Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 4.318 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019

Ban hành: 28/02/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/03/2019
02

Quyết định 123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong trung hạn giai đoạn 2019 - 2020

Ban hành: 24/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/01/2019
03

Quyết định 80/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Ban hành: 15/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/01/2019
04

Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Ban hành: 05/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2019
05

Thông tư 133/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Ban hành: 28/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2019
06

Thông tư 37/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xác định, trích lập, quản lý và sử dụng khoản dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 25/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2019
07

Quyết định 2355/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ năm 2019

Ban hành: 18/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
08

Quyết định 2296/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018

Ban hành: 06/12/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2019
09

Thông tư 85/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước cho công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Ban hành: 13/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2018
10

Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chuyển dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động năm 2018 của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan

Ban hành: 06/09/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/10/2018
11

Thông tư 24/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương

Ban hành: 31/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2018
12

Quyết định 1403/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Chuẩn trao đổi dữ liệu giữa hệ thống của Tổng cục Thuế và Ngân hàng thương mại, Đơn vị trung gian thanh toán đáp ứng nộp thuế điện tử bằng hình thức nộp qua Internet Banking

Ban hành: 30/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2018
13

Chỉ thị 04/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018

Ban hành: 02/08/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2018
14

Thông tư 61/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Ban hành: 26/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2018
15

Thông tư 105/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 147/2016/TT-BQP ngày 21/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện tại các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng cử người đại diện

Ban hành: 24/07/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2018
16

Quyết định 794/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm trái phiếu Chính phủ) năm 2018 (đợt 2)

Ban hành: 28/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2018
17

Nghị định 92/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ

Ban hành: 26/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2018
18

Thông tư 12/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2014/TT-NHNN ngày 15/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Ban hành: 27/04/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2018
19

Quyết định 488/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2017-2020

Ban hành: 27/03/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2018
20

Quyết định 357/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước

Ban hành: 11/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/06/2018
Vui lòng đợi
dma