Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 320/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và phòng thanh tra - kiểm tra thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 28/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

02

Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Ban hành: 21/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

03

Nghị định 14/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

04

Quyết định 260/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

05

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

06

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định các tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Nha Trang

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

07

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

08

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

09

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

10

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đảo

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

11

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

12

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

13

Thông tư 04/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

14

Quyết định 110/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố

Ban hành: 14/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

15

Thông tư 55/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019

Ban hành: 26/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2019

16

Quyết định 5016/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí lĩnh vực trồng trọt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 21/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

17

Quyết định 60/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2019

18

Quyết định 45/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2019

19

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2019

Ban hành: 19/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

20

Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc giảm lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019