Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Nghị quyết 139/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất của các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có vốn góp của doanh nghiệp

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 4039/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 25/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

Ban hành: 17/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 16/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người lao động và người quản lý của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Kế hoạch 192/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 04/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 2955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Danh mục, lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh được Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Nam bảo lãnh tín dụng, giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 2736/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 1203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 18/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập

Ban hành: 10/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 4071/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 2528/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 4467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 24/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 3802/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai chương trình Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2018

Ban hành: 20/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết