01

Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán nội bộ

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 105/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường kết nối hàng không với các thị trường nguồn khách du lịch"

Ban hành: 22/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 04/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 21/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Chỉ thị 138/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường

Ban hành: 18/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 02/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 69/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 127/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện giám sát quốc gia về kháng kháng sinh"

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị định 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 01/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa

Ban hành: 11/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Ban hành: 08/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Thông tư 40/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 17/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 169/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ Quốc phòng quản lý

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 17/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz

Ban hành: 14/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Ban hành: 13/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 37:2018/BTTTT Thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2018/BCT An toàn bình tự cứu cá nhân sử dụng trong mỏ hầm lò

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi