Văn bản Ủy ban nhân dân

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 758/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Kế hoạch 42/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Kế hoạch 41/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị trao đổi hợp tác xúc tiến đầu tư, du lịch giữa Hà Nội và Nhật Bản

Ban hành: 14/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định cho thuê nhà, biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 14/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Kế hoạch 39/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về công nghệ thông tin năm 2019

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc ban hành Quy chế Đấu thầu quản lý, khai thác và kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 469/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 468/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 470/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Kế hoạch 38/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Thành phố Hà Nội

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng ban hành

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tại, dịch bệnh trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định 56/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Ban hành: 31/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết