Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 749 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Quyết định 397/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

02
03

Quyết định 436/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

04

Quyết định 24/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

05

Quyết định 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Nam Định năm 2024

06

Công văn 350/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

07

Kế hoạch 438/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

08

Quyết định 117/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

09

Quyết định 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10

Quyết định 259/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

11

Quyết định 248/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

12

Quyết định 70/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ Xây dựng

13

Kế hoạch 37/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

14

Kế hoạch 678/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai kiểm soát quyền lực, kiểm soát xung đột lợi ích nhằm góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2024

15

Kế hoạch 61/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

16

Kế hoạch 13/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

17

Công văn 520/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo phát huy vai trò của dư luận xã hội trong phòng chống tham nhũng ở Việt Nam

18

Thông tư 01/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

19

Quyết định 71/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng giai đoạn 2023 - 2026

20

Kế hoạch 26/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024