Văn bản Ủy ban nhân dân

Sắp xếp theo:
01

Quyết định 3127/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 11/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 3121/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 3120/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Ban hành: 10/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phân cấp thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ban hành: 07/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 51/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Kế hoạch 221/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phát triển Chợ Thương mại điện tử tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Kế hoạch 222/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố Hà Nội năm 2019

Ban hành: 06/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc bãi bỏ Quyết định 40/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định về quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 1908/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang

Ban hành: 05/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 5543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Quyết định 5545/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu Nam

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 5544/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc bãi bỏ Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 50/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 04/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 48/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều nội dung quy định tại Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Sơn La, áp dụng đến ngày 31/12/2019 ban hành kèm theo Quyết định 19/2017/QĐ-UBND ngày 03/07/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Kế hoạch 154/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai các biện pháp phòng, chống và khống chế bệnh Dại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019

Ban hành: 03/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Công văn 5894/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi di dời hộ sản xuất vào các cụm công nghiệp

Ban hành: 30/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết