Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Nhà nước tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1615/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1595/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tin học hóa

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1596/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 891/QĐ-TTg ngày 26/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 14/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị định 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1476/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 42/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Long An

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 1452/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Labtest Certification, Inc. - CA5970

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 1451/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CTK CO., Ltd. - KR0025

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1450/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Korea Testing & Research Institue - KR0030

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1449/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CISCO SYSTEMS, INC. - US0028

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1448/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Vista Laboratories, Inc. US0202

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1447/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA, INC. - US0112

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết