Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1258/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 3752/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý Nhà nước về nông nghiệp cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 3710/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho mô hình thuộc nhiệm vụ khuyến nông Trung ương "Xây dựng mô hình áp dụng giải pháp cấp bách quản lý phòng trừ bệnh khảm lá sắn do virus gây hại"

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Xác thực: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 3697/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hoạch quả và sơ chế hạt cây Mắc ca

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 3685/QĐ-BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xuất vắc xin, hóa chất dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Hà Giang phòng chống dịch bệnh động vật

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 3669/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ của Dự án thành phần "Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" do Học viện Nông nghiệp Việt Nam làm chủ đầu tư

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 18/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 18/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị định 123/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 4046/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định đơn giá trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 3630/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận chính thức giống cây trồng nông nghiệp mới

Ban hành: 17/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 4847/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Kế hoạch 175/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ đào tạo kiến thức về thị trường, kỹ thuật trồng trọt cho nông dân, xây dựng thương hiệu và tổ chức kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1138/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Thông cáo chung về "Hợp tác quốc tế tự nguyện chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo qui định và tăng cường quản lý ngư nghiệp bền vững" giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Công văn 4170/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó, mèo trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 07/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị định 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 07/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết