Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 290 văn bản: Sở hữu trí tuệ
01

Công văn 71/BKHCN-SHTT của Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện năm 2023 Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030

02
03

Quyết định 2983/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng đối với sáng kiến của các cá nhân khối cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

04

Quyết định 3038/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

05
06

Quyết định 23/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (Logo) tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định 10/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

07
08
09
10

Công văn 5978/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về mở rộng dịch vụ công trực tuyến về sở hữu trí tuệ

11

Nghị định 79/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

12

Quyết định 2752/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

13
14
15

Quyết định 9849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

16
17

Quyết định 2587/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

18

Quyết định 1212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam

19
20