Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 967 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Thông tư 31/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Ban hành: 05/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2019
02

Quyết định 520/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2019 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn"

Ban hành: 05/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2019
03

Quyết định 633/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Ban hành: 19/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2019
04

Quyết định 01/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động Tòa án nhân dân

Ban hành: 02/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2019
05

Quyết định 2356/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/08/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
06

Thông tư 23/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Ban hành: 21/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/09/2018
07

Quyết định 2684/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 18/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
08

Nghị định 90/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
09

Chỉ thị 01/CT-HQHCM của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ của cán bộ công chức Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2018
10

Quyết định 321/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Cơ chế đặc thù trong tuyển dụng công chức, viên chức người dân tộc thiểu số công tác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi"

Ban hành: 13/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
11

Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 21/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2018
12

Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Ban hành: 19/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
13

Nghị định 75/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu

Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
14

Quyết định 256/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số"

Ban hành: 10/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/05/2018
15

Quyết định 1411/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Yêu cầu năng lực lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính

Ban hành: 04/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2018
16

Chỉ thị 412/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 06/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2018
17

Quyết định 126/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức

Ban hành: 06/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2018
18

Thông tư 02/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Ban hành: 08/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2018
19

Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban hành: 15/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
20

Quyết định 2337/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 10/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2019
Vui lòng đợi
dma