Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Có tất cả 9.722 văn bản: Tài chính-Ngân hàng
01

Quyết định 753/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa định kỳ cầu Km1052+206, cầu Km1052+417, cầu Km1094+123, tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
02

Quyết định 2048/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
03

Thông tư 107/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ Phát triển sản xuất giống trong Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
04

Quyết định 2047/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
05

Quyết định 2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương tham gia dự án “Số liệu thống kê và dữ liệu đo lường các dòng tài chính bất hợp pháp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương” sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức do UNODC, ESCAP và UNCTAD tài trợ

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
06

Công văn 12822/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 cho Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
07

Công văn 8805/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2021
08

Nghị quyết 148/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Phụ lục bổ sung gia hạn Thỏa thuận tài chính Chương trình Tăng cường năng lực Trung tâm Điều phối khu vực ASEAN về Hỗ trợ nhân đạo và các cơ chế ứng phó khẩn cấp của ASEAN

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2021
09

Quyết định 2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
10

Nghị quyết 149/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết Vòng VIII về dịch vụ tài chính ASEAN và các Phụ lục của Nghị định thư trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
11

Công văn 8458/NHNN-TT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
12

Công văn 3988/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2021

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
13

Quyết định 2224/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế phối hợp trong việc quản lý nguồn vốn ngoài nước giữa các đơn vị thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định 2558/QĐ-BTC ngày 12/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
14

Công văn 12573/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; kê khai hằng năm và kê khai bổ sung năm 2021

Ban hành: 28/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
15

Quyết định 2216/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đầu tư công phục vụ công tác quyết toán thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
16

Quyết định 72/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2021/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2021
17

Công văn 8760/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về hồ sơ nhập khẩu, hoá đơn tài chính nhập khẩu thiết bị thuộc Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
18

Quyết định 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
19

Quyết định 2016/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt bổ sung dự toán chi quản lý dự án năm 2021 của Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/11/2021
20

Thông tư 105/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Ban hành: 25/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
Vui lòng đợi