01

Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông

Ban hành: 18/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 100/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 29/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 868/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 24/07/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Ban hành: 16/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Ban hành: 13/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Ban hành: 13/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị định 99/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 4442/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT

Ban hành: 13/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1962/QĐ-BNG của Bộ Ngoại giao về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Ngoại giao năm 2017

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Thông tư 06/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp"

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 05/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 54/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2019-2021

Ban hành: 08/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 37/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

Ban hành: 07/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 35/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải

Ban hành: 31/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5170:2018 Nước mắm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 118:2018/BTTTT Tương thích điện từ cho thiết bị đa phương tiện-Yêu cầu phát xạ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2018/BXD Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 20/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN Dầu nhờn động cơ đốt trong

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi!