Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Có tất cả 22.599 văn bản: Thuế-Phí-Lệ phí
01

Công văn 540/TCT-KTNB của Tổng Cục thuế về việc rà soát hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
02

Công văn 539/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc rà soát hồ sơ, chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
03

Nghị định 16/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
04

Công văn 538/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh công tác xác định nghĩa vụ tài chính của Cơ quan thuế

Ban hành: 03/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
05

Công văn 6147/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng hàng biếu tặng

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
06

Công văn 6268/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân tập trung của Chi nhánh

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
07

Công văn 6148/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với dịch vụ in sách chính trị, pháp luật

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2021
08

Công văn 6146/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế giá trị gia tăng của chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
09

Công văn 969/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư 06/2021/TT-BTC

Ban hành: 01/03/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
10

Công văn 184/UBDT-KHTC của Ủy ban Dân tộc về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mật mã dân sự, giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mật mã dân sự để hỗ trợ đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2021
11

Công văn 5911/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
12

Công điện 02/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về thực hiện thanh toán tiền sử dụng đất của cá nhân được ghi nợ trước ngày 01/03/2016 theo quy định tại Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
13

Công văn 1938/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
14

Công văn 5915/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc xác định ưu đãi, miễn trừ thuế cho viên chức ngoại giao

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
15

Công văn 6017/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

Ban hành: 26/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2021
16

Công văn 5793/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Ban hành: 25/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
17

Công văn 5723/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thủ tục thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
18

Công văn 5718/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc phân bổ công cụ dụng cụ

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/03/2021
19

Công văn 459/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Ban hành: 24/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2021
20

Công văn 880/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công

Ban hành: 23/02/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2021
Vui lòng đợi