Văn bản Luật Thuế-Phí-Lệ phí

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 4.249 văn bản (1/213 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 832/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% lệ phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao

Ban hành: 09/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1925/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan)

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 56/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 55/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 2538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 14/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Xác thực: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 05/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2129/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND ngày 16/03/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1503/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình quản lý nợ thuế và khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 16/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 46/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 11/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Xác thực: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

16

Chỉ thị 01/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sắp xếp, sáp nhập Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố thành Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Xác thực: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

18

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Xác thực: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

19

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ

Xác thực: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 08/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết