Danh mục

Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 4.007 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Kế hoạch 6522/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam”

Ban hành: 05/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2022
02

Kế hoạch 206/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Ban hành: 05/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
03

Nghị định 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Ban hành: 04/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2022
04

Quyết định 2431/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

Ban hành: 03/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2022
05

Nghị định 71/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ban hành: 01/10/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2022
06

Kế hoạch 618/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tổ chức Lễ phát động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2022
07

Kế hoạch 295/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia, Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tiền Giang năm 2022

Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
08

Công văn 4878/BTTTT-CÐSQG của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Ban hành: 30/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2022
09

Quyết định 3550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án Tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng giai đoạn 2022-2025

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2022
10

Quyết định 2400/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
11

Quyết định 1971/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030"

Ban hành: 29/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2022
12

Kế hoạch 4233/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2022
13

Kế hoạch 2746/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hành động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Ban hành: 28/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2022
14

Quyết định 1961/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2022

Ban hành: 26/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2022
15

​K​ế hoạch 2167/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2022
16

Quyết định 3457/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch "Hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025"

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
17

Quyết định 3460/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt văn kiện dự án Nâng cao năng lực truyền thông qua sản xuất phim do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2022
18

Quyết định 2452/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch truyền thông ngày Chuyển đổi số quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 23/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
19

Kế hoạch 3162/KH-TCTTHĐA06 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về kiểm tra việc thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2022
20

Quyết định 1762/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ban hành: 21/09/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2022
Vui lòng đợi