Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 20/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 12/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019

02

Quyết định 2337/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân công nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

03

Quyết định 947/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2156/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế và Quyết định 2158/QĐ-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Tổng cục Thuế

Ban hành: 06/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019

04

Nghị định 47/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

05

Quyết định 2326/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc thành lập Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung, thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

06

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 05/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

07

Quyết định 684/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 04/10/2016 về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

08

Quyết định 668/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

09

Quyết định 667/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

10

Quyết định 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

11

Quyết định 665/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

12

Quyết định 760/QĐ-BSTPLƯĐNCCVCM của Ban soạn thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

13

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các phòng, ban thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 03/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019

14

Quyết định 496/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

15

Quyết định 752/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban soạn thảo xây dựng Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

16

Quyết định 650/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương

Ban hành: 30/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

17

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2019

18

Quyết định 875/QĐ-BTC của Bộ Tài chính quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 27/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

19

Quyết định 321/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Chỉ đạo Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019

20

Quyết định 625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Ban hành: 24/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2019