Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cà Mau

Ban hành: 27/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

02

Thông tư 16/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được trích để thực hiện chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 18/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

03

Quyết định 1076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 07/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

04

Quyết định 1058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 06/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

05

Quyết định 1059/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

06

Quyết định 520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2019 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn"

Ban hành: 05/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

07

Quyết định 518/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp

Ban hành: 04/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

08

Quyết định 323/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 01/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

09

Quyết định 179-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Ban hành: 25/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

10

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

11

Quyết định 633/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

12

Nghị định 08/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

13

Quyết định 76/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đi nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 16/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2019

14

Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

15

Văn bản hợp nhất 109/VBHN-BTP năm 2019 do Bộ Tư pháp ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Xác thực: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

16

Quyết định 06/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19/05/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Ban hành: 04/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

17

Quyết định 01/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân

Ban hành: 02/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

18

Quyết định 1893/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 31/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

19

Quyết định 7046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

20

Thông tư 18/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2017/TT-BTP ngày 23/03/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019