Văn bản Luật An ninh trật tự

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 2.741 văn bản: An ninh trật tự
01
02

Kế hoạch 574/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Quyết định 444/QĐ-TTg ngày 23/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

03

Công điện 06/CĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc nâng cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành Thành phố, người đứng đầu địa phương, cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thành phố

04
05
06
07

Kế hoạch 124/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh

08
09

Nghị quyết 86/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định Tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và Tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10

Nghị quyết 87/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chi tiết một số nội dung về chế độ, mức chi cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

11

Quyết định 13/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

12
13
14
15

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 13/2022/QH15 trên địa bàn tỉnh Nam Định

16

Kế hoạch 1630/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện Nghị định 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ

17

Quyết định 18/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

18

Quyết định 12/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

19

Nghị quyết 12/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định xây dựng, bố trí lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

20

Kế hoạch 200/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh