Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 3127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1709/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1685/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn"

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Chỉ thị 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2025

Ban hành: 30/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Kế hoạch 216/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 691/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2018 triển khai thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 13/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị quyết 140/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 69/2018/QH14 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định một số nội dung chi, mức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2018 của Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Xác thực: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 43/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam

Ban hành: 01/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1443/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 31/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1442/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xác thực: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Ban hành: 29/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết