Văn bản Luật Thương mại-Quảng cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 5.944 văn bản: Thương mại-Quảng cáo
01

Công văn 3659/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo

02

Quyết định 746/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

03

Kế hoạch 109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ thực hiện Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ năm 2024

04

Công văn 3469/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

05

Quyết định 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công Thương trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

06

Quyết định 09/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bãi bỏ 06 Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương

07

Quyết định 1078/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

08

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ người dân, doanh nghiệp

09

Quyết định 1988/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

10

Quyết định 07/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định 20/2022/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

11

Công văn 3409/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Quyết định ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

12

Kế hoạch 367/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phát triển liên kết chuỗi giá trị và tiêu thụ sản phẩm OCOP tỉnh Nghệ An năm 2024

13

Công văn 3250/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

14

Thông tư 28/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá

15

Nghị định 55/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

16

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới

17

Nghị định 52/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán không dùng tiền mặt

18

Kế hoạch 94/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15

19

Quyết định 1906/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều lệ Hội sản xuất và kinh doanh tôm nõn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

20

Quyết định 1381/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương