Văn bản Luật Công nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.656 văn bản: Công nghiệp
01

Công văn 7706/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

02

Quyết định 1496/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

03

Quyết định 3999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

04

Quyết định 2563/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc thành lập Tổ thẩm định dự toán kinh phí lập Hợp phần quy hoạch phát triển, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong ngành công nghiệp

05

Quyết định 1480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021

06

Nghị định 96/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

07

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

08

Quyết định 4687/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội năm 2022

09

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

10

Quyết định 4003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hậu Hiền, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa

11

Quyết định 4008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, huyện Nông Cống và huyện Như Thanh tỉnh Thanh Hóa

12
13

Công văn 7376/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

14

Quyết định 4009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định 2409/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Vĩnh Hoà, huyện Vĩnh Lộc

15

Quyết định 3972/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động của Cụm công nghiệp Thái - Thắng, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

16
17

Quyết định 3968/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cụm công nghiệp Ngọc Vũ, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa

18
19

Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

20

Quyết định 1420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ