Văn bản Luật Doanh nghiệp

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 2.216 văn bản (1/111 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 852/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 21/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Kế hoạch 106/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hợp tác xã tại Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Ban hành: 27/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ban hành: 19/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 421/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ban hành: 18/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 17/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 452/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính trên Hệ thống thông tin Chính phủ

Ban hành: 02/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 405/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018

Ban hành: 28/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 1459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 26/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính

Ban hành: 16/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 16/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược

Ban hành: 14/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 15/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chuyên môn về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị của doanh nghiệp tổ chức và hoạt động đua chó để kinh doanh đặt cược

Ban hành: 14/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 267/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Nghị định 38/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Ban hành: 11/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị định 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 11/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Nghị định 32/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Ban hành: 08/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết