Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Có tất cả 1.744 văn bản: Thông tin-Truyền thông
01

Quyết định 941/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 04/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2020
02

Quyết định 2235/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
03

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo phương pháp tính chi phí

Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
04

Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ về việc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Bản ghi nhớ với Diễn đàn Kinh tế thế giới về Trung tâm liên kết Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 Việt Nam

Ban hành: 22/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2020
05

Quyết định 1123/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ban hành: 19/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
06

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
07

Thông tư 10/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành thông tin và truyền thông

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
08

Thông tư 32/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 268/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
09

Quyết định 750/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Viễn thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 29/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
10

Thông tư 09/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh

Ban hành: 24/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2020
11

Quyết định 537/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 2030

Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2020
12

Quyết định 489/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 17/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2020
13

Quyết định 684/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 16/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2020
14

Thông tư 08/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục và Quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
15

Thông tư 07/2020/TT-BTTTT cuả Bộ Thông tư và Truyền thông quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Ban hành: 13/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
16

Nghị định 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước

Ban hành: 09/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
17

Nghị định 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Ban hành: 08/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/04/2020
18

Quyết định 552/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 07/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2020
19

Thông tư 06/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu

Ban hành: 03/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/2020
20

Quyết định 499/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng quản lý của Trung tâm Internet Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 01/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
Vui lòng đợi