Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 4.947 văn bản (1/248 trang)
Lọc theo:
01

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về một số nội dung quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giá trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 12/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 1417/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phê duyệt Phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 09/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên quy định về hình thức cấp phát, tiến độ cấp phát kinh phí từ ngân sách Nhà nước và lập, xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán năm đối với Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Phú Yên

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 tại Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách Thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 1075/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán cho ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 04/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Quyết định 1080/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của Bộ Tài chính

Ban hành: 04/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 1066/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 03/07/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Nghị định 93/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

Ban hành: 30/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Nghị định 97/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

Ban hành: 30/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Nghị định 95/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

Ban hành: 30/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Nghị định 94/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công

Ban hành: 30/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2)

Ban hành: 28/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 27/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Nghị định 92/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Nghị định 91/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ

Ban hành: 26/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 951/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1959/QĐ-BTC ngày 28/09/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 19/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 15/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Kế hoạch 137/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 18/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết