Văn bản Luật Cán bộ-Công chức-Viên chức

Có tất cả 2.306 văn bản: Cán bộ-Công chức-Viên chức
01

Kế hoạch 69/KH-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2021

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
02

Nghị quyết 14/2021/QH15 của Quốc hội về việc bầu Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
03

Nghị quyết 10/2021/QH15 của Quốc hội về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
04

Nghị quyết 15/2021/QH15 của Quốc hội về việc bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
05

Nghị quyết 11/2021/QH15 của Quốc hội về việc bầu Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
06

Công văn 7608/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện kết luận của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
07

Quyết định 1366/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo nghiên cứu sinh

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
08

Công văn 7308/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
09

Quyết định 1332/QĐ-CHK của Cục hàng không Việt Nam về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và cấp Thẻ giám viên an ninh hàng không Cảng vụ hàng không miền Bắc

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
10

Công văn 77/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong công nhân viên chức lao động Thủ đô

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2021
11

Quyết định 2455/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở môn Lịch sử và Địa lý

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
12

Quyết định 2551/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức

Ban hành: 16/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
13

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 14/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
14

Công văn 8405/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phương án di chuyển làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị

Ban hành: 13/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2021
15

Công văn 6678/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức là Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng các trường đại học, học viện, cao đẳng

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2021
16

Kết luận 09-KL/TW của Ban Bí thư về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

Ban hành: 09/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2021
17

Thông tư 80/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong Quân đội không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ; quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Ban hành: 08/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2021
18

Công văn 6558/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với công chức, viên chức

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
19

Công văn 6541/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 07/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2021
20

Thông báo 322/TB-TCT của Tổng cục Thuế về việc triển khai thực hiện quản lý, sử dụng trang phục và thẻ của ngành Thuế theo Quyết định 1054/QĐ-TCT ngày 01/7/2021

Ban hành: 02/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2021
Vui lòng đợi