Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 2591/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 5153/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 30/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định 30/2015/QĐ-UBND ngày 29/07/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Công văn 5871/UBND-TKBT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng và hiệu quả theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ

Ban hành: 29/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1636/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 448/QĐ-HĐQHQG của Hội đồng quy hoạch quốc gia về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị định 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Ban hành: 22/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 690/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 3483/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan và Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ về năng lượng nguyên tử

Ban hành: 16/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 5000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Ban hành: 16/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1576/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1550/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Phan Văn Kiệm thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết