Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.653 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Ban hành: 13/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
02

Quyết định 168/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ

Ban hành: 27/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2019
03

Quyết định 163/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018

Ban hành: 14/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/02/2019
04

Quyết định 46/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Trung tâm Internet Việt Nam tại Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 10/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
05

Quyết định 4033/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2019
06

Quyết định 4044/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/01/2019
07

Quyết định 2239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
08

Thông tư 20/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu và thoại"

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2019
09

Quyết định 2211/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch khảo sát phục vụ xây dựng cơ chế chính sách; tuyên truyền, tập huấn các chính sách pháp luật liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2019

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2019
10

Quyết định 1448/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Vista Laboratories, Inc. US0202

Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2018
11

Quyết định 1451/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - CTK CO., Ltd. - KR0025

Ban hành: 05/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2018
12

Quyết định 820/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 30/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
13

Quyết định 1692/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ban hành: 15/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
14

Quyết định 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin- truyền thông trong Hệ thống thống kê Nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 10/05/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2018
15

Quyết định 620/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Phòng Kỹ thuật Đo kiểm thuộc Công ty Cổ phần Kasati

Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
16

Quyết định 624/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - HCT Co., Ltd. - KR0032

Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2018
17

Quyết định 610/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - SGS North America, INC. - US0186

Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
18

Quyết định 605/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Phòng Đo kiểm thuộc Công ty Cổ phần Giải pháp Viễn thông Nam Phương

Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2018
19

Chỉ thị 17/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề "Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông" năm 2018

Ban hành: 26/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2018
20

Quyết định 416/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 26/03/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2018
Vui lòng đợi