Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 553/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ban hành: 08/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

02

Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019

Ban hành: 05/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

03

Quyết định 239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020

Ban hành: 01/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

04

Quyết định 296/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

Ban hành: 27/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

05

Quyết định 300/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 20/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

06

Văn bản hợp nhất 902/VBHN-BKHĐT năm 2019 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hợp nhất Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Xác thực: 12/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

07

Nghị định 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

08

Nghị định 10/2019/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2019

09

Quyết định 01/2019/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Ban hành: 29/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

10

Thông tư 07/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

Ban hành: 28/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

11

Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

12

Quyết định 311/QĐ-BNN-QLDN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản lý doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

13

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm

Xác thực: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

14

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

15

Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Ban hành: 05/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

16

Thông tư 45/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2019

17

Thông tư 132/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2019

18

Quyết định 2932/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Đề án "Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực giao thông vận tải"

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

19

Quyết định 2448/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 của Bộ Tài chính

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

20

Nghị quyết 154/NQ-CP của Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về quản lý tổ chức xét danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp

Ban hành: 24/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018