5 yêu cầu kỹ thuật đối với camera lắp trên ô tô kinh doanh vận tải
5 yêu cầu kỹ thuật đối với camera lắp trên ô tô kinh doanh vận tải

Tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra 05 yêu cầu kỹ thuật đối với camera lắp trên xe ô tô.

 

Đổi bằng lái xe ở tỉnh khác nơi cấp bằng có được không?
Đổi bằng lái xe ở tỉnh khác nơi cấp bằng có được không?

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tạo mọi điều kiện tốt nhất để người lái xe thực hiện đổi bằng lái xe, đặc biệt đổi từ thẻ bìa giấy sang thẻ nhựa PET. Vậy, có thể đổi bằng lái xe ở tỉnh khác nơi cấp bằng có được không?

01

Quyết định 260/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về việc sửa đổi Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Ban hành: 05/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

02

Quyết định 757/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) đến năm 2025

Ban hành: 04/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

03

Quyết định 941/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ban hành: 04/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

04

Quyết định 1249/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường

Ban hành: 04/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

05

Quyết định 376/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

Ban hành: 04/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

06

Quyết định 2316/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Ban hành: 04/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

07

Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

Ban hành: 04/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

08

Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban hành: 03/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

09

Quyết định 753/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật

Ban hành: 03/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

10

Thông tư 04/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Ban hành: 03/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

01

Thông tư 09/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh

Ban hành: 24/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

02

Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Ban hành: 24/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2020

03

Nghị định 50/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 20/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

04

Nghị định 52/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Ban hành: 27/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

05

Thông tư 09/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay

Ban hành: 23/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 39:2020/BGTVT Báo hiệu đường thủy nội địa

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2020/BXD An toàn cháy cho nhà và công trình

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-33-1:2020/BNNPTNT Giống cá nước ngọt - Phần 1: Cá chép, cá rô phi

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-190:2020/BNNPTNT Thức ăn chăn nuôi - Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành: 09/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-32-2:2020/BNNPTNT Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2020

Quang cao
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi