Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về chế độ chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học

Ban hành: 02/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025

Ban hành: 29/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và điểm a Khoản 2 Mục I Thông tư liên tịch 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 26/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 2638/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp năm 2018

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 4147/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Kế hoạch 202/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên, giảng viên các trường dạy nghề công lập thuộc Thành phố năm 2018

Ban hành: 23/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị định 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021

Ban hành: 16/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 5417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 135/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 04/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025"

Ban hành: 03/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 3963/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 2288/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm học 2018-2020

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 4252/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 23/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông

Ban hành: 28/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 3824/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ đặt hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2019

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết