Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Có tất cả 81 văn bản: Sở hữu trí tuệ
01

Thông tư 05/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Ban hành: 26/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2019
02

Lệnh 01/2019/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 18/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2019
03

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ của Quốc hội, số 42/2019/QH14

Ban hành: 14/06/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2019
04

Quyết định 1656/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2019 của Cục Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 08/04/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2019
05

Thông tư 14/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 15/03/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/04/2019
06

Thông tư 17/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 29/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2018
07

Quyết định 2448/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định sáng kiến và xét, công nhận sáng kiến của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 05/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2016
08

Nghị định 122/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Ban hành: 31/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2011
09

Quyết định 3340/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/06/2009 và Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Ban hành: 03/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2014
10

Quyết định 2047/QĐ-BNN-TT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hủy bỏ hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng mới

Ban hành: 27/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2012
11

Thông tư liên tịch 112/2011/TTLT/BTC-BKHCN của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý tài chính đối với Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 02/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2011
12

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan

Ban hành: 20/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2011
13

Thông tư 158/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 12/10/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2010
14

Thông tư 13/2010/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007

Ban hành: 30/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2010
15

Thông tư 05/2010/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc

Ban hành: 01/03/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/03/2010
16

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội

Ban hành: 19/06/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2009
17

Thông tư 03/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Ban hành: 15/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2019
18

Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 23/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2018
19

Quyết định 06/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 20/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2017
20

Thông tư 16/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010, Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011 và Thông tư 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013

Ban hành: 30/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2017
Vui lòng đợi
dma