Danh mục

Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 504 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Kế hoạch 243/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thành phố Hà Nội (Giai đoạn 2022-2025)

Ban hành: 13/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
02

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hàn hợp nhất Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Xác thực: 05/09/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
03

Kế hoạch 3040/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Ban hành: 30/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2022
04

Công văn 4952/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới

Ban hành: 05/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2022
05

Quyết định 1369/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
06

Hướng dẫn 25-HD/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2022
07

Quyết định 31/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ban hành: 01/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2022
08

Quyết định 2538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
09

Quyết định 2537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 -2025

Ban hành: 27/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2022
10

Quyết định 1028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
11

Quyết định 2123/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
12

Kế hoạch 33/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 21/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2022
13

Quyết định 2058/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
14

Quy định 67-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 02/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2022
15

Kế hoạch 153/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
16

Quyết định 464/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2022

Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2022
17

Quyết định 960/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2022
18

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021

Ban hành: 04/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
19

Quyết định 126/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành "Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021"

Ban hành: 27/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2022
20

Quyết định 334/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 26/04/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2022
Vui lòng đợi