Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 11/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài trực thuộc Bộ Ngoại giao

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 10/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021

Ban hành: 18/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 08/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 07/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 09/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 407/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị quyết 635/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 373/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ Hợp tác quốc tế

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 137/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 200/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Giao thông Vận tải

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ban hành: 17/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 31/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 32/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 07/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/07/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 01/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2019

Ban hành: 01/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020

Ban hành: 31/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết