Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 74/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 82/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1403/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Chuẩn trao đổi dữ liệu giữa hệ thống của Tổng cục Thuế và Ngân hàng thương mại, Đơn vị trung gian thanh toán đáp ứng nộp thuế điện tử bằng hình thức nộp qua Internet Banking

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị quyết 111/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Macao của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 2525/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho kho chứa hàng miễn thuế

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 2503/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy trình Giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi Chính phủ

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Thông tư 79/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Ban hành: 22/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 22/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 78/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 225/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

Ban hành: 21/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành: 20/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 70/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành giá tối đa dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Nghị quyết 100/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Ban hành: 31/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng và trông giữ xe tại Chợ Đồn, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà

Ban hành: 24/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 21/2018/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng đò (Bến khách ngang sông) Phòng Hòa - Thới An

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định mức chi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân theo quy định tại Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị quyết 08/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức chi hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết