Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Nghị định 43/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/04/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Ban hành: 17/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

02

Quyết định 258/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc 02 dự án "Xây dựng mô hình ngân hàng nuôi bò thịt gia trại, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thực hiện năm 2019

Ban hành: 06/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

03

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai

Ban hành: 06/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2019

04

Quyết định 737/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1206/QĐ-BTC ngày 26/07/2018 và thay thế một số nội dung của Công văn 4890/BTC-KHTC ngày 27/04/2018 của Bộ Tài chính

Ban hành: 03/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2019

05

Quyết định 728/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc thành lập Tổ nghiên cứu, xây dựng Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý, đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội theo hướng đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư bảo đảm nguyên tắc an toàn, bền vững và hiệu quả

Ban hành: 02/05/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2019

06

Chỉ thị 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Ban hành: 25/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019

07

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 23/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

08

Quyết định 706/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 26/2018/TT-BTC ngày 21/03/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 23/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

09

Quyết định 679/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

10

Quyết định 682/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

11

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

12

Quyết định 678/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính

Ban hành: 19/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

13

Quyết định 03/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 17/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

14

Thông tư 21/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn Nhà nước theo phương thức dựng sổ

Ban hành: 11/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2019

15

Nghị định 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn vốn kinh phí chi thường xuyên

Ban hành: 10/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

16

Nghị quyết 01/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về mức hỗ trợ giá vé đối với người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

17

Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

18

Nghị quyết 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019

Ban hành: 09/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

19

Quyết định 1656/QĐ-SHTT của Cục Sở hữu trí tuệ về việc công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước quý I năm 2019 của Cục Sở hữu trí tuệ

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

20

Quyết định 11/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An

Ban hành: 08/04/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2019