Văn bản Luật Chính sách

Có tất cả 5.982 văn bản: Chính sách
01

Quyết định 1705/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Ban hành: 29/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2019
02

Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em

Ban hành: 03/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
03

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 01/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
04

Quyết định 1823/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 24/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
05

Quyết định 1804/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 21/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2018
06

Quyết định 1699/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 07/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2018
07

Quyết định 1672/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2025

Ban hành: 30/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
08

Quyết định 1617/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định 862/QĐ-LĐTBXH ngày 04/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn quốc năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 13/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/11/2018
09

Quyết định 1439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025"

Ban hành: 29/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2018
10

Quyết định 10/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng cơn bão số 12

Ban hành: 04/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2018
11

Quyết định 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Ban hành: 01/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2018
12

Nghị quyết 137/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới

Ban hành: 31/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2018
13

Quyết định 792/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc chi hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do thiên tai, hộ nghèo, gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Hậu Giang

Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2018
14

Chỉ thị 48/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ban hành: 27/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2017
15

Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2018

Ban hành: 22/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
16

Quyết định 2050/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Sơn La

Ban hành: 19/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2017
17

Thông tư 298/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
18

Quyết định 1216/QĐ-UBQGVTE của Ủy ban quốc gia về trẻ em về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban quốc gia về trẻ em

Ban hành: 01/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
19

Thông tư 03/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn bổ sung việc thực hiện của Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội và Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991

Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2007
20

Thông tư liên tịch 01/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 của Chính phủ về lao động là người tàn tật.

Ban hành: 31/01/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2005
Vui lòng đợi