Có tất cả 19 văn bản:
01

Quyết định 288/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc thành lập các Tổ an toàn Covid-19 tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 24/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
02

Quyết định 287/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cơ quan Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2021
03

Nghị quyết 12/2021/QH15 của Quốc hội về việc bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
04

Công văn 244/TANDTC-VP của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2021
05

Công văn 232/TANDTC-VP của Toà án nhân dân tối cao về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 19/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2021
06

Công văn 155/TANDTC-VP của Toà án nhân dân tối cao về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Tòa án nhân dân tối cao

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
07

Quyết định 147/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc phân công công tác trong Lãnh đạo Toà án nhân dân tối cao

Ban hành: 25/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2021
08

Quyết định 139/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quy định về nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
09

Quyết định 140/2021/QĐ-TANDTC của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng trong hệ thống Tòa án nhân dân

Ban hành: 19/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/05/2021
10

Quyết định 154/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp

Ban hành: 16/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2020
11

Quyết định 141/QĐ-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Ban xây dựng Đề án trang bị cơ sở vật chất phục vụ thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân các cấp

Ban hành: 20/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2020
12

Thông tư 01/2016/TT-CA của Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

Ban hành: 21/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2016
13

Lệnh 22/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Ban hành: 04/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2014
14

Lệnh 21/2014/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Ban hành: 04/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2014
15

Nghị quyết 81/2014/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức tòa án nhân dân

Ban hành: 24/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2014
16

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật tổ chức Toà án nhân dân

Ban hành: 09/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
17

Nghị định 61-CP của Chính phủ về án phí, lệ phí Toà án

Ban hành: 17/09/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
18

Quyết định 48-QĐ/CT của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao

Ban hành: 31/03/1993
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
19

Quyết định 173-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao cho Bộ Tư pháp quản lý ngân sách của các Toà án nhân dân địa phương

Ban hành: 16/12/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi