Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.860 văn bản: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
01

​Kế hoạch 638/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050​ trên địa bàn tỉnh Gia Lai

02

​Kế hoạch 634/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đảm bảo an toàn thực​ phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh năm 2023

03
04
05
06

Quyết định 997/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

07

Quyết định 392/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công nhận xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

08

Quyết định 389/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công nhận xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

09

Quyết định 390/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công nhận xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

10

Quyết định 383/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công nhận xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022

11
12

Công điện 03/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Gia Lai

13

Quyết định 530/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt, công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

14

Quyết định 16/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về nội dung và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

15

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về khuyến nông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

16

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

17

Quyết định 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố​

18

Quyết định 644/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

19

Quyết định 111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang phát triển cây trồng có giá trị kinh tế cao và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030

20

Quyết định 147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông​ thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn