Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.188 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023

02

Kế hoạch 57/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2023 - 2030

03

Quyết định 367/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Ban Giám sát xét tuyển giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2023

04

Quyết định 14/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác Thành phố Hà Nội năm 2023

06

Quyết định 214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hà giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

07

Nghị quyết 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

08

Quyết định 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc giao số lượng và bố trí cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

09

Nghị quyết 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

10
11

Công văn 955/BNV-VP của Bộ Nội vụ về việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về cán bộ công chức, viên chức

12
13

Quyết định 586/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách tinh giản biên chế bổ sung 06 tháng đầu năm 2023

14

Quyết định 160/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc thành lập Tổ tham mưu nghiên cứu, điều chỉnh Quyết định 593/QĐ-TTg ngày 15/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Thông tư 85/2013/TT-BTC ngày 26/6/2013 của Bộ Tài Chính

15

Thông báo 38/TB-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tuyển dụng công chức tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao năm 2023

16

Quyết định 205/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP

17
18

Quyết định 130/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch điều động cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải đợt 1 năm 2023

19
20

Công văn 129/TANDTC-TCCB của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị