Văn bản Luật Doanh nghiệp

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 2.232 văn bản (1/112 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 15/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Nghị quyết 60/2018/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Ban hành: 15/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam

Ban hành: 31/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Kế hoạch 122/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều tra, khảo sát và đánh giá hiện trạng các doanh nghiệp xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2018

Ban hành: 29/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1076/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 28/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 852/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 21/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hợp tác xã tại Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 07/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 40/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần

Ban hành: 04/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 41/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Ban hành: 04/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 27/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết