Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Nghị định 133/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP ngày 29/09/2014 của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1259/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân","Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 2186/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 08/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị định 101/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 16/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương

Ban hành: 04/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 09/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 06/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 05/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 04/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 826/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 01/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 403/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2017

Ban hành: 13/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành năm 2018 đến năm 2020, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948-11/06/2018)

Ban hành: 06/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 217/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về công tác Văn phòng

Ban hành: 03/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết