Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 621 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Quyết định 2497/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 02/10/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2019
02

Quyết định 2218/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 30/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
03

Quyết định 575/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra

Ban hành: 21/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2019
04

Quyết định 4849/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

Ban hành: 10/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2018
05

Thông tư 38/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Y tế

Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2018
06

Quyết định 4425/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng thưởng Bằng khen cho IDH - Tổ chức Sáng kiến Thương mại bền vững

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
07

Thông tư 09/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2018
08

Thông tư 01/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

Ban hành: 24/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/05/2018
09

Quyết định 3552/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 14/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
10

Quyết định 20/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Mẫu huy hiệu, kỷ niệm chương và bằng chứng nhận của Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 26/05/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
11

Quyết định 2267/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp

Ban hành: 27/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2016
12

Quyết định 1647/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 01/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2015
13

Nghị định 123/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

Ban hành: 25/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2014
14

Thông tư 30/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 24/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2014
15

Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"

Ban hành: 01/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2014
16

Nghị định 145/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài

Ban hành: 29/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2013
17

Nghị định 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Ban hành: 27/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2012
18

Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

Ban hành: 06/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
19

Thông tư 01/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chi tiết thi hành Quyết định 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

Ban hành: 16/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2012
20

Thông tư 02/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng

Ban hành: 24/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2011
Vui lòng đợi