Văn bản Luật Bảo hiểm

Có tất cả 571 văn bản: Bảo hiểm
01

Quyết định 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Ban hành: 10/07/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/07/2019
02

Quyết định 818/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành "Quy chế Thi tuyển chức danh lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"

Ban hành: 27/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2019
03

Quyết định 777/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 24/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2019
04

Quyết định 1904/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/04/2019
05

Thông tư 102/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán Bảo hiểm xã hội

Ban hành: 14/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2019
06

Quyết định 1356/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 15/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2018
07

Thông tư 05/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 8 Điều 1 Nghị định 88/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 của Chính phủ

Ban hành: 29/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2018
08

Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ban hành: 23/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2018
09

Quyết định 234/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 23/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2019
10

Quyết định 228/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2019
11

Quyết định 34/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra liên ngành và kiểm tra năm 2018

Ban hành: 03/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2018
12

Quyết định 6061/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 5)

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2018
13

Quyết định 1515/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/05/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Ban hành: 17/10/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2019
14

Quyết định 3465/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

Ban hành: 08/07/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2018
15

Quyết định 335/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mức xử lý vi phạm đóng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 10/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2010
16

Thông tư 03/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2009/NĐ-CP ngày 05/05/2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Ban hành: 12/01/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2010
17

Quyết định 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2009 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 16/12/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2009
18

Quyết định 1071/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
19

Thông tư 11/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

Ban hành: 14/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2009
20

Quyết định 652/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành tạm thời mẫu và mã số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình

Ban hành: 05/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2009
Vui lòng đợi