Lĩnh vực tra cứu

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 3720/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 11/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 141/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 31/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 92/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 89/2015/TT-BTC ngày 11/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán dự trữ quốc gia

Ban hành: 02/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 30/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/08/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

Ban hành: 01/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 28/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ban hành: 27/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 26/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị định 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 26/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

Ban hành: 14/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 22/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc diện kê khai giá

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 25/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện

Ban hành: 12/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 11/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 38/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/08/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Ban hành: 05/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 4600/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Công văn 4071/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 04/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Công văn 3975/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các giải pháp nhằm ổn định thị trường thịt lợn

Ban hành: 27/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Công văn 3940/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Ban hành: 24/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 23/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết