Danh mục

Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 281 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
01

Công văn 2179/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 22/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2022
02

Quyết định 1102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Hòa Bình

Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2022
03

Thông tư 23/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

Ban hành: 16/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2022
04

Công văn 805/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ban hành: 31/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/03/2022
05

Quyết định 454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 26/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/01/2022
06

Quyết định 3720/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Thành phố

Ban hành: 02/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
07

​Quyết định 984/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 29/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
08

Quyết định 1490/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy chế tham vấn trực tiếp trong hoạt động giải quyết khiếu nại tại cơ quan thuế

Ban hành: 22/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/11/2021
09

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban hành: 04/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2021
10

Công văn 469/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ban hành: 18/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2020
11

Lệnh 03/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo

Ban hành: 25/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2018
12

Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14

Ban hành: 12/06/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2018
13

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế về phối hợp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 26/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2015
14

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

Ban hành: 01/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2015
15

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 03/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2015
16

Công văn 14348/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc khiếu nại trị giá tính thuế

Ban hành: 01/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2014
17

Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định Biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Ban hành: 18/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2014
18

Công văn 1730/BHXH-KT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân

Ban hành: 22/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2014
19

Thông tư 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Ban hành: 04/03/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2014
20

Nghị định 220/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Ban hành: 27/12/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2013
Vui lòng đợi