Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 02/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 38/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng trong khu vực cửa khẩu đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa, phương tiện vận tải chở người ra vào các cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 23/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 95/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ban hành: 17/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế thu hồi nợ thuế để giảm nợ đọng ngành thuế quản lý

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ

Ban hành: 15/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 93/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 2804/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 74/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 82/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1403/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Chuẩn trao đổi dữ liệu giữa hệ thống của Tổng cục Thuế và Ngân hàng thương mại, Đơn vị trung gian thanh toán đáp ứng nộp thuế điện tử bằng hình thức nộp qua Internet Banking

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị quyết 111/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 2525/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho kho chứa hàng miễn thuế

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 79/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 22/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết