01

Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 24/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 1788/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Ban hành: 23/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị định 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

Ban hành: 22/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Ban hành: 21/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Ban hành: 19/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 24/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Ban hành: 18/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 80/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 147/2003/NĐ-CP ngày 02/12/2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP ngày 10/06/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Ban hành: 17/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Nghị định 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Ban hành: 09/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 10/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

Ban hành: 09/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 51/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

Ban hành: 09/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 18/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2016/TT-BGTVT ngày 09/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Ban hành: 11/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 01/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về đo kiểm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

Ban hành: 29/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2018/BTTTT Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 66:2018/BTTTT Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDD

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5251:2015 Cà phê bột

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2015

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi!