Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 11.824 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01
02
03

Quyết định 575/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

04

Nghị quyết 41/NQ-CP của Chính phủ về việc bố trí vốn đối ứng của Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành

05

Quyết định 624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi năm 2023 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh

06

Công điện 176/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hủy vốn vay Ngân hàng Thế giới không có khả năng sử dụng và tái phân bổ, sử dụng vốn vay IDA hủy tài khóa 2022 - 2023

07

Công văn 2746/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về tình hình thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước lũy kế 02 tháng, ước thực hiện 03 tháng kế hoạch năm 2023

08

Quyết định 999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 và Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

09

Công văn 2732/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc xác định tiền bán cổ phần phải nộp về Quỹ và tiền lãi chậm nộp

10

Quyết định 1061/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán năm 2023 thực hiện Dự án "Thiết lập chuỗi giá trị nông sản thông minh và an toàn tại Việt Nam"

11

Chỉ thị 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

12

Quyết định 712/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Bộ Công Thương

13

Quyết định 29/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

14

Quyết định 514/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính hành chính sự nghiệp, quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính

15

Quyết định 565/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức Vietnam Children’s Fund (VCF) tài trợ

16
17
18
19

Quyết định 407/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2023 của Dự án "Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế" do Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới

20

Công văn 1554/BCT-KHTC của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 148/2021/NĐ-CP và Thông tư 57/2021/TT-BTC về rà soát các khoản thu và miễn lãi chậm nộp về Quỹ Hỗ trợ và Phát triển doanh nghiệp