Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1345/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 10/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 6126/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 10/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Hồ Sỹ Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1331/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn Kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1328/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Phương Nga giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 06/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 06/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1615/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1296/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1595/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 5241/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1596/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 5228/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban quản lý Dự án "Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020" của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị định 131/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 29/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 5868/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 401/QĐ-UBQGCPĐT của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân","Nghệ sĩ Ưu tú" lần thứ 9

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1226/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết