Văn bản Luật Chính sách

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 226/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán tổ chức Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

02

Quyết định 428/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022"

Ban hành: 18/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

03

Chỉ thị 07/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019

Ban hành: 16/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

04

Quyết định 417/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Ban hành: 13/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

05

Quyết định 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025"

Ban hành: 12/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

06

Quyết định 206/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại năm 2019 do Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tài trợ

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

07

Quyết định 200/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật trong thực hiện truyền thông về giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

08

Kế hoạch 87/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

09

Văn bản hợp nhất 1312/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

Xác thực: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

10

Quyết định 176/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Xây dựng chính sách về phát triển cây Sâm Ngọc Linh phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi"

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

11

Quyết định 354/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong thời gian giáp hạt năm 2019

Ban hành: 01/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

12

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019

Ban hành: 01/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

13

Thông tư 04/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 01/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

14

Quyết định 154/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2019

15

Quyết định 1025/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp theo phân công của Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

16

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2025

Ban hành: 26/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

17

Quyết định 131/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động và Dự toán chi tiết nguồn kinh phí viện trợ không hoàn lại năm 2019 của Dự án “Nâng cao hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển và sáng kiến giảm nghèo đối với vùng dân tộc thiểu số” (Dự án EMPS)

Ban hành: 20/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

18

Quyết định 297/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2030

Ban hành: 18/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

19

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 18/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

20

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng hàng không mở đường bay mới từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi các cảng hàng không trong nước và quốc tế theo Nghị quyết 125/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 18/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019