Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 493/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do thiên tai (lốc xoáy) và tai nạn tại các tỉnh: Kiên Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long và Bạc Liêu năm 2018

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 995/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 104/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 103/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 965/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Quyết định 275/QĐ-TTg ngày 07/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và các huyện thoát nghèo giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 993/QĐ-UBQGVTE của Ủy ban quốc gia về trẻ em về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2018

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 3848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Phương án cứu trợ và đảm bảo đời sống nhân dân Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 456/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, thời gian và kinh phí đề tài bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 457/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh tổ chức chủ trì đề tài bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Chỉ thị 06/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Công văn 3397/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu

Ban hành: 25/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị định 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị quyết 538/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2019

Ban hành: 19/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 2684/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút và tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 859/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định

Ban hành: 13/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị định 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 420/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025" năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị quyết 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết