Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 9.345 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 1193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15

Ban hành: 05/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
02

Nghị định 89/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
03

Quyết định 1188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ban hành: 04/08/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2020
04

Quyết định 1160/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ban hành: 31/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2020
05

Quyết định 3365/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 30/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
06

Quyết định 3334/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập 03 Đội công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 25/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2020
07

Quyết định 1254/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 24/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
08

Quyết định 1083/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 158/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ban hành: 23/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2020
09

Công văn 190/TANDTC-KHTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện văn bản pháp luật

Ban hành: 21/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
10

Quyết định 949/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ

Ban hành: 20/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
11

Quyết định 1053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2020
12

Quyết định 941/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Ban hành: 17/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
13

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định số lượng và bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ban hành: 16/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2020
14

Quyết định 573/QĐ-TCTHADS của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc phân công công tác của Tổng Cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng

Ban hành: 16/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2020
15

Quyết định 1014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 14/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
16

Quyết định 1047/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân công lĩnh vực phụ trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính

Ban hành: 14/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2020
17

Nghị quyết 975/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 13/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
18

Quyết định 1001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, kiện toàn thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020

Ban hành: 13/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2020
19

Nghị quyết 976/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 13/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2020
20

Công văn 5623/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc đánh giá mô hình tổ chức và đề xuất phương án sắp xếp lại các tổng cục và tương đương

Ban hành: 10/07/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2020
Vui lòng đợi