Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Chỉ thị 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 18/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

02

Quyết định 884/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 16/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

03

Quyết định 1140/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc công khai dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước được giao bổ sung và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2019

Ban hành: 16/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2019

04

Quyết định 1190/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý và báo cáo đầu tư công nghệ thông tin

Ban hành: 15/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2019

05

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Ban hành: 11/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

06

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Ban hành: 11/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

07

Nghị định 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Ban hành: 11/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

08

Thông tư 08/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Ban hành: 04/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

09

Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"

Ban hành: 03/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2019

10

Thông tư 07/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ban hành: 03/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

11

Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên

Ban hành: 29/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2019

12

Thông tư 38/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

13

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

Ban hành: 28/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

14

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025

Ban hành: 27/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

15

Quyết định 1106/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Hỏi đáp chính sách tài chính tự động trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Ban hành: 27/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

16

Quyết định 1094/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

17

Quyết định 1099/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với Cơ quan Bộ Tài chính

Ban hành: 26/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

18

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020

Ban hành: 25/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

19

Quyết định 1087/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để xét giao trực tiếp thực hiện năm 2019 (Đợt 1)

Ban hành: 25/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

20

Thông tư 05/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, liên tịch ban hành

Ban hành: 24/06/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019