Văn bản Ủy ban nhân dân

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính Nhà nước

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 5417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 4445/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 5393/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả thi thăng hạng viên chức hành chính Thành phố Hà Nội năm 2017

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Kế hoạch 4422/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

Ban hành: 09/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Công văn 4824/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nguồn vốn đầu tư công cấp huyện trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 5375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ dự án "Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại - Eco Lake view" đến khu đô thị Đại Kim, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 5366/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường phía Tây thôn Hội Phụ nối với đường khu tái định cư Đông Hội, tỷ lệ 1/500

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Nhà nước tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Công văn 4761/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Công văn 4750/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc quy định về thời gian hoạt động của đại lý Internet và điểm truy cập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử; cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 2995/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết