Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 33 văn bản:
01

Quyết định 587/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc thay đổi Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao

02

Nghị quyết 609/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biên chế của các Tòa án nhân dân giai đoạn 2022 - 2026

03

Công văn 94/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ

04

Công văn 47/TANDTC-HTQT của Toà án nhân dân tối cao về việc phối hợp giữa Tòa án với Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

05

Công văn 48/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện Thông tư 125/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính

06

Công văn 43/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công

07

Công văn 51/TANDTC-TCCB của Toà án nhân dân tối cao về việc đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án năm 2022

08

Kế hoạch 403/KH-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022

09

Quyết định 468/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc bổ sung, thay đổi Ủy viên Ban Chỉ đạo xây dựng "Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp"

10

Quyết định 460/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cơ quan Tòa án nhân dân tối cao

11

Công văn 365/TANDTC-VP của Toà án nhân dân tối cao về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân

12

Công văn 365/TANDTC-VP của Toà án nhân dân tối cao về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân

13
14

Quyết định 320/QĐ-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt "Tòa án nhân dân cùng cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

15

Quyết định 288/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc thành lập các Tổ an toàn Covid-19 tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao

16

Quyết định 287/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cơ quan Tòa án nhân dân tối cao

17

Nghị quyết 12/2021/QH15 của Quốc hội về việc bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026

18

Công văn 244/TANDTC-VP của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao

19

Công văn 232/TANDTC-VP của Toà án nhân dân tối cao về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao

20

Công văn 155/TANDTC-VP của Toà án nhân dân tối cao về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao