Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 414/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025"

Ban hành: 12/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

02

Quyết định 636/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2131/QĐ-BTC ngày 04/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 11/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

03

Kế hoạch 90/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019"

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

04

Quyết định 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025

Ban hành: 03/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2019

05

Quyết định 255/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2019

Ban hành: 28/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

06

Quyết định 498/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 21/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

07

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTTTT năm 2019 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hợp nhất Thông tư quy định danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo

Xác thực: 20/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

08

Nghị quyết 18/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số

Ban hành: 13/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

09

Quyết định 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 12/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

10

Thông tư 02/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Ban hành: 08/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

11

Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025

Ban hành: 07/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

12

Thông tư 01/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 05/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

13

Quyết định 238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1756/QĐ-BTTTT ngày 13/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam

Ban hành: 01/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2019

14

Quyết định 239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020

Ban hành: 01/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

15

Quyết định 168/QĐ-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ

Ban hành: 27/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

16

Quyết định 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Ban hành: 21/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

17

Quyết định 163/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018

Ban hành: 14/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

18

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 13/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

19

Quyết định 160/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

20

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công nghệ thông tin năm 2019

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019