Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 633/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 08/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 76/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 16/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 06/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 01/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân

Ban hành: 02/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 31/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 7046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 2183/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2356/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 18/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 2653/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức và viên chức quản lý thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị quyết 29/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về chế độ hỗ trợ đối với công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Ban Quản trang và Nhà Tang lễ Thành phố

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 3649/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 2866/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Luật Phòng, chống tham nhũng, số 36/2018/QH14

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty Nhà nước vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Xác thực: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Xác thực: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết