Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.549 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quyết định 17/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù đối với Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y và Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
02

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo phương pháp tính chi phí

Ban hành: 29/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2020
03

Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Ban hành: 26/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2020
04

Nghị định 56/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài

Ban hành: 25/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2020
05

Quyết định 2433/QĐ-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc công bố thủ tục giải quyết công việc được thay thế lĩnh vực hoạt động khác, tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 14/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
06

Quyết định 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
07

Quyết định 918/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
08

Thông tư 38/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách Nhà nước

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
09

Quyết định 920/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
10

Quyết định 919/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

Ban hành: 12/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2020
11

Quyết định 895/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố công khai giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
12

Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính

Ban hành: 11/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
13

Quyết định 877/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 08/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
14

Thông tư 05/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ban hành: 07/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2020
15

Thông tư 33/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2020
16

Nghị quyết 936/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019

Ban hành: 05/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2020
17

Quyết định 1031/QĐ-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về việc ban hành Bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực địa chất và khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng ngân sách Nhà nước (Theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng)

Ban hành: 04/05/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2020
18

Quyết định 683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020

Ban hành: 28/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/05/2020
19

Quyết định 2133/QĐ-NHCS của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc công bố thủ tục giải quyết công việc mới ban hành lĩnh vực tín dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 27/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2020
20

Quyết định 896/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 21/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2020
Vui lòng đợi