Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.263 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 28/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La

02

Quyết định 19/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng

03

Quyết định 1565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

04

Quyết định 1441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang

05

Quyết định 1736/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

06
07

Quyết định 1545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lạng Sơn thành Ban Chỉ đạo công tác dân số và phát triển tỉnh Lạng Sơn

08

Quyết định 1734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

09

Quyết định 1735/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái

10

Quyết định 2092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc thay đổi Phó Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng

11
12

Quyết định 3366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

13

Quyết định 37/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Đà Nẵng

14

Quyết định 38/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Đà Nẵng

15

Quyết định 40/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Đà Nẵng

16

Quyết định 41/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Đà Nẵng

17

Quyết định 2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Thuận

18
19

Quyết định 1496/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tỉnh Lạng Sơn

20

Quyết định 3356/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI năm 2023