Văn bản Luật Nông nghiệp-Lâm nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 4849/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn"

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Kế hoạch 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1682/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai năm 2018

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 4691/QĐ-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Ban hành: 27/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 27/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 27/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 4660/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 4638/QĐ-BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 22/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 4612/QĐ-BNN-CBTTNS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 33/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi và đê điều trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 46/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 31/2017/QĐ-UBND ngày 31/07/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 373/QĐ-TT-CL của Cục Trồng trọt về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm giống cây trồng

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Luật Trồng trọt, số 31/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Luật Chăn nuôi, số 32/2018/QH14

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Ban hành: 16/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Chỉ thị 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 34/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết