Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về sử dụng chung cột treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động Thương binh và Xã hội đến năm 2020

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 476/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số dừng sử dụng amiang trắng năm 2019 và các năm tiếp theo

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 471/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, củng cố tình hữu nghị của cộng đồng các dân tộc thiểu số dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2019 và các năm tiếp theo

Ban hành: 02/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 992/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai xây dựng giai đoạn 2018-2019

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 28/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 2344/QÐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động truyền thông

Ban hành: 27/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục các thủ tục hành chính mới của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 25/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 1191/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 17/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 868/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 1164/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 10/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 968/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 22/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1957/QÐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2018

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Kế hoạch 140/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Kế hoạch 139/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công tác thông tin đối ngoại Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Kế hoạch 138/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án "Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng" thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết