Năm 2018, cắt giảm ít nhất 50% TTHC lĩnh vực lao động
Năm 2018, cắt giảm ít nhất 50% TTHC lĩnh vực lao động

Ngày 10/8/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ra Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động.

01

Nghị quyết 108/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 16/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 20/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi Phụ lục I "Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn" ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 01/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 17/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 35/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 14/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Chỉ thị 02/CT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Lao động Thương binh và Xã hội đến năm 2020

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Nghị định 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ban hành: 06/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 09/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình

Ban hành: 21/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 17/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Ban hành: 10/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 07/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm

Ban hành: 10/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 Phân bón-Lấy mẫu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6663-6:2018 ISO 5667-6:2014 Chất lượng nước-Lấy mẫu-Phần 6: Hướng dẫn lấy mẫu nước sông và suối

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-4:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 4: Hồ tiêu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-3:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 3: Điều

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT Khai thác đường sắt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi