Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Tất cả Sắp có hiệu lực Sắp hết hiệu lực
Tìm thấy 4.891 văn bản (1/245 trang)
Lọc theo:
01

Nghị định 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

02

Quyết định 552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia thành lập theo Quyết định 1079/QĐ-TTg ngày 17/06/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

03

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

04

Quyết định 674/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan

Ban hành: 11/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

05

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 03/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

06

Thông tư 12/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2014/TT-NHNN ngày 15/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Ban hành: 27/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

07

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung áp dụng cho các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, thuộc tỉnh Lâm Đồng

Ban hành: 26/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

08

Nghị quyết 29/NQ-CP của Chính phủ về chế độ đối với người lao động nghỉ hưu trước tuổi tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ban hành: 24/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

09

Quyết định 437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018

Ban hành: 21/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

10

Quyết định 554/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

11

Quyết định 433/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 544/QĐ-TTg ngày 20/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình quản lý nợ trung hạn 2016-2018

Ban hành: 20/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

12

Thông tư 11/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ban hành: 17/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

13

Thông tư 37/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

Ban hành: 16/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

14

Chỉ thị 02/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo

Ban hành: 13/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

15

Chỉ thị 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác

Ban hành: 11/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

16

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang

Ban hành: 10/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

17

Thông tư 10/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

Ban hành: 09/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

18

Quyết định 08/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định một số nội dung thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

19

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 05/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

20

Quyết định 457/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công thuộc Cục Quản lý công sản

Ban hành: 03/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết