Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Luật Phòng, chống tham nhũng, số 36/2018/QH14

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Chỉ thị 05/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài

Ban hành: 23/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 5097/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Bộ Y tế

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1822/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1821/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 423/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1990/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018

Ban hành: 09/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1715/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 09/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 641/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 06/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 452/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 02/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 2091/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 891/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 13/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 774/QĐ-BNN-TTr của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 05/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 13/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 318/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 12/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 413/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 12/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Kế hoạch 31/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 26/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên

Ban hành: 04/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 29/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết