Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 2736/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Kế hoạch 176/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển kinh tế tập thể Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 13/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Công văn 4071/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 83/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Ban hành: 30/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 2528/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Ban hành: 28/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 4467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 24/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Công văn 3802/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai chương trình Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu năm 2018

Ban hành: 20/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị quyết 107/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/05/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 2270/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 105/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 69/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước không đủ điều kiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 59/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ ươm tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Ban hành: 20/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 15/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết