Văn bản Luật Lĩnh vực khác

Có tất cả 1.263 văn bản: Lĩnh vực khác
01

Nghị quyết 55/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2011
02

Nghị quyết 62/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2011
03

Nghị quyết 54/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 29/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2011
04

Quyết định 330/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổng thể của Bộ Nội vụ thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 03/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2011
05

Chỉ thị 192/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 30/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2011
06

Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Ban hành: 19/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/02/2011
07

Quyết định 1346/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành, phối hợp ban hành đến ngày 31/12/2010 đã hết hiệu lực pháp luật

Ban hành: 06/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2011
08

Quyết định 483/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các đơn vị thuộc Bộ năm 2011

Ban hành: 21/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2011
09

Lệnh 05/2011/L-CTN của Chủ Tịch nước về việc công bố Luật phòng, chống mua bán người

Ban hành: 08/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2011
10

Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 01/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
11

Lệnh 13/2010/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thanh tra

Ban hành: 29/11/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2010
12

Quyết định 393/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2010

Ban hành: 01/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2010
13

Sắc lệnh quy định quyền lập hội

Ban hành: 20/05/1957
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/03/2013
14

Quyết định 149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam

Ban hành: 14/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2013
15

Quyết định 439/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

Ban hành: 16/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2012
16

Quyết định 929/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động và nghiên cứu thường xuyên năm 2012 của Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Ban hành: 26/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/05/2012
17

Quyết định 527/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 07/03/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016

Ban hành: 03/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2012
18

Quyết định 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2012)

Ban hành: 10/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
19

Quyết định 1570/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2012

Ban hành: 29/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/04/2012
20

Lệnh 14/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Cơ yếu

Ban hành: 07/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/03/2012
Vui lòng đợi
dma