Cục Thuế Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có tối đa 11 phòng
Cục Thuế Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh có tối đa 11 phòng

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/09/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

01

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính

Ban hành: 25/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Nghị định 128/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Ban hành: 24/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị định 127/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 1221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 397/QĐ-BCĐQGKCNĐ của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia Chương trình "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Nghị định 126/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 20/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị định 125/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 64/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị định 124/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2011/NĐ-CP ngày 28/07/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 27/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Ban hành: 19/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Thông tư 11/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 17/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 16/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Ban hành: 20/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 43/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về vùng hoa tiêu hàng hải bắt buộc của Việt Nam

Ban hành: 01/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Thông tư 17/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2017/TT-BYT ngày 12/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn sức khỏe của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam và công bố cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 01/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Ban hành: 15/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-187:2018/BNNPTNT Thuốc thú y-Yêu cầu chung

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 9:2012/BKHCN/SĐ1:2018 Tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 06/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-3:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 3: Điều

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10684-4:2018 Cây công nghiệp lâu năm-Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống-Phần 4: Hồ tiêu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9486:2018 Phân bón-Lấy mẫu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2018

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi