Văn bản Luật Tài chính-Ngân hàng

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Quyết định 160/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của Bộ Xây dựng

Ban hành: 14/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

02

Kế hoạch 64/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn Thành phố năm 2019-2020

Ban hành: 13/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

03

Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân

Ban hành: 12/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

04

Quyết định 255/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Ban hành: 04/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

05

Quyết định 323/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 01/03/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

06

Quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019

Ban hành: 28/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

07

Quyết định 83/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 28/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

08

Thông tư 02/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Ban hành: 28/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

09

Quyết định 309/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Ban hành: 28/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2019

10

Quyết định 619/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ban hành: 22/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2019

11

Thông tư 10/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 20/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2019

12

Nghị định 19/2019/NĐ-CP của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

13

Quyết định 07/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phân công và tổ chức thực hiện quản lý Nhà nước về thẩm định giá tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

14

Kế hoạch 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

15

Quyết định 268/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu theo quy định tại Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính phủ

Ban hành: 19/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2019

16

Quyết định 04/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2019

17

Quyết định 509/QĐ-BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phân cấp thẩm quyền sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ban hành: 12/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2019

18

Nghị định 16/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

19

Thông tư 01/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

20

Chỉ thị 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 05/10/2018 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài

Ban hành: 30/01/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2019