Văn bản Luật Sở hữu trí tuệ

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 1656/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2019 của Cục Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

02

Thông tư 14/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 15/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

03

Thông tư 03/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

04

Kế hoạch 242/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

05

Nghị định 154/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

06

Quyết định 2306/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

07

Kế hoạch 133/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

08

Nghị định 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan

Ban hành: 23/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2018

09

Quyết định 13/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành "Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020"

Ban hành: 09/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2018

10

Thông tư 17/2017/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 29/12/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

11

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BKHCN năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Xác thực: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

12

Nghị quyết 91/NQ-CP của Chính phủ về việc cấp phép sử dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý thuộc phạm vi quốc gia

Ban hành: 15/09/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

13

Quyết định 27/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 18/08/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

14

Văn bản hợp nhất 1432/VBHN-BVHTTDL năm 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Xác thực: 10/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

15

Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Ban hành: 20/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

16

Quyết định 06/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 20/03/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

17

Quyết định 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực sở hữu công nghiệp

Ban hành: 02/02/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

18

Quyết định 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Ban hành: 20/01/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2017

19

Thông tư 211/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả

Ban hành: 10/11/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2016

20

Quyết định 2448/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định sáng kiến và xét, công nhận sáng kiến của Tổng cục Hải quan

Ban hành: 05/08/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2016