Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.129 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Thông báo 391/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về công tác tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Ban hành: 03/12/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2020
02

Quyết định 46/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc bãi bỏ Quyết định 28/2014/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 27/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2020
03

Quyết định 4942/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 25/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2020
04

Hướng dẫn 33/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
05

Quyết định 5172/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác hội nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
06

Quyết định 2648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

Ban hành: 17/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
07

Thông tư 04/2020/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ hòa giải viên

Ban hành: 16/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2020
08

Công văn 6431/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng năm 2020

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2020
09

Quyết định 1633/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Kiểm toán Nhà nước

Ban hành: 13/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2020
10

Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học

Ban hành: 11/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2020
11

Quyết định 5013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và khen thưởng thành tích trong thực hiện công trình

Ban hành: 10/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
12

Thông tư 5/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
13

Quyết định 5003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2020

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
14

Công văn 1509/UBDT-TCCB của Ủy ban Dân tộc về việc đề nghị công nhận sáng kiến

Ban hành: 09/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2020
15

Quyết định 4989/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban hành: 06/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2020
16

Công văn 5972/BYT-KCB của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và thi đua năm 2020

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/11/2020
17

Kế hoạch 1374/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" ngành Giáo dục giai đoạn 2020-2025

Ban hành: 03/11/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
18

Thông tư 16/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn và hướng dẫn xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền

Ban hành: 29/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2020
19

Công văn 6028/BTNMT-TĐKTTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 - 2025

Ban hành: 28/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2020
20

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 27/10/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2020
Vui lòng đợi