Danh mục

Văn bản Luật Cơ cấu tổ chức

Có tất cả 11.846 văn bản: Cơ cấu tổ chức
01

Nghị định 79/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 06/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2022
02

Quyết định 2083/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 06/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2022
03

Quyết định 1182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lai Châu

Ban hành: 06/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
04

Quyết định 1309/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 05/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
05

Quyết định 3583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 05/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
06

Quyết định 34/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 05/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2022
07

Quyết định 2672/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thay đổi, bổ sung tổ viên Tổ giúp việc: Hội đồng thẩm định bảng giá đất và Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể

Ban hành: 05/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2022
08

Quyết định 39/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
09

Quyết định 2072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
10

Quyết định 2654/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về thành lập và ban hành Quy chế Sàn kết nối giao dịch và thương mại khởi nghiệp sáng tạo Quảng Nam

Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
11

Quyết định 2648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hội An

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
12

Quyết định 2637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2022
13

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2022
14

Quyết định 2646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
15

Quyết định 2647/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nông Sơn

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
16

Quyết định 2639/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ lần thứ 5

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2022
17

Quyết định 2009/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết Luật Kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
18

Quyết định 33/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2022
19

Quyết định 2052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
20

Quyết định 3542/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ VI (2022-2027)

Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2022
Vui lòng đợi