Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 16.087 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Quyết định 18/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

02

Quyết định 1118/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc bãi bỏ Quyết định 2268/QĐ-UBND ngày 01/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố

03

Quyết định 506/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

04

Quyết định 1419/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh Quảng Nam

05

Quyết định 500/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

06

Quyết định 2408/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa

07

Quyết định 18/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

08

Quyết định 19/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long

09

Quyết định 698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông

10
11

Quyết định 2383/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Thanh Hóa về việc phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024

12

Quyết định 1086/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông

13

Quyết định 2319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

14

Quyết định 32/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Thủ Thiêm

15

Quyết định 538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16

Quyết định 483/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục dự án và thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

17

Quyết định 31/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Khoa học - Công nghệ và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức

18

Quyết định 1391/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Nghệ An

19

Quyết định 671/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc thành lập Hội đồng trọng tài lao động tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2024 - 2029

20

Quyết định 970/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, cơ cấu hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh