Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 9.985 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 346/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hạnh phúc cho mọi người

Ban hành: 08/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
02

Quyết định 272/QĐ-BCĐQGTCTD của Ban Chỉ đạo quốc gia tài chính toàn diện về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
03

Quyết định 273/QĐ-BCĐQGTCTD của Ban Chỉ đạo quốc gia tài chính toàn diện về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
04

Quyết định 306/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ban hành kèm theo Quyết định 159/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 05/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
05

Công văn 1376/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung biên chế để thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
06

Quyết định 790/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh

Ban hành: 04/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2021
07

Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
08

Quyết định 110/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Địa phương I

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
09

Quyết định 108/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của Vụ Địa phương III

Ban hành: 02/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2021
10

Quyết định 161/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
11

Quyết định 214/QĐ-BCH của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
12

Quyết định 996/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
13

Quyết định 192/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) thuộc Bộ Xây dựng

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
14

Quyết định 895/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn Thành phố năm 2021

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
15

Quyết định 856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 29

Ban hành: 22/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2021
16

Công văn 520/BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về tổ chức hoạt động Tổ COVID cộng đồng

Ban hành: 21/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
17

Quyết định 274/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giao thông Vận tải

Ban hành: 19/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2021
18

Công văn 412/BTP-TCCB của Bộ Tư pháp về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 18/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2021
19

Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về việc dừng thực hiện thành lập Tổ công tác liên ngành

Ban hành: 10/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2021
20

Quyết định 122/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam

Ban hành: 10/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2021
Vui lòng đợi