Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 163/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018

Ban hành: 14/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 160/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công nghệ thông tin năm 2019

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông thôn giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 178/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 25/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 07/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 24/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Chỉ thị 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước các cấp

Ban hành: 23/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 43/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2019

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Chỉ thị 05/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 44/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Ban hành: 09/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 22/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 22/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể phát triển Hệ thống thông tin, dẫn đường, giám sát và quản lý không lưu (CNS/ATM) Hàng không dân dụng Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 2213/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Phòng Đo lường Kiểm chuẩn (VILAS 020)

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 2212/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm Trung tâm Dịch vụ Viễn thông SPT (STS)

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 4033/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 19/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự"

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 21/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz"

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 2239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 22/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 2261/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố mã số HS đối với Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết