Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Lệnh 03/2018/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo

Ban hành: 25/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2018

02

Luật Tố cáo của Quốc hội, số 25/2018/QH14

Ban hành: 12/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

03

Quyết định 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc ban hành Quy chế về phối hợp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 26/06/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

04

Quyết định 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định một số nội dung về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

Ban hành: 01/06/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2015

05

Quyết định 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Ban hành: 03/04/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2015

06

Thông tư 60/2014/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định Biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Ban hành: 18/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

07

Thông tư 10/2014/TT-BCA của Bộ Công an quy định việc xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Ban hành: 04/03/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2014

08

Nghị định 220/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

Ban hành: 27/12/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

09

Nghị định 91/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân

Ban hành: 12/08/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2013

10

Thông tư 04/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

Ban hành: 29/07/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

11

Thông tư 05/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo

Ban hành: 29/07/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

12

Chỉ thị 08/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 23/05/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

13

Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Ban hành: 27/03/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

14

Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2013

Ban hành: 27/03/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2013

15

Quyết định 312/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai

Ban hành: 07/02/2013

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2013

16

Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Ban hành: 03/10/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

17

Nghị định 76/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Ban hành: 03/10/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

18

Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ban hành: 18/05/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2012

19

Quyết định 16/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 18/04/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2012

20

Nghị quyết 474/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức hoạt động giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ban hành: 04/04/2012

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2012