Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 172 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
02

Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021"

Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2019
03

Nghị định 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
04

Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 01/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2019
05

Quyết định 1072/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ban hành: 24/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2019
06

Quyết định 229/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
07

Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Ban hành: 22/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
08

Quyết định 1429/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019

Ban hành: 18/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2019
09

Quyết định 653/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/03/2019
10

Chỉ thị 02/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
11

Quyết định 346/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ban hành: 20/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
12

Quyết định 302/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

Ban hành: 18/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2019
13

Quyết định 603/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2019
14

Quyết định 873/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2019
15

Quyết định 181/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 11/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2019
16

Quyết định 641/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 06/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2018
17

Quyết định 452/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 02/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/04/2018
18

Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 05/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2018
19

Thông tư 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
20

Chỉ thị 03-CT/NH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai thi hành Chỉ thị 154/TTg ngày 04/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết một số vấn đề cấp bách nhằm tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách, chống tham nhũng và chống buôn lậu

Ban hành: 28/04/1994
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
Vui lòng đợi
dma