Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 937/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lương thực cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 30/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 2926/QĐ-BNN-CBTTNS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Đề án "Thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nông sản"

Ban hành: 23/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 2908/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng chống dịch bệnh động vật

Ban hành: 23/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 869/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

Ban hành: 10/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 89/NQ-CP của Chính phủ về việc gia nhập Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm ngăn chặn, chống lại khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO)

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 810/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 02/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 96/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi

Ban hành: 30/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 2535/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 270/QĐ-CN-TĂCN của Cục Chăn nuôi về việc chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 913/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT ngày 14/05/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 06/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/09/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 2346/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về chống lụt, bão

Xác thực: 19/06/2018

Hiệu lực: Đã biết