Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 80/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 15/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Ban hành: 05/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 12/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 02/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 01/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Thông tư 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tiền gửi tiết kiệm

Ban hành: 31/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 49/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tiền gửi có kỳ hạn

Ban hành: 31/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Thông tư 42/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 160/NQ-CP của Chính phủ về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Nghị quyết 619/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung kinh phí mua bù hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Thông tư 41/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Thông tư 43/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25/06/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành Nghị định 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 40/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 44/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Thông tư 46/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần từ 5% trở lên vốn điều lệ của một tổ chức tín dụng khác

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Thông tư 45/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP ngày 08/03/2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Thông tư 135/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc quản lý đối với tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý tạm gửi, tạm giữ do Kho bạc Nhà nước nhận bảo quản

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 47/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Thông tư 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Thông tư 134/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Ban hành: 28/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Ban hành: 27/12/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết