Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 1.618 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Quyết định 278/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 - năm 2023

02

Quyết định 54/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

03

Kế hoạch 86/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" Thành phố Hà Nội đến năm 2025

04

Quyết định 303/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023 - 2025

05

Kế hoạch 78/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2023

06

Quyết định 1421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội

07

Công văn 2469/UBND-VP của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước

08

Kế hoạch 142/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phát động thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế và nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước năm 2023

09

Công văn 06/TANDTC-TĐKT của Vụ Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao về việc xây dựng Báo cáo thành tích khen cấp Nhà nước

10
11

Quyết định 331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thực hiện thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công” trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2023

12

Quyết định 327/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Sơn La

13

Kế hoạch 49/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị” trên địa bàn Thành phố năm 2023

14

Quy định 100-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản

15

Quyết định 236/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2023

16

Quyết định 159/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ

17

Quyết định 1262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, kiện toàn các Cụm thi đua thuộc Thành phố Hà Nội

18

Quy định 101-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí

19
20

Kế hoạch 250/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 - 2030 năm 2023