Văn bản Ủy ban nhân dân

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 4125/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 17/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy định về sử dụng chung cột treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Quảng Ngãi để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đầu tư trực tiếp, góp vốn đầu tư và cho vay giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Công văn 3706/UBND-KSTTHC của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ trong giải quyết các thủ tục hành chính

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Kế hoạch 159/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 4128/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Kế hoạch 160/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội năm 2018

Ban hành: 13/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 10/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Kế hoạch 157/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai "Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề" năm 2018

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 4060/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Thanh Xuân

Ban hành: 08/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Tổ chức Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2018

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Kế hoạch 155/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện "Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn" trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Công văn 3618/UBND-ĐT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Kế hoạch 133/KH-UBND ngày 01/06/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về nâng cao chất lượng hệ thống cấp nước sạch ở khu vực đô thị và các vùng nông thôn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Công văn 3558/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh sinh viên

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 4002/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất Thành phố Hà Nội năm 2018 tại Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 4003/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 4016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 4019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 06/08/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết