Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 3.084 văn bản (1/155 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 831/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1484/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng chuyên gia về Trị giá hải quan và chuyên gia về Phân loại hàng hóa

Ban hành: 16/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 522/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025"

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 523/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 256/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án "Đào tạo cán bộ cấp xã cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số"

Ban hành: 10/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo

Ban hành: 07/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định tuyển sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1476/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ phối hợp tổ chức thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018

Ban hành: 17/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 12/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 636/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân

Ban hành: 15/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 09/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 11/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Tiêu chí để xác định hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho giáo dục

Ban hành: 06/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019

Ban hành: 06/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BGDĐT năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài

Xác thực: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 468/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Ban hành: 03/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 1230/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị định 49/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1229/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ của ngành Giáo dục

Ban hành: 30/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 1160/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 26/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi vào điểm b, khoản 4, Điều 1 Quyết định 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 20/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết