Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo:
01

Quyết định 1515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Ban hành: 09/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Chỉ thị 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước

Ban hành: 08/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Nghị định 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 07/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 1489/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2021-2025

Ban hành: 06/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 100/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 01/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, quét hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 31/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Đơn giá các dịch vụ trích đo địa chính thửa đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 31/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Đơn giá sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ban hành: 31/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Thông tư 97/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban hành: 30/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 40/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 37/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 26/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 25/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2015/TT-NHNN ngày 22/07/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ban hành: 24/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Quyết định 38/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi

Ban hành: 18/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 26/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Quyết định 2429/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 12/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-NHNN năm 2018 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Thông tư quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

Xác thực: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

17

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc bãi bỏ Quyết định 2429/2010/QĐ-UBND ngày 10/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Ban hành: 08/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 1313/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán kinh phí năm 2018 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Nghị quyết 582/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 94/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách Khoa toàn thư Việt Nam

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết