Văn bản Luật Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Có tất cả 178 văn bản: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
01

Quyết định 652/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

Ban hành: 17/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
02

Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

Ban hành: 03/09/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2019
03

Nghị định 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ban hành: 11/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
04

Quyết định 229/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 23/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
05

Chỉ thị 02/CT-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ban hành: 22/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2019
06

Quyết định 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ban hành: 21/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
07

Quyết định 101/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ban hành: 21/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/01/2019
08

Quyết định 1821/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Ban hành: 17/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2018
09

Quyết định 423/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 16/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2018
10

Quyết định 2091/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 30/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2018
11

Quyết định 217/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2018
12

Thông tư 129/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chí đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên

Ban hành: 04/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
13

Quyết định 797/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tư pháp

Ban hành: 05/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2017
14

Quyết định 1039/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017

Ban hành: 28/04/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2017
15

Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

Ban hành: 16/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/03/2015
16

Thông tư 188/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 84/2014/NĐ-CP ngày 08/09/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 10/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2014
17

Quyết định 1034/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Giao thông Vận tải năm 2014

Ban hành: 01/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2014
18

Quyết định 45/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phòng, chống tham nhũng trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 06/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2014
19

Lệnh 21/2013/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban hành: 09/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2014
20

Thông tư 03/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Ban hành: 10/06/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2013
Vui lòng đợi