Văn bản Luật Ngoại giao

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.299 văn bản: Ngoại giao
01

Kế hoạch 77/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tham dự Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 tại Thành phố Hà Nội

02

Quyết định 207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản Ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia

03

​Kế hoạch 516/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về hoạt động thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04
05

Kế hoạch 666/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về công tác thông tin đối ngoại năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

06

Kế hoạch 30/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp Đoàn Chính quyền Bang Tây Ô-xtrây-li-a thăm và làm việc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ ngày 09 đến 10/3/2023

07

Kế hoạch 56/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Hội nhập quốc tế tỉnh Cà Mau năm 2023

08
09

Quyết định 212/QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Trà Vinh năm 2023

10

Quyết định 175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh khóa III, nhiệm kỳ 2022-2027

11

Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030

12

Kế hoạch 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về hoạt động đối ngoại năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13

Công văn 392/BCT-PC của Bộ Công Thương về việc báo cáo công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đối ngoại của Bộ Công Thương trong năm 2022

14

Kế hoạch 33/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hội nhập quốc tế Thành phố Hà Nội năm 2023

15

Công văn 591/BTC-QLN của Bộ Tài chính về việc chấm dứt hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ba Lan về hợp tác tài chính

16

Quyết định 242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tỉnh Thanh Hóa

17

Quyết định 60/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa

18

Quyết định 49/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Vĩnh Phúc

19
20

Quyết định 35/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc bãi bỏ Quyết định 47/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh