Hỏa tốc: Hà Nội hoàn thành xét nghiệm Covid-19 trước ngày 12/8
Hỏa tốc: Hà Nội hoàn thành xét nghiệm Covid-19 trước ngày 12/8

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 06/TB-BCĐ nêu kết luận của Chủ tịch Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các bệnh viện trên địa bàn.

Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo Thông tư 04
Mẫu Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo Thông tư 04

Khi có nhu cầu được cấp bản sao trích lục hộ tịch người dân cần dùng đến tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch. Mẫu tờ khai LuatVietnam đăng tải dưới đây là mẫu chuẩn và mới nhất được ban hành kèm Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp.

01

Quyết định 1208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

02

Quyết định 426/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Quy chế, thể lệ tổ chức Hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số khu vực Nam Bộ

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

03

Quyết định 1207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

04

Quyết định 2092/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ban hành: 07/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

05

Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ban hành: 06/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

06

Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ban hành: 06/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

07

Quyết định 1351/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Ban hành: 06/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

08

Nghị quyết 114/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Thỏa thuận khung về hợp tác biến đổi khí hậu giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc

Ban hành: 06/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

09

Quyết định 1707/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Ban hành: 05/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

10

Quyết định 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Ban hành: 05/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

01

Quyết định 01/2020/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán

Ban hành: 26/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

02

Thông tư 13/2020/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Ban hành: 22/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

03

Thông tư 10/2020/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thử tương đương sinh học của thuốc

Ban hành: 11/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

04

Thông tư 01/2020/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Tòa án nhân dân

Ban hành: 18/06/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

05

Thông tư 72/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ban hành: 31/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

Quang cao
Quang cao
Quang cao

Khách hàng nói về chúng tôi