Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Thông tư 01/2016/TT-CA của Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

Ban hành: 21/01/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2016

02

Lệnh 22/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Ban hành: 04/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

03

Lệnh 21/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Ban hành: 04/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

04

Nghị quyết 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân

Ban hành: 24/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

05

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân

Ban hành: 09/11/1995

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2005