01

Quyết định 441/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Ban hành: 23/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018

Ban hành: 21/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 20/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Ban hành: 19/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị định 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

Ban hành: 18/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 421/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ban hành: 18/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1396/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt phương án đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 18/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 11/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 17/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 17/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Thông tư 23/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán chứng quyền có bảo đảm đối với công ty chứng khoán là tổ chức phát hành

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Thông tư 08/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Thông tư 17/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Mô tô nước trên biển

Ban hành: 16/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 14/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị định 41/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Ban hành: 12/03/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

01

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10705:2015 ISO 24115:2012 Cà phê nhân-Quy trình hiệu chuẩn máy đo độ ẩm-Phương pháp thông dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2015

Hiệu lực: Đã biết

02

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10706:2015 Cà phê rang-Xác định độ ẩm bằng tủ sấy chân không

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2015

Hiệu lực: Đã biết

03

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5250:2015 Cà phê rang

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2015

Hiệu lực: Đã biết

04

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5251:2015 Cà phê bột

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2015

Hiệu lực: Đã biết

05

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10821:2015 Cà phê bột-Xác định độ mịn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về

Ban hành: 2015

Hiệu lực: Đã biết

Khách hàng nói về chúng tôi!