Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 304 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
01

Quyết định 97/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế sử dụng phần mềm Tiếp công dân và Quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tỉnh Quảng Nam

02

Quyết định 4902/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Ngành thanh tra tỉnh Thanh Hoá

03

Quyết định 15/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Quyết định 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

04

Quyết định 222/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

05

Quyết định 459/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh

06

Quyết định 39/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc

07

Quyết định 03/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên ứng dụng Phản ánh kiến nghị tỉnh Bắc Ninh

08

Thông báo 12/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc giải quyết khiếu nại về Dự án cảng Tổng hợp và Container Cái Mép Hạ tại thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

09
10

Quyết định 2915/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh

11

Công văn 3817/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại trong năm 2022

12

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

13

Quy định 3408/QyĐ-BQP của Bộ Quốc phòng chế độ báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin về công tác nội chính, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trong Bộ Quốc phòng

14

Kế hoạch 1542/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại trong năm 2022

15

Công văn 2314/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về báo cáo các vướng mắc thực tế thực hiện Quy trình, Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

16

Công văn 2179/TCT-KTNB của Tổng cục Thuế về chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

17

Quyết định 1102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn, lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Hòa Bình

18

Thông tư 23/2022/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại trong Công an nhân dân

19

Công văn 805/BHXH-TTKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

20

Quyết định 454/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa