Văn bản Luật Thông tin-Truyền thông

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Thông tư 16/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025"

Ban hành: 30/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 28/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1970/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế cung cấp, quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 22/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 1945/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Mã bưu chính quốc gia năm 2019

Ban hành: 21/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 685/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2019"

Ban hành: 20/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Ban hành: 19/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 15/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Ban hành: 15/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1872/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức kinh tế kỹ thuật triển khai áp dụng phần mềm nguồn mở

Ban hành: 14/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1497/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ quy định việc quản lý, cung cấp dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1820/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh, bổ sung Mã bưu chính quốc gia

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với với tác phẩm, thông tin được đăng trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Nghị định 150/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1788/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm Hewlett Packard Enterprise Houston Product Compliance Center – US0007

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 1787/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng thử nghiệm Element Materials Portland – Hillsboro Evergreen – US0017

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1786/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Intertek Testing Services NA, Inc. - US0039

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1785/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - Apple Inc., RF Laboratory - US0056

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 1784/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng thử nghiệm - INTERTEK TESTING SERVICE NA INC. - US0091

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết