Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Kế hoạch 4422/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị quyết 124/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018

Ban hành: 06/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Công văn 4761/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 582/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 04/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/06/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xác thực: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Kế hoạch 181/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn Thành phố năm 2018

Ban hành: 18/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 119/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2018

Ban hành: 09/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 4665/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2020"

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 3648/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023

Ban hành: 31/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1075/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu

Ban hành: 29/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 09/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quy định 05-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào đảng

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Kế hoạch 167/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 24/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết