Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 14.556 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quyết định 1645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thu hút bác sĩ làm việc tại đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa

02

Quyết định 994/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc cấp kinh phí cho Công an tỉnh

03

Quyết định 1646/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ thu hút bác sĩ làm việc tại đơn vị sự nghiệp y tế công lập tỉnh Thanh Hóa

04

Công văn 1670/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc kê khai hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại

05
06

Quyết định 899/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định phân cấp quản lý tài chính, tài sản công, đầu tư xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin và kiểm tra, kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính

07

Quyết định 195/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

08

Quyết định 881/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

09

Quyết định 882/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá

10
11

Quyết định 848/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Bộ Tài chính

12

Quyết định 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương

13

Quyết định 491/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản

14

Quyết định 928/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung có mục tiêu nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2024 của Tổ chức Habitat for Humanity International (HFHI) tài trợ cho Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức

15

Quyết định 531/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý công sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính

16

Quyết định 434/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 03 tháng đầu năm 2024

17

Quyết định 837/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024

18

Quyết định 843/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 của Bộ Tài chính

19

Nghị quyết 45/NQ-CP của Chính phủ về dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện chính sách tăng thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

20