Văn bản Luật Doanh nghiệp

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Nghị định 39/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 10/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

02

Quyết định 585/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 22/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

03

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ Quyết định 174/2004/QĐ-UB ngày 15/07/2004 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sắp xếp ngành nghề kinh doanh dọc tuyến Xa lộ Hà Nội

Ban hành: 12/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

04

Thông tư 21/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ

Ban hành: 11/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

05

Kế hoạch 93/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Quy chế "Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu" năm 2019

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

06

Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

07

Quyết định 611/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2018

Ban hành: 05/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

08

Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

09

Thông tư 06/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua mạng lưới tư vấn viên

Ban hành: 29/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

10

Quyết định 572/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ban hành: 19/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

11

Chỉ thị 33-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân

Ban hành: 18/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

12

Thông tư 15/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 18/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

13

Quyết định 245/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 12/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2019

14

Quyết định 553/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Ban hành: 08/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

15

Quyết định 260/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2019

Ban hành: 05/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

16

Quyết định 239/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020

Ban hành: 01/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

17

Quyết định 296/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 07/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp

Ban hành: 27/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

18

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-NHNN năm 2019 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Nghị định quy định về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

Xác thực: 22/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

19

Quyết định 300/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 20/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

20

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ban hành: 20/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019