Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Thông tư 27/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

Ban hành: 14/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

02

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bãi bỏ Quyết định 42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

03

Quyết định 20/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên và hệ số quy đổi một số loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ban hành: 04/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

04

Thông tư 23/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 218/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện thuộc lĩnh vực an ninh; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2019

05

Quyết định 1157/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phí hải quan

Ban hành: 18/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

06

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Ban hành: 17/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

07

Quyết định 625/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

08

Thông tư 19/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

09

Quyết định 618/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

10

Thông tư 18/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

11

Quyết định 696/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phần mềm quản lý thu, nộp tạm ứng phí

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

12

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy trình quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện qua cửa khẩu của tỉnh Quảng Bình theo Hệ thống tự động

Ban hành: 26/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

13

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định mức tỷ lệ chi phí chung trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 25/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

14

Quyết định 245/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các Đội thuộc Chi cục Thuế

Ban hành: 25/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

15

Quyết định 06/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 22/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2019

16

Quyết định 391/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 20/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

17

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và lệ phí

Ban hành: 14/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

18

Quyết định 460/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc mở rộng cửa hàng miễn thuế

Ban hành: 13/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

19

Quyết định 320/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định số lượng phòng thực hiện chức năng tham mưu, quản lý thuế và phòng thanh tra - kiểm tra thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 28/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

20

Nghị định 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

Ban hành: 21/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019