

Ban hành: 25/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

18

Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Ban hành: 24/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

19

Quyết định 455/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 23/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

20

Quyết định 686/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019