Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 29/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 16/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

02

Quyết định 2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016 - 2020" năm 2019

Ban hành: 15/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

03

Quyết định 1904/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Ban hành: 04/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2019

04

Thông tư 40/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

05

Quyết định 782/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ tư vấn của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2021

Ban hành: 25/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2019

06

Quyết định 1012/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên năm học 2019-2020

Ban hành: 23/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

07

Quyết định 1013/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020

Ban hành: 23/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

08

Thông tư 11/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về bồi dưỡng phương pháp dạy - học lâm sàng cho người giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Ban hành: 17/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

09

Quyết định 389/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ đào tạo hệ dự bị đại học của Học viện Dân tộc năm 2019

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

10

Luật Giáo dục của Quốc hội, số 43/2019/QH14

Ban hành: 14/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2019

11

Quyết định 3181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Không gian thể thao an toàn, thân thiện và bình đẳng trong các trường học tại Hà Nội"

Ban hành: 13/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

12

Quyết định 378/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Điều chỉnh Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Học viện Dân tộc năm 2019

Ban hành: 08/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

13

Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030

Ban hành: 07/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

14

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Xác thực: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

15

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT năm 2019 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Xác thực: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

16

Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về việc tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025

Ban hành: 04/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

17

Quyết định 1506/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025" của ngành Giáo dục

Ban hành: 31/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2019

18

Quyết định 736/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020

Ban hành: 29/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2019

19

Văn bản hợp nhất 2090/VBHN-BLĐTBXH năm 2019 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hợp nhất quy định về Điều lệ trung tâm giáo dục nghề nghiệp

Xác thực: 29/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2019

20

Quyết định 1461/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 28/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019